1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Overview of bank corporate governance Tổng quan về quản trị ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.28 KB, 68 trang )


andor requires the board and board committees to be chaired only by non -executive board members. Owing to these differences, this document does not advocate a specific
board structure. The terms board and senior management are only used as a way to refer to the oversight function and the management function in general and should be
interpreted throughout the document in accordance with the applicable law within each jurisdiction. Recognising that different structural approaches to corporate governance
exist across countries, this document encourages practices that can strengthen checks and balances and sound corporate governance under diverse structures.
9 The terms “bank” and “banking organisation” as used in this document generally refer to banks, bank holding companies or other companies considered by banking supervisors to be the parent of
a banking group under applicable national law as determined to be appropriate by the entity’s national supervisor. This document makes no distinction in application to banks or banking
organisations, unless explicitly noted or otherwise indicated by the context.
10 In July 2009, in an effort to address the fundamental weaknesses in banks’ governance and risk management practices, the Committee enhanced the Basel II framework, including strengthened standards
of Pillar 2, the supervisory review process. See Enhancements to the Basel II Framework, Basel Committee on Banking Supervision, July 2009, available at www.bis.orgpublbcbs157.htm.
Tài liệu này đề cập tới một cơ cấu quản trị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Ủy ban nhận ra rằng có một sự khác biệt đáng kể trong việc lập pháp và hành pháp giữa các nước
về cơ cấu này. Một số quốc gia sử dụng cấu trúc hai tầng, ngồi Hội đồng quản trị còn có thêm Ban kiểm sốt nằm ngồi như một ban độc lập, nhằm giám sát các hoạt động và
khơng có chức năng điều hành. Các quốc gia khác, ngược lại, sử dụng cấu trúc một tầng, trong đó Hội đồng quản trị có vai trò rộng lớn hơn. Tuy nhiên, một số nước khơng khuyến
khích hoặc hạn chế số lượng thành viên vàhoặc yêu cầu trong Hội đồng quản trị chỉ bao gồm các thành viên không nằm trong Ban điều hành. Do những khác biệt này, Basel III
không ủng hộ một cơ cấu quản trị cụ thể nào. Các điều khoản về Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ được sử dụng để tham khảo về chức năng giám sát và quản lý nói chung và
cần được tham chiếu tới các quy định của pháp luật tại mỗi quốc gia. Điều này thừa nhận sự khác nhau của cơ cấu quản trị doanh nghiệp tồn tại ở các quốc gia, do đó tài liệu này có
thể được áp dụng linh hoạt, phù hợp theo bất kỳ cơ cấu quản trị nào.

II. Overview of bank corporate governance Tổng quan về quản trị ngân hàng


13. Effective corporate governance practices are essential to achieving and maintaining public trust and confidence in the banking system, which are critical to the proper
functioning of the banking sector and economy as a whole. Poor corporate governance can contribute to bank failures, which can in turn pose significant public costs and
consequences due to their potential impact on any applicable deposit insurance system and the possibility of broader macroeconomic implications, such as contagion risk and
impact on payment systems. This has been illustrated in the financial crisis that began in mid-2007. In addition, poor corporate governance can lead markets to lose confidence in
the ability of a bank to properly manage its assets and liabilities, including deposits, which could in turn trigger a bank run or liquidity crisis. Indeed, in addition to their
responsibilities to shareholders, banks also have a responsibility to their depositors and to other recognised stakeholders. The legal and regulatory system in a country
determines the formal responsibilities a bank has to its shareholders, depositors and other relevant stakeholders. This document will use the phrase “shareholders, depositors
and other relevant stakeholders,” while recognising that banks’ responsibilities in this
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 10
regard vary across jurisdictions.
11
Việc quản trị ngân hàng hiệu quả là rất cần thiết để đạt được và duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Ngân hàng quản trị kém có thể
gây ra sự sụp đổ của chính nó và còn tác động xấu tới hệ thống bảo hiểm tiền gửi và tới toàn bộ nền kinh tế, chẳng hạn như hiệu ứng domino và rủi ro thanh khoản toàn hệ thống.
Điều này đã được minh họa trong các cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ giữa năm 2007. Ngồi ra, ngân hàng quản trị kém còn có thể khiến cơng chúng mất lòng tin vào khả
năng thanh tốn của một ngân hàng khác dù nó quản lý tốt tài sản và nợ của mình; đặc biệt là các khoản tiền gửi, từ đó có thể là ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng thanh khoản. Thêm
nữa, ngoài trách nhiệm với các cổ đơng, các ngân hàng cũng phải có trách nhiệm với các khoản tiền gửi của khách hàng và các bên liên quan. Hệ thống luật pháp và quy định của
mỗi quốc gia cần xác định trách nhiệm cụ thể của ngân hàng với các cổ đông, người gửi tiền và các bên liên quan. Tài liệu này sẽ sử dụng các thuật ngữ” cổ đông, người gửi tiền và
các bên liên quan khác” và thừa nhận rằng trong pham vi quyền hạn
11
của mình, trách nhiệm của ngân hàng là khác nhau với các bên nói trên.
14. From a banking industry perspective, corporate governance involves the allocation of authority and responsibilities, ie the manner in which the business and affairs of a bank
are governed by its board and senior management, including how they: 
set the bank’s strategy and objectives; 
determine the bank’s risk toleranceappetite; 
operate the bank’s business on a day-to-day basis; 
protect the interests of depositors, meet shareholder obligations, and take into account the interests of other recognised stakeholders; and align corporate
activities and behaviour with the expectation that the bank will operate in a safe and sound manner, with integrity and in compliance with applicable laws and
regulations.
Theo viễn cảnh tương lai của ngành ngân hàng thì quản trị ngân hàng liên quan đến việc giao quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa là hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của
một ngân hàng được quản lý bởi Hội đồng quản trị và Ban điều hành, bao gồm các cơng việc chính:
- Thiết lập chiến lược và mục tiêu của ngân hàng
- Xác định dung sai rủi rongưỡng chấp nhận rủi ro
- Hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng
- Bảo vệ lợi ích cảu người gửi tiền, đáp ứng các nghĩ vụ với cổ đông và có tính tới lợi
ích của các bên liên quan khác; và gắn hoạt động quản trị với kỳ vọng ngân hàng sẽ kinh doanh an toàn, hợp lý; nhất quán và tuân thủ quy định của pháp luật.
15. Supervisors have a keen interest in sound corporate governance as it is an essential element in the safe and sound functioning of a bank and may adversely affect the bank’s
risk profile if not implemented effectively. Moreover, governance weaknesses at banks
11
Các cơ quan giám sát, các chính phủ, chủ sở hữu trái phiếu và người gửi tiền là một trong các bên liên quan do vai trò đặc biệt của các ngân hàng đối với nền kinh tế quốc gia; hệ thống tài chính, và
những tiềm ẩn hoặc rõ ràng liên quan đến bảo lãnh tiền gửi.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 11
that play a significant role in the financial system, including systemically important clearing and settlement systems, can result in the transmission of problems across the
banking sector. Well-governed banks contribute to the maintenance of an efficient and cost-effective supervisory system. Sound corporate governance also contributes to the
protection of depositors and may permit the supervisor to place more reliance on the bank’s internal processes. In this regard, supervisory experience underscores the
importance of having the appropriate levels of accountability and checks and balances within each bank. Moreover, sound corporate governance practices can be helpful where
a bank is experiencing problems. In such cases, the supervisor may require substantially more involvement by the bank’s board or those responsible for the control functions in
seeking solutions and overseeing the implementation of corrective actions.
Các cơ quan giám sát quan tâm tới việc quản trị cơng ty vì nó là một yếu tố thiết yếu đảm bảo kinh doanh an toàn và lường trước những ảnh hưởng bất lợi do các rủi ro xảy ra cho
ngân hàng nếu không thực hiện có hiệu quả việc quản trị chúng. Hơn nữa, việc quản trị yếu kém sẽ ảnh hưởng tới hệ thống tài chính, bao gồm cả hoạt động thanh tốn bù trừ và gây ra
hiệu ứng rủi ro dây chuyền trong hệ thống các ngân hàng. Một ngân hàng quản trị tốt sẽ góp phần duy trì một hệ thống giám sát hiệu quả. Quy định về quản trị công ty cũng sẽ tạo bảo
vệ người gửi tiền và cho phép các giám sát viên có thể dựa trên các quy trình nội bộ của ngân hàng để đánh giá về nó. Về vấn đề này, kinh nghiệm giám sát nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc phân cấp phù hợp trong việc kiểm soát và chốt số dư trong mỗi ngân hàng. Hơn nữa, thực tiễn quản trị ngân hàng có thể hữu ích cho một ngân hàng đang gặp vấn đề.
Trong trường hợp này, người giám sát có thể yêu cầu sự tham gia đáng kể của Hội đồng quản trị ngân hàng hoặc những người có trách nhiệm kiểm sốt trong việc tìm kiếm giải
pháp và giám sát việc thực hiện các hành động khắc phục.
16. There are unique corporate governance challenges posed where bank ownership structures are unduly complex, lack transparency, or impede appropriate checks and
balances. Challenges can also arise when insiders or controlling shareholders exercise inappropriate influences on the bank’s activities. The Committee is not suggesting that
the existence of controlling shareholders is in and of itself inappropriate; in many markets and for many small banks this is a common ownership pattern. Indeed, controlling
shareholders can be beneficial resources for a bank. It is nevertheless important that supervisors take steps to ensure that such ownership structures do not impede sound
corporate governance. In particular, supervisors should have the ability to assess the fitness and propriety of significant bank owners as well as board members and senior
managers.
12
Có thách thức đáng chú ý trong quản trị ngân hàng là khi mà cơ cấu sở hữu là quá phức tạp, thiếu minh bạch hoặc cản trở việc kiểm sốt và chốt số dư. Những thách thức cũng có
thể phát sinh khi các cổ đông nội bộ hoặc các cổ đơng lớn có quyền kiểm sốt lạm dụng quyền hạn gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của ngân hàng. Ủy ban không thừa nhận
rằng sự tồn tại của các cổ đơng lớn có quyền kiểm sốt và các hoạt động của nó là khơng phù hợp; ở nhiều thị trường và đối với nhiều ngân hàng nhỏ thì cổ đơng kiểm sốt được lập
theo hình thức đồng sở hữu. Thật vậy, các cổ đơng lớn có quyền kiểm sốt có thể đem lại lợi ích lớn cho ngân hàng. Và không cần thiết để giám sát các bước thực hiện để đảm bảo
rằng cơ cấu sở hữu là cản trở việc quản trị ngân hàng. Đặc biệt, giám sát viên nên có khả năng đánh giá sự đúng đắn và tương ứng của cổ đông lớn trong ngân hàng cũng như thành
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 12
viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cấp cao
12
.
17. Good corporate governance requires appropriate and effective legal, regulatory and institutional foundations. A variety of factors, including the system of business laws,
stock exchange rules and accounting standards, can affect market integrity and systemic stability. Such factors, however, are often outside the scope of banking supervision.
13
Supervisors are nevertheless encouraged to be aware of legal and institutional impediments to sound corporate governance, and to take steps to foster effective
foundations for corporate governance where it is within their legal authority to do so. Where it is not, supervisors may wish to consider supporting legislative or other reforms
that would allow them to have a more direct role in promoting or requiring good corporate governance.
Quản trị doanh nghiệp tốt yêu cầu sự phù hợp của hệ thống pháp lý hiệu quả và thể chế hợp lý. Một loạt các yếu tố, bao gồm hệ thống luật pháp, các quy tắc của thị trường chứng
khốn và chuẩn mực kế tốn có thể ảnh hưởng đến tính an tồn và ổn định của hệ thống. Tuy nhiên, các yếu tố đó thường nằm ngồi phạm vi giám sát của ngân hàng
13
, cơ quan giám sát có thể xem xét hỗ trợ cải cách pháp lý hoặc các cải tiến khác mà có thể cho phép
họ có một vai trò trực tiếp hơn trong việc thúc đẩy hoặc yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng.
18. Corporate governance arrangements, as well as legal and regulatory systems, vary widely between countries. Nevertheless, sound governance can be achieved regardless
of the form used by a banking organisation so long as several essential functions are in place. The important forms of oversight that should be included in the organisational
structure of any bank in order to ensure appropriate checks and balances include oversight by the board; oversight by senior management; direct line supervision of
different business areas; and independent risk management, compliance and audit functions.
Sắp xếp và quản trị ngân hàng cũng giống như là việc hệ thống hóa các văn bản pháp luật và các quy định; điều này là khác nhau giữa các quốc gia. Tuy nhiên, quản trị ngân hàng có
thể đạt được khi thiết lập một số bộ phận chức năng. Việc giám sát nên được đảm bảo là được kiểm tra và chốt số liệu bao gồm giám sát của Hội đồng quản trị, giám sát của Ban
điều hành và giám sát trực tiếp tại các mảng kinh doanh khác nhau; và bao gồm cả việc quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ và kiểm toán phải độc lập.
19. The general principles of sound corporate governance should also be applied to state- owned or state-supported banks, including when such support is temporary eg during
the financial crisis that began in mid-2007, national governments andor central banks in
12
Để biết thêm thông tin kiểm tra về sự phù hợp và hợp lý “, xem “Các nguyên tắc cốt lõi để giám sát hoạt động ngân hàng hiệu quả” và bài viết liên quan”Các phương pháp luận chủ yêu” của Ủy ban Basel
về Giám sát Ngân hàng, tháng 102006, có trên www.bis.orgpublbcbs129.htm và www .bis.orgpublbcbs130.htm.
13
Các cơ sở của quản trị công ty hiệu quả được so sánh với các điều kiện tiên quyết để giám sát ngân hàng có hiệu quả được trích dẫn trong “Nguyên tắc cốt lõi giám sát ngân hàng hiệu quả”. Giống như
những nền tảng cho quản trị doanh nghiệp hiệu quả, các điều kiện tiên quyết để giám sát ngân hàng hiệu quả là cực kỳ quan trọng nhưng thường ở bên ngoài phạm vi thẩm quyền và pháp luật của cơ
quan giám sát ngân hàng.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 13
some cases provided capital support to banks. In these cases, government financing or ownership even if temporary may raise new governance challenges. Although
government financing or ownership of a bank has the potential to alter the strategies and objectives of the bank, such a bank may face many of the same risks associated with
weak corporate governance as are faced by banks that are not state-owned or supported.
14
Exit policies from government ownership or support may present additional challenges that require attention in order to ensure good governance. Likewise, these
principles apply to banks with other types of ownership structures, for example those that are family-owned or part of a wider non-financial group, and to those that are non-listed
including, for example, cooperative banking organisations.
Các nguyên tắc chung về quản trị nên được áp dụng cho các ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng được Nhà nước bảo trợ; kể cả là các hỗ trợ tạm thời ví dụ như trong cuộc
khủng hoảng tài chính bắt đầu từ giữa năm 2007, chính phủngân hàng Trung ương trong một số trường hợp đã cung cấp vốn hỗ trợ các ngân hàng. Trong trường hợp này, chính
phủ là nhà tài trợ hoặc chủ sở hữu thậm chí chỉ là tạm thời nhưng vẫn có thể yêu cầu những yêu cầu quản trị mới cao hơn. Mặc dù chính phủ là nhà tài trợ hay chủ sở hữu ngân
hàng có khả năng thay đổi chiến lược mục tiêu của ngân hàng đó nhưng ngân hàng vẫn có thể đối mặt với những rủi ro liên quan do khả năng quản trị yếu kém như các ngân hàng
khác không phải là của Nhà nước hoặc được Nhà nước hỗ trợ
14
. Các chính sách do Chính phủ thực hiện khi hỗ trợ, sở hữu ngân hàng có thể giúp đảm bảo việc quản trị tôt hơn.
Tương tự như vậy, những nguyên tắc này cũng sẽ có tác dụng tốt cho các ngân hàng với các loại cơ cấu sở hữu, ví dụ ngân hàng sở hữu bởi gia đình hoặc nhóm các cá nhânví dụ
việc đồng sở hữu.

III. Sound corporate governance principles Các nguyên tắc quản trị ngân


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×