1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

a. Đánh giá dư lượng phân bón trong nước mặt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 104 trang )


Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế ĐìnhM09- M:Thôn Phú Lễ - Xã Bình TrungBiểu đồ 3.5. Chỉ số pH nước mặt ở 9 khu vực khảo sátBiểu đồ 3.6. Chỉ số nồng độ PO43- và Cl- của nước mặt ở 9 khu vực khảo sát81Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế ĐìnhBiểu đồ 3.7. Chỉ số độ dẫn điện của nước mặt ở 9 khu vực khảo sátBiểu đồ 3.8. Chỉ số nồng độ tổng cứng, SO42-, Fe, Cu 2+ của nước mặt ở 9 khu vực

khảo sát82Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế ĐìnhBiểu đồ 3.9. Chỉ số nồng độ DO, COD, SS, TDS của nước mặt ở 9 khu vực khảo sátĐối chiếu với cột A (nước sinh hoạt) bảng TCVN 5942 (xem phần phụ lục

III), từ kết quả tổng hợp ở bảng 3.7 có thể thấy được nước mặt ở một số địa

phương có các chỉ số vượt mức cho phép ở một mức độ nào đó, và ở các chỉ số

khác nhau. Có thể chỉ ra các địa phương có một hoặc vài chỉ số vượt chuẩn cụ thể

như ở điểm M01- M (thôn An Châu xã Bình Thới), độ chua của nước mặt là 4.12,

thấp hơn 1.88 so với cận dưới tiêu chuẩn (6 – 8.5). Nồng độ Sulfat ở điểm M05 –

M (thôn Nhơn Hòa – Xã Bình Tân) cao đột biến so với các điểm còn lại (ở mức

303mg/L) tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép (200-400 mg/L). Fe đa số

vượt mức giới hạn (cao nhất là 5.36 mg/L so với chuẩn 1.0 mg/L). Nồng độ

Clorua ở mức thấp không đáng ngại. Tuy nhiên nồng độ Cu trong nước mặt ở tất

cả những điểm khảo sát đều vượt ngưỡng cho phép (0.1 mg/L) đặc biệt là điểm

M-05 M có nồng độ Cu lên đến 9.0 mg/L (vượt 90 lần mức cho phép).

b.Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trong nước mặt

Bảng 3.8: Kết quả phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong nước mặt

Họ Chlor hữu cơ – Đơn vị: x 10-6 (mg/L)

SttChỉ tiêuKết quả

M01- M02-M03- M04-M05-M06-M07-M08-M09-MMMMMMMMM

83Đồ án tốt nghiệp – SV Nguyễn Thế Đình01Heptachl02

03

04

05

06

07or

Aldrin

Endrin

Dieldrin

DDE

TDE

DDT16.83

2.82

5.36

36.60

0.18

0.59

0.41104.08

0.22

3.74

46.44

KPH

0.59

0.31170.5

6

0.54

KPH

36.60

0.15

0.59

0.19130.22

2.82

42.67

82.28

0.29

0.59

0.32112.89

0.07

KPH

45.56

KPH

0.59

0.43M01 – M:Thôn Nam Bình - Xã Bình NguyênM04- M:Thôn Mỹ Thiện - Thị Trấn Châu ỔM05- M:Thôn Nhơn Hòa - Xã Bình TânM06- M:Thôn Tân Phước - Xã Bình MinhM07- M:Thôn Phú Nhiêu - Xã Bình PhúM08- M:Thôn Phú Long - Xã Bình PhướcM09- M:115.43

0.88

12.86

50.26

0.27

0.52

0.35Thôn Thạch An - Xã Bình MỹM03- M:97.10

1.09

10.09

47.35

KPH

0.54

0.36Thôn An Châu - Xã Bình ThớiM02 - M:48.05

0.11

3.74

36.60

0.34

0.31

0.35Thôn Phú Lễ - Xã Bình TrungBiểu đồ 3.10. Nồng độ thuốc BVTV họ Chlor hữu cơ trong nước mặt tại 9

điểm khảo sát.8493.37

0.54

7.44

44.94

KPH

0.49

0.26Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (104 trang)

×