1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

3 pha chính trong nghiên cứu khoa học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Các bước thực hiện nghiên cứu khoa học

Đặt câu hỏi

Nghiên cứu thông tin

Xây dựng giả thuyết

Kiểm tra bằng thực nghiệm

Suy nghĩ và thử lại

Phân tích kết quả,

rút ra kết luận

Giả thuyết sai hay

đúng một phầnGiả thuyết đúng

Báo cáo kết quả461. Chọn đề tài nghiên cứu

Chọn đối tượng

nghiên cứuXuất phát điểm

của nghiên cứuThảo luận:

Bổ sung vấn đềTìm kiếm tài

liệuCác

nghiên cứu

trước đóChốt đề tài

Xây dựng kế hoạch nghiêncứu47Xác định vấn đề nghiên cứu

• Là bước đầu tiên trong các chương trình nghiên

cứu.

• Nhìn chung sự khó khăn của giai đoạn này là điểm

bắt đầu: nguồn gốc của ý tưởng/đề tài.

• Thông thường, một đề tài nghiên cứu được người

lãnh đạo hay người cố vấn gợi ý. Đề tài được chọn

thường nằm trong số các vấn đề mà một nhóm tác

giả nào đó đã nghiên cứu.

• Mặc dầu vậy, ý tưởng ban đầu thường rất mơ hồ

và sơ khai, vì vậy cần phải chỉnh sửa và phát triển.

• Với những lý do này, đây chính là nơi để kinh

nghiệm, óc sáng tạo và tính độc đáo, v.v… được

sử dụng.48Phát triển sáng tạo

• Tìm kiếm cái sai

• Phủ nhận một chuẩn hay một tiêu chuẩn là đã

được chấp nhận

• Tìm một giải pháp thay thế sự phủ định

• Những giải pháp thay thế khác49Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×