1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Đặc điểm số liệu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


- Các nhóm phụ thuộc:

- Nhóm đơn: số liệu chỉ thuộc 1 nhóm đối tượng. Số

liệu này thường gặp trước hay sau kiểm tra biến

trong một nhóm của các cá thể.

- Song nhóm: thuộc 2 nhóm, đặc biệt những nghiên

cứu thực nghiệm, liên quan một nhóm được kiểm tra

và một nhóm tái nghiệm

- N nhóm: số liệu từ quần thể của nhiều nhóm- Các biến

- Một biến: số liệu liên quan đến một biến trong quần

thể. Có một biến thí nghiệm có các biến khác được

giữ như một hằng số so sánh

- Biến đôi: 2 biến

- Nhiều biến: gồm n biến riêng biệt nhưng sau đó

được nghiên cứu bởi kỹ thuật phân tích đa biến.110Phaàn 3

Viết báo cáo khoa học111Các phần báo cáo khoa học

-Tên bài báo

Tóm tắt

Giới thiệu

Tổng quan tài liệu (thường chỉ cho luận văn

khoa học: BSc, MSc, Dr)

Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Kết luận

Tài liệu được trích dẫn

112Tên bài báo

- Tên bài báo rất quan trọng. Người tham

khảo trước hết xem tên bài báo có đúng

cái minh quan tâm hay không rồi mới

quyết định đọc

- Tên đề tài các ít chữ càng tốt. Mô tả ngắn gọn

và đầy đủ nội dung chính của báo cáo (bài

báo). Tên phải chứa đựng các từ khoá của

nghiên cứu

113Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×