1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Complex or opaque corporate structures Principle 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.28 KB, 68 trang )


rõ và có thể “điều khoản chậm trả thưởng”Malus hoặc “điều khoản thu hồi”, theo đó tiền thưởng bị giảm xuống hoặc nếu ngân hàng hoạt động kém trong các năm tiếp theo hay
nhân viên không tuân thủ quy định của công ty và các quy định của pháp luật. “Phụ cấp thôi việc” là việc các cấp quản lý sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc nhân viên nhận được tiền chi
trợ cấp bất kể hiệu suất làm việc nhìn chung là khơng phù hợp với quy tắc quản trị.
113. The mix of cash, equity and other forms of compensation eg options should be
consistent with risk alignment and will likely vary across employees, depending on their position and role in the bank.
Sự kết hợp của tiền mặt, cổ phiếu và các hình thức trợ cấp khác ví dụ quyền chọn nên nhất quán với rủi ro và có thể thay đổi tùy theo từng nhân viên, tùy thuộc vào vị trí và vai trò
của họ trong ngân hàng.

E. Complex or opaque corporate structures Principle 12


The board and senior management should know and understand the bank’s operational structure and the risks that it poses ie “know-your-structure”.
114. Some banks create structures for legal, regulatory, fiscal or product-offering
purposes in the form of units, branches, subsidiaries or other legal entities that can considerably increase the complexity of the organisation. The sheer number of legal
entities, and in particular the interconnections and intra-group transactions among such entities, can lead to challenges in identifying, overseeing and managing the risks of the
organisation as a whole, which is a risk in and of itself.
Sự phức tạp hoặc cấu trúc doanh nghiệp không rõ ràng Nguyên tắc 12
Hội đồng quản trị và Ban điều hành cấp cao nên biết và hiểu được cơ cấu, cách thức hoạt động của ngân hàng và những rủi ro của nó tức là “biết mình biết người”
Một số ngân hàng tạo ra cấu trúc mới như các đơn vị kinh doanh, chi nhánh, công ty con hoặc các hình thức liên kết bán sản phẩm “lách luật” khác nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu
về pháp lý, quy định, tài chính để có thể làm tăng thêm sự phức tạp của ngân hàng. Số lượng các đối tượng dạng này và đặc biệt là mối liên kết trong nội bộ Tập đoàn và các giao
dịch nội bộ giữa chúng có thể tạo ra những thách thức trong việc xác định, giám sát và quản lý rủi ro bên trong và của chính nó ở góc độ tồn bộ tổ chức.
115. The board and senior management should understand the structure and the
organisation of the group, ie the aims of its different unitsentities and the formal and informal links and relationships among the entities and with the parent company. This
includes understanding the legal and operational risks and constraints of the various types of intra-group exposures and transactions and how they affect the group’s funding,
capital and risk profile under normal and adverse circumstances. Sound and effective measures and systems should be in place to facilitate the generation and exchange of
information among and about the various entities, to manage the risks of the group as a whole, and for the effective supervision of the group. In this regard, senior management
should inform the board regarding the group’s organisational and operational structure and the key drivers of the group’s revenues and risks.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 53
Hội đồng quản trị và Ban điều hành cấp cao phải hiểu được cơ cấu tổ chức của Tập đoàntập đoàn tài chính – ngân hàng, tức là mục tiêu của các bộ phận phòng bancác cơng
ty con và các liên kết chính thức và phi chính thức cũng như các mối quan hệ giữa các bộ phậncác công ty con với tổ chứccơng ty mẹ của Tập đồn. Tức là HĐQT và Ban điều hành
cần có sự hiểu biết về các rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động và các ảnh hưởng của chúng với toàn Tập đoàn và các giao dịch cũng như cách mà chúng ảnh hưởng tới ngân sách, vốn và
danh sách các rủi ro trong trường hợp bình thường và bất lợi. Các phương pháp đo lường và quản trị hệ thống hiệu quả nên tạo điều kiện cho sự hình thành và trao đổi thơng tin trong
và ngồi các bộ phận phòng bancác cơng ty con, để quản lý rủi ro và giám sát hiệu quả toàn Tập đoànngân hàng. Do vậy, Ban điều hành cấp cao nên thông báo cho Hội đồng
quản trị về cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động cũng như các mảng chính đem lại doanh thu và rủi ro của Tập đoànngân hàng.
116. Another governance challenge arises when banks establish business or product
line management structures that do not match the banks legal entity structure. While this is a quite common practice, it nevertheless introduces additional complexity. Apart from
ensuring the appropriateness of these matrix structures, the board or senior management as appropriate should ensure that all products and their risks are captured
and evaluated on an individual entity and group-wide basis.
Một thách thức quản trị khác phát sinh khi các ngân hàng thành lập doanh nghiệp mới hoặc kênh phân phối sản phẩm không phù hợp với cấu trúc hợp pháp của ngân hàng. Trong khi
điều này là một thực tế khá phổ biến, nó vẫn tạo thêm nhiều sự phức tạp. Ngoài việc đảm bảo sự phù hợp của cơ cấu tổ chức, HĐQT và Ban điều hành cấp cao cần đảm bảo rằng
các sản phẩm và rủi ro của họ đang được kiểm soát và đánh giá trong mỗi thực thể tức là các đơn vị kinh doanh, chi nhánh, … được thành lập để tạo ra sự phức tạp trong cấu trúc
tập đoàn như ở đoạn 114 và trong cả Tập đoàn.
117. The board should approve policies and clear strategies for the establishment of new
structures and should properly guide and understand the banks structure, its evolution and its limitations. Moreover, senior management, under the oversight of the board,
should:
 avoid setting up unnecessarily complicated structures;
 have a centralised process for approving and controlling the creation of new legal
entities based on established criteria, including the ability to monitor and fulfil on an ongoing basis each entitys requirements eg regulatory, tax, financial reporting,
governance;
 understand and be able to produce information regarding the banks structure,
including the type, charter, ownership structure and businesses conducted for each legal entity;
 recognise the risks that the complexity of the legal entity structure itself may pose,
including lack of management transparency, operational risks introduced by interconnected and complex funding structures, intra-group exposures, trapped
collateral and counterparty risk; and
 evaluate how the aforementioned risks of the structure and legal entity requirements
affect the group’s ability to manage its risk profile and deploy funding and capital under normal and adverse circumstances.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 54
Hội đồng quản trị cần có chính sách và chiến lược rõ ràng khi xây dựng một cấu trúc mới và nên hướng dẫn cũng như hiểu rõ cấu trúc của ngân hàng, sự tiến bộ và các hạn chế của
nó. Hơn nữa, Ban quản lý cấp cao dưới sự giám sát của HĐQT nên:
- Tránh thiết lập các cấu trúc phức tạp không cần thiết
- Có một q trình tập trung cho việc phê duyệt và kiểm soát việc tạo ra các bộ
phậnđơn vịchi nhánhcơng ty hay các hình thức liên kết mới dựa trên việc thiết lập các tiêu chí, bao gồm cả khả năng giám sát và thực hiện các đòi hỏi đầy đủ liên tục
đối với bộ phận mới này ví dụ như quy định, thuế, báo cáo tài chính, quản trị
- Hiểu và có thể tạo ra các thông tin về cơ cấu của ngân hàng, bao gồm loại hình, điều
lệ, cơ cấu sở hữu và lĩnh vực kinh doanh cho mỗi đối tượng này. -
Nhận ra những rủi ro mà sự phức tạp của cơ cấu tổ chức này có thể tự nó tạo ra, bao gồm cả sự thiếu minh bạch, rủi ro hoạt động do sự phức tạp và cơ cấu sở hữu
phức tạp, sự giao tiếp trong nội bộ Tập đoàn, tài sản thế chấp và các rủi ro về đối tác kinh doanh; và
- Cách đánh giá rủi ro nói trên về cấu trúc và yêu cầu đối với bộ phậnđơn vịchi
nhánhcông ty con ảnh hưởng đến khả năng của Tập đoàn để quản lý danh mục các rủi ro cơ bản và triển khai huy động và tìm tài trợ vốn trong các trường hợp bình
thường và bất lợi.
118. In order to enhance the sound governance of a banking group, internal audits of
individual entities could be complemented with regular assessments of the risks posed by the group’s structure. Periodic reports that assess the bank’s overall structure and
individual entities’ activities, confirm compliance with the strategy previously approved by the board, and disclose any possible discrepancies could be useful for the audit and risk
committees, senior management and the board of the parent company.
Để tăng cường khả năng quản trị của Tập đồn ngân hàng, bộ phận kiểm tốn nội bộ có thể được bổ sung và đánh giá thường xuyên của các rủi ro tạo ra bởi cấu trúc mới của Tập
đoàn. Báo cáo định kỳ về đánh giá cấu trúc tổng thể của ngân hàng và các thành viên trong nhóm tập đồn của nó phải phù hợp với chiến lược được phê duyệt bởi HĐQT và phải nêu
ra bất kỳ sự khác biệt nào có thể giúp ích cho Ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro, Ban điều hành cấp cao và HĐQT công ty mẹ.
119. Senior management, and the board as necessary, should discuss with, andor
report to, its supervisor policies and procedures for the creation of new structures that may add complexity to the group.
Ban điều hành cấp cao và HĐQT nếu cần thiết thì nên thảo luận, báo cáo và giám sát các chính sách, quy trình của đơn vịchi nhánhcơng ty con để tạo ra các cấu trúc mới có thể
phức tạp hơn cho Tập đoàn.
Principle 13 Where a bank operates through special-purpose or related structures or in
jurisdictions that impede transparency or do not meet international banking standards, its board and senior management should understand the purpose,
structure and unique risks of these operations. They should also seek to mitigate the risks identified ie “understand-your-structure”.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 55
120. The bank may have legitimate purposes for operating in particular jurisdictions or
with entities or counterparties operating in these jurisdictions or for establishing certain structures eg special purpose vehicles or corporate trusts. However, operating in
jurisdictions that are not fully transparent or do not meet international banking standards eg in the areas of prudential supervision, tax, anti-money laundering or anti-terrorism
financing,
37
or through complex or non-transparent structures, may pose financial, legal, reputational and other risks to the banking organisation; may impede the ability of the
board and senior management to conduct appropriate business oversight; and could hinder effective banking supervision. The bank should evaluate proposed activities and
transactions such as described above and carefully consider, prior to approval, how it will implement effective board andor managerial oversight.
37 This could include offshore financial centres and onshore jurisdictions in which a lack of transparency and weak enforcement mechanisms foster opacity and hinder effective management and supervision.
Ngân hàng có thể có mục đích hợp pháp cho các hoạt động trong các điều kiện pháp lý cụ thể đặc thù hoặc các tổ chức hoặc đối tác hoạt động liên quan tới mảng pháp lý đó hoặc
việc lập các cấu trúc trên là tất yếu ví dụ như là một phương tiện cho các mục đích đặc biệt hoặc việc ủy thác của công ty. Tuy nhiên, hoạt động đúng luật này khơng phải là hồn tồn
minh bạch hoặc cũng khơng đáp ứng các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế ví dụ trong lĩnh vực cho thuê két sắt, thuế, chống rửa tiền hoặc tài trợ chống khủng bố
37
, hoặc thông qua các cấu trúc phức tạp hoặc khơng minh bạch, có thể là nguồn gốc tạo ra rủi ro tài chính, rủi ro
pháp lý, rủi ro danh tiếng và rủi ro khác đối với ngân hàng, có thể cản trở khả năng của HĐQT và Ban điều hành cấp cao để tiến hành giám sát việc kinh doanh; và có thể cản trở
việc giám sát ngân hàng hiệu quả. Các ngân hàng nên đánh giá mục đích của hoạt động và giao dịch như đã nêu ở trên và xem xét cẩn thận trước khi phê duyệt, làm thế nào để HĐQT
và Ban điều hành giám sát được hiệu quả của nó.
Nguyên tắc 13 Khi ngân hàng thực hiện thơng qua các mục đích đặc biệt hoặc những cấu trúc có sự
liên hệ với nhau hay những điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp lý sẽ làm cản trở sự minh bạch hoặc không đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngân hàng quốc tế,
HĐQT và Ban điều hành cấp cao phải hiểu được mục đích, cơ cấu và những rủi ro riêng có của những hoạt động này. Họ nên tìm cách giảm thiểu các rủi ro đã được
xác định tức là “hiểu cái mà bạn tạo ra”.
121. In addition to the risks discussed above, the bank may also be indirectly exposed to
risk when it performs certain services or establishes structures on behalf of customers.
38
Examples include acting as a company or partnership formation agent, providing a range of trustee services and developing complex structured finance transactions for
customers. While these activities are often profitable and can serve the legitimate business purposes of customers, in some cases customers may use products and
activities provided by banks to engage in illegal or inappropriate activities. This can, in turn, pose significant legal and reputational risks to a bank that provides such services,
could cause it to deviate from its core business and could preclude adequate control of the risks posed by the client to the group as a whole.
37
Điều này là do ở nước ngồi có các lãnh thổ với những trung tâm tài chính và bộ máy luật pháp thường thiếu minh bạch và cơ chế thực thi luật pháp yếu kém giúp khuyến khích mở rộng và che giấu
các hành vi “kinh doanh ngầm” làm cản trở việc quản lý và giám sát hiệu quả.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 56
38 See Customer Due Diligence for Banks, Basel Committee on Banking Supervision, October 2001,
available at www.bis.orgpublbcbs85.htm.
Ngồi các rủi ro đã nói ở trên, ngân hàng cũng có thể gặp các rủi ro gián tiếp khi thực hiện một số dịch vụ gặp phải rủi ro khi nhân danh khách hàng
38
. Ví dụ như hoạt động như một công ty hoặc đại lý đối tác, cung cấp một loạt các dịch vụ ủy thác và thực hiện các giao dịch
tài chính có cấu trúc phức tạp cho khách hàng. Các hoạt động này thường đem lại lợi nhuận và các phục vụ mục đích kinh doanh hợp pháp của khách hàng, nhưng trong một số trường
hợp khách hàng có thể sử dụng sản phẩm và các hoạt động được cung cấp bởi ngân hàng vào các hoạt động phi pháp hoặc không phù hợp. Ngân hàng có thể gặp những rủi ro pháp
lý nghiêm trọng và ảnh hưởng tới uy tín khi cung cấp các dịch vụ như vậy, điều này có thể khiến ngân hàng chệch hướng khỏi hoạt động kinh doanh chính của mình và có thể cản trở
việc kiểm soát đầy đủ về những rủi ro của khách hàng trong toàn hệ thống ngân hàng.
122. Senior management, and the board as appropriate, should note these challenges
and take appropriate action to avoid or mitigate them by: 
maintaining and reviewing, on an ongoing basis, appropriate policies, procedures and strategies governing the approval and maintenance of those structures or
activities; 
periodically monitoring such structures and activities to ensure that they remain consistent with their established purpose so that they are not held without adequate
justification; and 
establishing adequate procedures to identify and manage all material risks arising from these activities. The bank should only approve these operations if the material
financial, legal and reputational risks can be properly identified, assessed and managed.
Ban điều hành cấp cao và HĐQT phù hợp, cần lưu ý những thách thức này và có hành động thích hợp để tránh hoặc giảm thiểu chúng bằng cách:
- Duy trì và xem xét các chính sách và thủ tục phù hợp, các chiến lược quản trị và việc
phê duyệt hay duy trì cách thức và hoạt động của chúng. -
Định kỳ giám sát các cấu trúc và hoạt động đó để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp với mục đích thành lập chúng để chúng được tổ chức với đầy đủ sự minh bạch; và
- Thiết lập các quy định phù hợp để xác định và quản lý những rủi ro vật chất phát
sinh từ các hoạt động này. Các ngân hàng chỉ nên chấp thuận các hoạt động này nếu rủi ro gây thiệt thiệt hại tài chính, pháp lý và danh tiếng có thể được lường
trước, đánh giá và quản lý được.
123. In addition, consistent with guidance from the board, senior management should
ensure the bank has appropriate policies and procedures to: 
establish processes for the approval of such activities eg applicable limits, measures to mitigate legal or reputational risks, and information requirements, taking into
account the implications for the resulting operational structure of the organisation; 
define and understand the purpose of such activities, and ensure that the actual exercise of these activities is consistent with their intended purpose;
38
Xem “Nghiên cứu khảo sát về khách hàng của Ngân hàng”, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, tháng 102001, có trên www.bis.orgpublbcbs85.htm.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 57
 document the process of consideration, authorisation and risk management to make
this process transparent to auditors and supervisors; 
regularly evaluate the continuing need to operate in certain jurisdictions or through complex structures that reduce transparency;
 ensure that information regarding these activities and associated risks is readily
available to the bank’s head office, is appropriately reported to the board and supervisors; and
 ensure that these activities are subject to regular internal and external audit reviews.
Ngoài ra, phù hợp với hướng dẫn từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành cấp cao nên đảm bảo ngân hàng có chính sách và quy trình phù hợp để:
- Thiết lập các quy trình phê duyệt các hoạt động đó ví dụ như giới hạn áp dụng, biện
pháp để giảm thiểu rủi ro pháp lý hoặc danh tiếng và các yêu cầu về thơng tin, có tính đến kết quả của việc tác động vào cấu trúc hoạt động của tổ chức;
- Xác định và hiểu mục đích của hoạt động này và đảm bảo rằng thực tế thực hiện của
các hoạt động này là phù hợp với mục đích của họ. -
Tài liệu hóa q trình xem xét, phê duyệt và quản lý rủi ro để thực hiện việc này cho;Ban kiểm soát và kiểm toán;
- Thường xuyên đánh giá sự cần thiết tiếp tục hoạt động đó trong các điều kiện pháp
lý nhất định hoặc việc minh bạch hóa bị giảm do cấu trúc phức tạp tạo ra; -
Đảm bảo thông tin liên quan đến các hoạt động và rủi ro là sẵn sàng gửi tới Hội sở chính của ngân hàng; gửi các báo cáo phù hợp tới Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát; và
- Đảm bảo các hoạt động này có thể được kiểm tốn nội bộ và bên ngoài đánh giá
thường xuyên. 124.
The board of the parent company can enhance the effectiveness of the above efforts by requiring a control function such as internal audit, risk management or
compliance to conduct a formal review of the structures, their controls and activities, as well as their consistency with board-approved strategy and report to the board and
senior management on its findings.
HĐQT của cơng ty mẹ có thể nâng cao hiệu quả những ảnh hưởng trên bằng việc yêu cầu thiết lập một bộ phận kiểm soát chẳng hạn kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro hoặc kiểm soát
tuân thủ để tiến hành một đánh giá chính thức về cấu trúc, sự kiểm sốt và các hoạt động của công ty mẹ cũng như sự thống nhất với HĐQT về chiến lược đã được phê duyệt và báo
cáo HĐQT và Ban điều hành cấp cao về những gì được tìm ra.
125. The board should be prepared to discuss with, and as necessary report to, the
bank’s supervisor the policies and strategies adopted regarding the establishment and maintenance of these structures and activities.
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị tài liệu cần thiết để thảo luận với Ban kiểm soát của ngân hàng về chính sách và chiến lược được thơng qua về việc thành lập và duy trì cấu trúc và
hoạt động của các bộ phậnđơn vịchi nhánhcông ty con của ngân hàng.

F. Disclosure and transparency


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×