1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Điều kiện thí nghiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


d. Phương pháp mô hình

Mô hình là phương pháp nghiên cứu các hiện

tượng khoa học bằng xây dựng các mô hình giả

định về đối tượng hay về các mối quan hệ của

các hiện tượng và dựa trên các mô hình để

nghiên cứu trở lại đối tượng

- Mô hình là hệ thống cấu trúc vật chất hay hệ

thống ý niệm (tư duy). hệ thống mô hình được

xây dựng gần giống với đối tượng nghiên cứu,

trên cô sở tái hiện lại những mối liên hệ chức

năng, nhân quả…của các yếu tố bên trong đối

tượng nghiên cứu.

99

-Phương pháp mô hình (2)

• Mô hình là gì?

• Mô hình của các hệ thống (vật lý, hiện tượng, hoạt

động tương tác…)

• Mô hình vật lý: miêu tả cấu trúc

• Mô hình toán: Mô tả hàm, các quan hệ của các biến

số

• Các mô hình mô tả: quan sát mô tả các hiện tượng tự

nhiên

• Kết quả nghiên cứu mô hình có thể áp dụng trong

ngôn ngữ lập trình

100ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU101Đánh giá dữ liệu

- Tập hợp dữ liệu

- Xây dựng TN

- Tiêu chuẩn thừa nhận số liệu102Thu thập số liệu

- Nhằm trả lời các câu hỏi của nghiên cứu

thông các số liệu thu thập được

- Số liệu đồng nghĩa với sự thật

- “Tìm kiếm sự thật”= Cái gì và như thế nào?

- Đảm bảo độ chính xác và tính hợp lý của số

liệu.103Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×