1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

Q trình phân bổ và duyệt ngân sách Sự phân bổ ngân sách đến các trường Cơng tác quản lý ngân sách

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 130 trang )


124

3. Quá trình phân bổ và duyệt ngân sách


Sử dụng biểu đồ phát triển, hãy miêu tả quá trình phân bổ và phê duyệt ngân sách vai trò của huyện, xã và trường.
- Quyết định được đưa vào tháng nào? - Tháng nào tiền được chuyển trả 1 lần, 3 tháng lần....
Thay đổi ngân sách - Trung bình ngân sách dược tỉnh phân bổ có thấp hơn khơng? Trung bình quỹ
của tỉnh chiếm bao nhiêu trong tổng ngân sách? Chi phí ngân sách nào được Nhà nước trực tiếp chi từ chương trình 135?.
Nếu số tỉnh cấp thấp hơn so với ngân sách thì khoản chi nào bị cắt giảm chính? Lương, các chi khác ngồi lương.
Ngân sách được thay đổi như thế nào để phù hợp với các khoản cắt giảm? + Đan chéo các cấp học tiểu học, nhà trẻ, mẫu giáo.
+ Thay đổi tất cả các khoản theo tỷ lệ cắt giảm. + Đảm bảo trả lương đầy đủ cho giáo viên và phân bổ lại các khoản chi tiêu
khác ưu tiên cho một số xã hoặc các khoản mục ngân sách nhất định - Dựa trên tiêu chí nào?
- Cách chuyển đổi quỹ: a Giữa ngành giáo dục; b Với các ngành khác; và c Chuyển đổi các khoản cắt giảm bằng cách chuyển đổi từ các ngành khác. Hãy miêu tả
kinh nghiệm gần đây tại huyện mình.
Vai trò của huyện trong tuyển chọn giáo viên. Huyện làm thế nào để xố bỏ khoảng cách giảng dạy, khuyến khích đào tạo giáo viên tại địa phương? Việc đó được
thể hiện qua việc phân bổ ngân sách như thế nào?

4. Sự phân bổ ngân sách đến các trường


- Sự phân bổ ngân sách đến các trường được tính tốn như thế nào? Sự phân bổ nguồn vốn đầu tư, chi phí thường xuyên và chương trình mục tiêu được dựa trên
nguyên tắc nào và ai là người ra quyết định.
- Việc phân bổ ngân sách dựa trên khía cạnh nào của thoả thuận ngân sách? - Hãy miêu tả biến động ngân sách cho các trường và nêu lý do của sự biến động
đó? - Ngân sách giáo dục cho huyện được thơng báo chính thức từ tháng nào? Ngân
sách được chuyển theo đúng như các khoản được nêu không? - Các khoản chưa chi được quản lý như thế nào?
125

5. Công tác quản lý ngân sách


- Hãy miêu tả cơ cấu quản lý vốn từ khi tỉnh và cấp trung ương nhận được vốn đến khi phân bổ ngân sách cho các trường. Vai trò và quyền ra quyết định của các cơ
quan khác nhau Hãy xem xét việc phân quyền trong cơng tác quản lý tài chính.
- Phát triển biểu đồ phát triển. - Hãy miêu tả cơ cấu giám sát và viết báo cáo về chi tiêu ngân sách.
- Hãy miêu tả cấp bậc nhân viên trong công tác lên kế hoạch và quản lý ngân sách tại cấp huyện và cấp trường ví dụ: Số lượng kế tốn.
- Huyện có giữ lại khoản tiền nào trong ngân sách dành cho giáo dục để chi cho các chi phí phát sinh khơng? Ai là người ra quyết định, tỷ lệ là bao nhiêu, trong năm
2001 hoặc 2002 con số này là bao nhiêu?

6. Thu nhập ngoài ngân sách và xã hội hoá


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×