1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


• Tìm kiếm thư mục (thư viện) là điều cần

thiết để nghiên cứu tài liệu các vấn đề liên

quan đến đề tài nghiên cứu. Tại đây người

nghiên cứu có thể tìm hiểu lịch sử vấn đề

nghiên cứu liên quam đến đề tài qua thời

gian.

• Tầm quan trọng của một nghiên cứu là nội

dung thực hiện phải là vấn đề mới hoặc

nguyên gốc.

• Phạm vi ứng dụng của một nghiên cứu phải

là cho cộng đồng loài người nếu kết quả

74

của nó chỉ có ích cho một cá nhân hay tập8 BƯỚC THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN

CỨU TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1. xác định

các từ khoá

8. Xây dựng

tổng quan7. Xây dựng

“khung” tài liệu

thích hợp6. Xây dựng

“sơ đồ tài liệu8. BƯỚC5.tóm tắt bài

báo khoảng

“10” dòng2. Tìm kiếm

tài liệu từ

các từ khoá

3. Thu thập

các báo cáo

và bài báo

4. Đọc

các bài báo

đã chọn

75CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN TÀI LIỆUBước 1: Bắt đầu bằng xác định các từ khoá trong tài

liệu. Những từ khoá này là chìa khoá để xác định

một chủ đề.

Bước 2: Tìm kiếm tài liệu trong thư viện với những

từ khoá đã có.

-Tiêu chuẩn một tài liệu tham khảo tốt

Nguồn gốc tài liệu tin cậy

Không quá cũ

Nghiên cứu không thiên vị

Không có lỗi về khoa học hay thông tin

Tài liệu gốc chứ không phải trích dẫn lại-Dễ dàng cho người đọc tìm được nguồn76Bước 3: Thu thập các báo cáo và bài báo (hoặc

sách) liên quan đến chủ đề nghiên cứu đặc biệt

các bài báo từ tạp chí chuyên ngành hay hội thảo

khoa học.

Nguồn tài liệu có thể là: thư viện (đa ngành hay

chuyên ngành), cơ quan nghiên cứu, trường học,

hiệu sách…

Bước 4: Đọc các bài báo đã chọn, đầu tiên tập trung

vào tóm tắt (abstract) và kết quả chính đạt được

để quyết định rằng tài liệu đó có đóng góp hữu ích

cho bạn trong nghiên cứu lý thuyết của đề tài hay

đóng góp cho bạn về định hướng nghiên cứu

77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×