1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

c. Phương pháp thực nghiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Các bước cơ bản của thí nghiệm

• Xác định thông số thực nghiệm thích hợp

• Thực hiện thí nghiệm với 2 biến (y = ∫x)

• Phân tích số liệu ban đầu (số liệu thô)

• Phân tích số liệu sau xử lý (số liệu tinh)

• Nghiên cứu các số liệu không bình thường

• Kiểm tra giả thuyết

• Thí nghiệm với các biến còn lại

• Liên kết các kết quả thí nghiệm với nhau

Điều kiện thí nghiệm

• Cơ sở vật chất cho thực nghiệm

• Chất lượng của vấn đề và khả năng dự đoán kết quả

• Các yếu tố hạn chế từ bên ngoài lên phương pháp.

97Điều kiện thí nghiệm

• Sự sẵn sáng của hệ thống

• Tính chất của vấn đề

• Giới hạn của các yếu tố không có mặt98d. Phương pháp mô hình

Mô hình là phương pháp nghiên cứu các hiện

tượng khoa học bằng xây dựng các mô hình giả

định về đối tượng hay về các mối quan hệ của

các hiện tượng và dựa trên các mô hình để

nghiên cứu trở lại đối tượng

- Mô hình là hệ thống cấu trúc vật chất hay hệ

thống ý niệm (tư duy). hệ thống mô hình được

xây dựng gần giống với đối tượng nghiên cứu,

trên cô sở tái hiện lại những mối liên hệ chức

năng, nhân quả…của các yếu tố bên trong đối

tượng nghiên cứu.

99

-Phương pháp mô hình (2)

• Mô hình là gì?

• Mô hình của các hệ thống (vật lý, hiện tượng, hoạt

động tương tác…)

• Mô hình vật lý: miêu tả cấu trúc

• Mô hình toán: Mô tả hàm, các quan hệ của các biến

số

• Các mô hình mô tả: quan sát mô tả các hiện tượng tự

nhiên

• Kết quả nghiên cứu mô hình có thể áp dụng trong

ngôn ngữ lập trình

100ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU101Đánh giá dữ liệu

- Tập hợp dữ liệu

- Xây dựng TN

- Tiêu chuẩn thừa nhận số liệu102Thu thập số liệu

- Nhằm trả lời các câu hỏi của nghiên cứu

thông các số liệu thu thập được

- Số liệu đồng nghĩa với sự thật

- “Tìm kiếm sự thật”= Cái gì và như thế nào?

- Đảm bảo độ chính xác và tính hợp lý của số

liệu.103Thu thập số liệu

4 yêu cầu của độ chính xác và phù hợp của số liệu:1. Sự phù hợp của số liệu thô (gốc) thu được từ

tổng hợp hay từ đo đạc

2. Sự phù hợp của số liệu tinh (đã được xử lý) so

với các xuất bản trước đó (từ các tài liệu tham

khảo)

3. Khả năng lặp lại, khả năng kiểm tra, Sự rõ ràng

của số liệu được xử lý phù hợp với thí nghiệm đã

được thiết kế ban đầu

4. Dụng cụ đo (phương pháp) theo đúng tiêu

chuẩn quốc tế, và phải khống chế các yếu tố làm

sai lệch các TN.

104Số liệu gốc

- Là số liệu ghi chép đầu tiên từ các theo dõi trực

tiếp nghiên cứu mà chưa qua bước xử lý thống

kê (SL thô)

- Thường số liệu thô là số liệu thực ghi chép trong

quá trình đo đạc, quan sát…theo thiết kế các nội

dung nghiên cứu

- Người ghi chép số liệu phải trung thực và không

bị ảnh hưởng bởi sự “định hướng” kiểu của số

liệu

- Cách nghi chép phải hệ thống và số liệu thu

được phải sử dụng được cho sự phân tích thống

kê và trình bày kết quả

105- Trong nghiên cứu việc xác lập sự quan sát thí

nghiệm để có số liệu thực tế là rất quan trọng

- Luôn luôn có một mối quan hệ chặt chẽ giữa

người nghiên cứu và thông tin đạt được.

- Ngoài thí nghiệm số liệu thô có thể thu được từ

các nguồn khác

- Các điều tra phỏng vấn: Quan điểm, điều kiện, hòan

cảnh…

- Bảng câu hỏi, Kiểu câu hỏi thiết kế

- Chú ý: Khi phỏng vấn đòi hỏi phải khách quan để có

số liệu thực mà không bị ảnh hưởng bởi sự gợi ý trả

lời của người phỏng vấn. Đôi khi giữa người được

phỏng vấn và phỏng vấn viên không ăn khớp với

nhau.

106SỐ LIỆU TINH (Số liệu đã được xử lý)

Là số liệu được xử lý (thống kê) từ số liệu ghi

chép ban đầu (số liệu thô).

- Trong báo cáo khoa học các số liệu tinh được sử

dụng để biểu thị kết quả (tính quy luật) của số

liệu

- Dựa vào việc biểu thị kết quả theo các phân tích

thống kê như phân tích số bình quân, tần số, độ

lệch chuẩn, kiểm tra sự sai khác của số trung

bình, sai số…người nghiên cứu có thể tìm ra câu

trả lời của số liệu. Tại đây quan điểm khoa học

của tác giả được sử dụng để biện luận số liệu

của mình và chứng minh giả thuyết khoa học ban

107

đầuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×