1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Các thông tin chung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 130 trang )


122
PHẦN PHỤ LỤC
Để nghiên cứu tình hình thực tiễn địa phương về đầu tư phát triển giáo dục, học viên có thể dựa vào một số các gợi ý điều tra sau:
PHỤ LỤC 1. BẢNG GỢI Ý ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO GIÁO DỤC CẤP HUYỆN

1. Các thơng tin chung


Tên huyện: Dân số:
Số xã: Tình hình giáo dục:
Trường Số lượng trường học Nhà trẻ
Tiểu học Trung học cơ sở
Phổ thông trung học Dạy nghề
Trường khác dân lập...
Tên của các xã tiến hành nghiên cứu:
xã: Số trường :
xã: Số trường :
Nhà trẻ Tiểu học
Trung học cơ sở Khác...
2. Quá trình lên kế hoạch và lập ngân sách 2.1. Miêu tả quá trình ngân sách và lập kế hoạch hàng năm
- Dành cho trẻ em trước tuổi đến trường - Dành cho giáo dục thường xuyên.
2.2. Sử dụng biểu đồ phát triển để miêu tả quá trình phát triển kế hoạch và ngân sách cho giáo dục hàng năm đối với cấp tiểu học
- Vai trò của từng cấp, họ cung cấp thơng tin gì, họ có quyền gì trong việc ra quyết định. Họ sử dụng các quy tắc và nguyên tắc gì để cấp kinh phí: học sinhlớp
học, có mức độ trung hình đưa ra các quy tắc hay khơng? Các ngun tắt này có khác nhau giữa các trường hay các huyện hay không ? Cấp nào đưa ra các nguyên tắc và
quy tắc khác?
123
- Các khoản chi tiêu trong ngân sách là gì? Tiền vốn, lương cho giáo viên, các thiết bị giảng dạy? Việc xác duyệt các ưu tiên trong đầu tư đối với sự phát triển giáo
dục được xác định như thế nào? Tỷ lệ giữa chi lương cho giáo viên và các chi phí khác là bao nhiêu?
Ngân sách được tính tốn như thế nào? Các nhân tố chính là gì? Dựa trên sự phân bổ hình thành ngân sách của các năm trước.
Tỷ lệ học sinh đến trường ví dụ: tỷ lệ nhập học năm nay + tỷ tệ nhập học năm lới.
Tính tốn lương và các chi phí cho giáo viên. Tính tốn chi phí học hành dựa liên mỗi học sinh mỗi lớp.
Tính tốn chi phí dành cho cơng tác hành chính Tính tốn chi phí nào tạo
Các chi phí khác cần nên rõ. - Có các tiêu chuẩn hoặc tiêu chí có liên quan đến tài chính nào khơng? Ai là
người lập ra các tiêu chuẩn và tiêu chí đó? Các tiêu chuẩn và tiêu chí đó có áp dụng liên tục vào việc chuẩn bị cho ngân sách giáo dục không?
- Thoả thuận ngân sách có dành cho tất cả các chi phí như đầu tư về vốn, chi phí thường xuyên và chi phí cho chương trình mục tiêu khơng? Nếu nguồn vốn và các
chương trình mục tiêu tách riêng thì nguồn vốn được tính tốn như thế nào :
Giống như ngân sách năm sau. Theo như nguồn vốn đầu tư có sẵn Ví dụ. cho cơ sở hạ tầng.
Hãy nêu chi tiết các chương chình đặc biệt Ví dụ. Chương trình 135. - Tổ chức nào chuẩn bị và quyết định về ngân sách?
Tổ chức nào được phép phê duyệt ngân sách. Có sự bất đồng và thay đổi so với ngân sách năm trước khơng ? Nếu có là bất đồng nào ? Ai là người ra quyết định cuối
cùng?
- Kế hoạch ngân sách bắt đầu từ tháng nào? - Kế hoạch ngân sách được hoàn thành vào tháng nào?
- Ngồi kế hoạch năm, huyện có chuẩn bị kế hoạch 5 năm hoặc trên 5 năm không? Các con số được ước đoán như thế nào? Kế hoạch 5 năm có ảnh hưởng như
thế nào đến kế hoạch thường niên?
- Sự khác nhau chính trong việc phát triển kế hoạch giáo dục và ngân sách cho cấp trung học phổ thơng là gì? Khoản chi phí nào được huyện chi, khoản nào do
trường chi?
124

3. Quá trình phân bổ và duyệt ngân sách


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×