1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Nhiệm vụ của kinh tế học giáo dục

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 130 trang )


19
- Chức năng và nhiệm vụ kinh tế của hệ thống giáo dục quốc dân và từng phân hệ của nó: GDPT, giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp đối với quá trình tái sản
xuất xã hội bao gồm tái sản xuất sức sản xuất và tái sản xuất QHSX.
- Sự Vận động của các nguồn vốn vật chất của xã hội nhân lực, tài sản cố định, tài chính vào ngành giáo dục.
- Những quan hệ kinh tế lao động của ngành giáo dục lao động của giáo viên trong tập thể sư phạm; lao động của giáo viên với lao động của xã hội; lao động của
các tập thể sư phạm với lao động của các ngành có liên quan trực tiếp với lao động xã hội.

2. Nhiệm vụ của kinh tế học giáo dục


2.1. Làm sáng tỏ các đặc trưng có tính chất quy luật của mối quan hệ giữa giáo dục với kinh tế trong mỗi thời kỳ phát triển của cách mạng XHCN.
Xây dựng cơ sở lý luận của việc lựa chọn các hình thức biểu hiện của các quy luật kinh tế vào các hoạt động giáo dục, giữa đầu tư phát triển kinh tế và phát triển
giáo dục, sự vận hành của các nhân tố kinh tế tài chính trong quá trình giáo dục đào tạo. Làm sáng tỏ những mối quan hệ giữa kinh tế và giáo dục trong quá trình cơng
nghiệp hố hiện đại hố ở nước ta trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và nền kinh tế tri thức. Đặc biệt là làm rõ đường lối, chủ trương phát triển giáo dục
- đào tạo của Đảng ta thông qua các Nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 của nước ta.
Làm rõ tính chất kinh tế trong các chính sách đầu tư phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta.
2.2. Nêu rõ các cơ sở khoa học của các chính sách kinh tế áp dụng vào giáo dục chẳng hạn kế hoạch phát triển giáo dục về số lượng; chính sách phổ cập giáo dục; các
định mức kinh tế dùng trong các trường và cơ quan giáo dục; các chính sách đối với lao động của giáo viên.
Xây dựng cơ sở khoa học cho việc áp dụng các biện pháp kinh tế trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Đặc biệt là áp dụng các phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của giáo
dục đào tạo; định ra các tiêu chuẩn, các định mức xác định đầu vào và cách thức đo đạc, đánh giá chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục - đào tạo phù hợp với điều
kiện cụ thể ở nước ta. Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác các nguồn lực để phát triển giáo dục - đào tạo cũng như các căn cứ khoa học để xây dựng kế hoạch,
phân bổ và sử dụng các nguồn lực giáo dục - đào tạo một cách tối ưu.
2.3. Phân tích kinh tế, đặc biệt là phân tích tỷ suất lợi nhuận là một cơng cụ chuẩn đốn quan trọng để nhờ đó, chính phủ và nhà quản lý định ra các ưu tiên trong
phát triển giáo dục đào tạo và lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu ưu tiên đó. Chẳng hạn, các ưu tiên giáo dục cho mỗi quốc gia nên tập trung vào đâu: giáo
dục tiểu học, trung học, dạy nghề thay đào tạo đại học và trên đại học; tuổi đến trường
20
là bao nhiêu, số năm học tập bắt buộc, mức độ phổ cập giáo dục, các chương trình giáo dục quốc gia... cần phải dựa trên những phân tích kinh tế nhất định.
Sự phân tích kinh tế còn được áp dụng cho việc so sánh giữa chi phí và lợi ích giáo dục đối với cá nhân và xã hội, mức độ đầu tư của tư nhân và xã hội vào giáo dục
như thế nào cho hợp lý. Độ chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận xã hội và lợi nhuận tư nhân có thể giúp định ra các ưu tiên trong khu vực công cộng, và khu vực tư nhân. Các
ưu tiên đầu tư công cộng được xác định vào những nơi trong đó tỷ suất lợi nhuận xã hội là cao nhất và mức độ trợ cấp hố cơng cộng là thấp nhất. Tuy nhiên, cũng cần tính
đến các yếu tố cơng bằng trong giáo dục đào tạo Vì thế, các ưu tiên công cộng thường tập trung vào lĩnh vực giáo dục cơ bản, nơi có tỷ suất lợi nhuận xã hợi cao hơn tỷ suất
lợi nhuận cá nhân.
2.4. Cùng với các khoa học khác GDH; toán học; KTHGD làm sáng tỏ phương pháp luận chung và phương pháp tính cụ thể để định lượng hiệu quả kinh tế của giáo
dục từ đó đề xuất được các định hướng dự báo và định hướng chiến lược đầu tư cho phát triển giáo dục.
Xây dựng các biện pháp xác định hiệu quả đào tạo và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động giáo dục. Giải quyết vấn đề kinh tế trong nội bộ ngành như kế hoạch
hoá, tiêu chuẩn hoá, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của công tác giáo dục.
Xây dựng cơ sở khoa học cho các định mức kinh tế sư phạm như sĩ số trung bình của một lớp ở các cấp đào tạo, số lượng giáo viên học sinh, định mức chỉ tiêu trong
các trường học...
2.5. Phát hiện ra các quy luật có liên quan đến kinh tế lao động trong việc hình thành và nâng cao nghề nghiệp chun mơn của người lao động. Nghiên cứu đặc điểm
kinh tế - xã hội của lao động sư phạm, các vấn đề tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ chính sách đối với giáo viên, các biện pháp kích thích động viên hoạt động nghề
nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo, thông qua việc sử dụng hợp lý các đầu vào của quá trình
giáo dục như: nâng cao động cơ và khả năng học tập của học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu
quả hoạt động quản

3. Phương pháp của kinh tế học giáo dục


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×