1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Các phần báo cáo khoa học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Tên bài báo

- Tên bài báo rất quan trọng. Người tham

khảo trước hết xem tên bài báo có đúng

cái minh quan tâm hay khơng rồi mới

quyết định đọc

- Tên đề tài các ít chữ càng tốt. Mơ tả ngắn gọn

và đầy đủ nội dung chính của báo cáo (bài

báo). Tên phải chứa đựng các từ khố của

nghiên cứu

113Tóm tắt

- Tóm tắt bài báo rất quan trọng. Người tham

khảo ln ln xem tóm tắt bài báo có đúng cái

minh quan tâm hay khơng rồi mới quyết định

đọc cả bài báo mặc dù có thể tóm tắt đặt ở cuối

bài báo

- Chính vì vậy mặc dù dung lượng phần tóm tắt

rất ngắn, khoảng 200 -300 từ nhưng phải thể

hiện những điểm chính của bài báo: Lý do

nghiên cứu, nội dung và phương pháp, kết quả

và kết luận

114NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỢ LỚN

ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG NƯỚC TRÊN 4 HỆ THỐNG KÊNH CHÍNH

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Thanh Cảnh* và Ngô Thò Trâm Anh**

*Khoa Môi Trường **Khoa Sinh học, Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên

Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí MinhTÓM TẮT: Ô nhiễm nguồn nước mặt là một trong những vấn đề môi trường quantrọng của TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay để đánh giá chất lượng nguồn nước mặt người

ta thường sử dụng phương pháp đánh giá qua các chỉ tiêu lý hoá của nước. Phương

pháp này thể hiện một số nhược điểm như: Là phương pháp gián tiếp chỉ có thể phản

ánh tình trạng thủy vực ngay tại thời điểm lấy mẫu, khó có thể dự báo chính xác về

các tác động lâu dài của chúng đến khu hệ sinh vật nước. Trái lại, phương pháp quan

trắc sinh học khắc phục được một số hạn chế của phương pháp trên như cung cấp các

dẫn liệu về thời gian, tiện lợi trong sử dụng và cho kết quả nhanh, trực tiếp về ảnh

hưởng của hiện trạng ô nhiễm đến sự phát triển của hệ thống thủy sinh vật. Trong

nghiên cứu này chúng tôi khảo sát thành phần động vật không xương sống (ĐVKXS)

cỡ lớn của 4 hệ thống kênh chính của TP. Hồ Chí Minh nhằm bước đầu góp phần xây

dựng hệ thống chỉ thò sinh học đánh giá chất lượng nước mặt cho TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện được 28 họ ĐVKXS cỡ lớn. Dùng ĐVKXS cỡ lớn

đánh giá chất lượng nước của 4 hệ thống kênh cho thấy nước kênh bò ô nhiễm từ mức

độ trung bình đến rất bẩn. Kết quả này phù hợp với việc đánh giá chất lượng nước

mặt thông qua các chỉ tiêu lý hoá.

115Giới thiệu (lý do nghiên cứu)

- Nên cung cấp đủ thơng tin để người đọc

theo dõi và đánh giá bài báo tốt hơn

- Một phần giới thiệu tốt sẽ:

- Thể hiện được chủ đề của báo cáo, lý do nghiên cứu

(khoa học và thực tiễn)

- Cung cấp đủ thơng tin để định hướng cho người đọc

- Nhìn lại các cơng trình nghiên cứu đã có trong cùng

lĩnh vực

- Nêu mục tiêu của nghiên cứu

- Nêu phương pháp dùng trong nghiên cứu

116

- Giả thuyết khoa họcMinh họa

- Hình vẽ,biểu đồ, bảng và ảnh có thể giúp

các nhà khoa học thể hiện ý tưởng, sự

quan sát hay số liệu

- Các nhà khoa học phát thảo ra báo cáo

của họ bằng việc quyết định sử dụng hình

vẽ, đồ thị hay bảng số liệu để biểu thị kết

quả, sau đó bổ sung chữ xung quang

hình.

- Tầm quan trọng của hình trong việc

chuyển tải ý tưởng mà khơng cường điệu

117

hóaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×