1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >

Disclosure and transparency Công khai và minh bạch Nguyên tắc 14

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (537.28 KB, 68 trang )


 document the process of consideration, authorisation and risk management to make
this process transparent to auditors and supervisors; 
regularly evaluate the continuing need to operate in certain jurisdictions or through complex structures that reduce transparency;
 ensure that information regarding these activities and associated risks is readily
available to the bank’s head office, is appropriately reported to the board and supervisors; and
 ensure that these activities are subject to regular internal and external audit reviews.
Ngoài ra, phù hợp với hướng dẫn từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành cấp cao nên đảm bảo ngân hàng có chính sách và quy trình phù hợp để:
- Thiết lập các quy trình phê duyệt các hoạt động đó ví dụ như giới hạn áp dụng, biện
pháp để giảm thiểu rủi ro pháp lý hoặc danh tiếng và các yêu cầu về thơng tin, có tính đến kết quả của việc tác động vào cấu trúc hoạt động của tổ chức;
- Xác định và hiểu mục đích của hoạt động này và đảm bảo rằng thực tế thực hiện của
các hoạt động này là phù hợp với mục đích của họ. -
Tài liệu hóa q trình xem xét, phê duyệt và quản lý rủi ro để thực hiện việc này cho;Ban kiểm soát và kiểm toán;
- Thường xuyên đánh giá sự cần thiết tiếp tục hoạt động đó trong các điều kiện pháp
lý nhất định hoặc việc minh bạch hóa bị giảm do cấu trúc phức tạp tạo ra; -
Đảm bảo thông tin liên quan đến các hoạt động và rủi ro là sẵn sàng gửi tới Hội sở chính của ngân hàng; gửi các báo cáo phù hợp tới Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát; và
- Đảm bảo các hoạt động này có thể được kiểm tốn nội bộ và bên ngoài đánh giá
thường xuyên. 124.
The board of the parent company can enhance the effectiveness of the above efforts by requiring a control function such as internal audit, risk management or
compliance to conduct a formal review of the structures, their controls and activities, as well as their consistency with board-approved strategy and report to the board and
senior management on its findings.
HĐQT của cơng ty mẹ có thể nâng cao hiệu quả những ảnh hưởng trên bằng việc yêu cầu thiết lập một bộ phận kiểm soát chẳng hạn kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro hoặc kiểm sốt
tn thủ để tiến hành một đánh giá chính thức về cấu trúc, sự kiểm soát và các hoạt động của công ty mẹ cũng như sự thống nhất với HĐQT về chiến lược đã được phê duyệt và báo
cáo HĐQT và Ban điều hành cấp cao về những gì được tìm ra.
125. The board should be prepared to discuss with, and as necessary report to, the
bank’s supervisor the policies and strategies adopted regarding the establishment and maintenance of these structures and activities.
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị tài liệu cần thiết để thảo luận với Ban kiểm soát của ngân hàng về chính sách và chiến lược được thơng qua về việc thành lập và duy trì cấu trúc và
hoạt động của các bộ phậnđơn vịchi nhánhcông ty con của ngân hàng.

F. Disclosure and transparency


Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 58
Principle 14 The governance of the bank should be adequately transparent to its shareholders,
depositors, other relevant stakeholders and market participants. 126.
Transparency is essential for sound and effective corporate governance. As emphasised in existing Committee guidance on bank transparency,
39
it is difficult for shareholders, depositors, other relevant stakeholders and market participants to
effectively monitor and properly hold accountable the board and senior management when there is insufficient transparency. The objective of transparency in the area of
corporate governance is therefore to provide these parties, consistent with national law and supervisory practice, with key information necessary to enable them to assess the
effectiveness of the board and senior management in governing the bank.
39 See Enhancing Bank Transparency, Basel Committee on Banking Supervision, September 1998, available at www.bis.orgpublbcbs41.htm.

F. Công khai và minh bạch Nguyên tắc 14


Các quy tắc quản trị ngân hàng nên minh bạch cho cổ đông, người gửi tiền và các bên liên quan khác cũng như với những đối tác tham gia thị trường tài chính.
Minh bạch là điều kiện cần thiết để quản trị công ty được hiệu quả. Khi nhấn mạnh sự minh bạch trong Ủy ban hướng dẫn về quản trị ngân hàng
39
, điều này là khó khăn đối với các cổ đơng, người gửi tiền, các bên liên quan và những đối tác tham gia thị trường tài chính để
giám sát và bảo đảm HĐQT và Ban điều hành thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong khi họ lại khơng có đủ thông tin. Sự minh bạch là mục tiêu của việc quản trị ngân hàng
nhằm để cung cấp cho các bên liên quan phù hợp với quy định luật pháp quốc gia và việc giám sát; với các thông tin quan trọng cần thiết để các cổ đông, người gửi tiền, các bên liên
quan và đối tác có thể đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT và Ban điều hành cấp cao trong việc quản trị ngân hàng.
127. Although transparency may be less detailed for non-listed banks, especially those
that are wholly owned, these institutions can nevertheless pose the same types of risk to the financial system as publicly traded banks through various activities, including their
participation in payments systems and acceptance of retail deposits.
Mặc dù đối với các ngân hàng khơng niêm yết thì tính minh bạch kém hơn, đặc biệt là đối với những ngân hàng bị sở hữu bởi cá nhân hoặc nhóm sở hữu có tồn quyền, các tổ chức
này vẫn có thể gây ra cùng một dạng rủi ro đối với hệ thống tài chính như các ngân hàng thương mại đại chúng thông qua các hoạt động khác nhau, bao gồm cả việc họ tham gia
vào hệ thống thanh toán và nhận tiền gửi cá nhân.
128. The bank should disclose relevant and useful information that supports the key
areas of corporate governance identified by the Committee see paragraph 6. Such disclosure should be proportionate to the size, complexity, structure, economic
significance and risk profile of the bank.
Các ngân hàng nên công bố thơng tin liên quan và hữu ích để hỗ trợ các Ủy ban xác định việc quản trị các mảng quan trọng trong ngân hàng xem đoạn văn số 6. Như vậy phải công
39
Xem “Tăng cường sự minh bạch trong ngân hàng”, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, tháng 91998, có sẵn tại www.bis.orgpublbcbs41.htm.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 59
bố tương ứng quy mô, độ phức tạp, cấu trúc, ý nghĩa kinh tế và danh mục rủi ro đặc thù của ngân hàng.
129. In general, the bank should apply the disclosure and transparency section of the
2004 OECD principles.40 Accordingly disclosure should include, but not be limited to, material information on the bank’s objectives, organisational and governance structures
and policies in particular the content of any corporate governance code or policy and the process by which it is implemented, major share ownership and voting rights and related
parties transactions. The bank should appropriately disclose its incentive and compensation policy following the FSB Principles and Standards related to
compensation
40 Section V of the 2004 OECD principles state that “The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the
financial situation, performance, ownership, and governance of the company”. See footnote 3 for reference.
Nhìn chung, các ngân hàng cần áp dụng Nguyên tắc về công bố và minh bạch theo nguyên tắc của OECD ban hành năm 2004
40
. Theo đó, tổ chức nên công bố thông tin về thông tin về tài sản, mục tiêu của ngân hàng, cơ cấu tổ chức và quản trị cũng như chính sách đặc biệt
là bất kỳ thay đổi nào về nội dung điều lệ hoặc chính sách và quy trình quản trị, thay đổi lớn về sở hữu và quyền biểu quyết hay các bên liên quan trong các giao dịch quan trọngví dụ
giao dịch MA. Ngân hàng nên công bố thông tin phù hợp và xem xét chính sách trợ cấpkhen thưởng theo các nguyên tắc FSB và các tiêu chuẩn liên quan.
130. The bank should also disclose key points concerning its risk toleranceappetite
without breaching necessary confidentiality, with a description of the process for defining it and information concerning the board involvement in such process. When
involved in complex or non-transparent structures, the bank should disclose adequate information regarding the purpose, strategies, structures, risks and controls around such
activities.
Các ngân hàng cũng nên tiết lộ những điểm chính liên quan đến dung sai rủi romức ngưỡng chấp nhận rủi ro khơng tính tới sự vi phạm quy tắc bảo mật, bằng việc mô tả q
trình để xác định nó và thơng tin liên quan đến việc tham gia của HĐQT trong q trình đó. Khi thành lập thêm các đơn vịbộ phậnchi nhánhcông ty con khiến ngân hàng có một cấu
trúc phức tạp hoặc không minh bạch, các ngân hàng nên công bố thông tin đầy đủ về mục đích, chiến lược, cơ cấu, rủi ro và kiểm soát xung quanh hoạt động này.
131. Disclosure should be accurate, clear and presented in an understandable manner
and in such a way that shareholders, depositors, other relevant stakeholders and market participants can consult it easily. Timely public disclosure is desirable on a bank’s public
website, in its annual and periodic financial reports or by other appropriate forms. It is good practice that an annual corporate governance-specific and comprehensive
statement is in a clearly identifiable section of the annual report depending on the applicable financial reporting framework. All material developments that arise between
regular reports should be disclosed without undue delay.
40
Mục V của “Những nguyên tắc quản trị của OECD” cho rằng, Bộ máy quản trị doanh nghiệp cần đảm bảo cơng bố thơng tin kịp thời và chính xác được về tất cả các vấn đề liên quan đến các cơng ty,
bao gồm tình hình tài chính, hiệu suất hoạt động, cơ cấu sở hữu và quản trị cơng ty. Xem chú thích 3 để tham khảo.
Bản dịch Song ngữ Basel III - Nguyễn Thu Phương – Email: nthuphuongktqdgmail.com Page 60
Việc cơng bố thơng tin phải chính xác, rõ ràng và trình bày một cách dễ hiểu để cổ đông, người gửi tiền, các bên liên quan và những đối tác tham gia thị trường có thể tiếp cận một
cách dễ dàng. Kịp thời công bố thông tin trên website của ngân hàng báo cáo tài chính thường niên và định kỳ hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. Việc thực hiện tốt, rõ ràng
báo cáo quản trị chuyên đề và báo cáo tổng kết là các phần mục quan trọng của Báo cáo thường niên và tùy thuộc vào khn khổ báo cáo tài chính áp dụng. Tất cả những phát sinh
liên quan tới tài chính giữa các báo cáo định kỳ nên được công bố khơng chậm trễ.

IV. The role of supervisors Vai trò của cơ quan giám sát


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×