1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Deuteromycetes Sinh sản phân tán Sức đề kháng của cơ thể Sai IgG Glycoprotein IgG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (294.99 KB, 56 trang )


CÂU HỎI TỔNG HỢP
1. Lớp nấm nào sau đây chỉ có khả năng sinh sản vơ tính : a. Phycomycetes
b. Ascomycetes c. Bacidiomycetes

d. Deuteromycetes


2. Điều nào sau đây đúng về cơ cấu cộng bào của nấm mốc: a. Vách ngăn khơng hồn tồn mà có các lỗ hổng ở giữa vách ngăn giúp sự trao đổi
chất giữa các tế bào
b. Vách ngăn chỉ được thành lập để ngăn cách cơ quan sinh sản hoặc biệt lập khuẩn ty bị thương
c. Giúp tế bào chống chịu với điều kiện khắc nghiệt của môi trường d. Đựợc tạo thành bởi một chuỗi tế bào nối tiếp nhau, vách ngăn khơng hồn tồn
3. Nét đặc thù của virus : a. Khơng có cấu tạo tế bào
b. Có kích thước siêu hiển vi

c. Sinh sản phân tán


d. Kí sinh nội bào bắt buộc 4. Khi nghiên cứu khả năng miễn dịch của cơ thể động vật người ta chủ yếu dựa vào yếu tố
nào ? a. Đường xâm nhập của kháng nguyên vào cơ thể
b. Tính chất của kháng nguyên

c. Sức đề kháng của cơ thể


d. Tuổi của cá thể được tiêm 5. Interferon là kháng thể đặc hiệu tiêu diệt virus.

a. Đúng


b. Sai


6. Xoắn thể di động nhờ cơ quan nào ? a.
Vòng xoắn
b. Chiên mao c. Tiêm mao
d. Chân giả
7. Hiện tượng tiếp hợp nào xảy ra với tần số cao nhất ? a. F
+
û F
-
à 2 F
+
b. Hfr û F
-
à Hfr + F
-
c. F’ û F
-
à 2F
-
d. F
+
û F
-
à F
+
+ F
-
8. Kháng thể nào đóng vai trò chủ yếu trong đáp ứng miễn dịch thứ phát ? a. IgM
b. IgA

c. IgG


d. IgE 9. Kháng thể có bản chất là :
a. Protein

b. Glycoprotein


c. Polysaccharide HVT
1 1
d. Lipoprotein 10. Tính đặc hiệu của kháng nguyên phụ thuộc :
a. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, cá nhân được miễn dịch
b. Cấu trúc phân tử protein của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, con đường xâm nhập của kháng nguyên
c. Bản chất hóa học của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lượng phân tử của kháng nguyên
d. Cấu trúc phân tử của kháng nguyên, nhóm quyết định kháng nguyên, trọng lượng phân tử của kháng nguyên
11. Kháng thể duy nhất được truyền từ mẹ sang con là :

a. IgG


b. IgA c. IgD
d. IgM
12. Các loại kháng thể tham gia vào miễn dịch tại chỗ : a. IgG, IgA

b. IgA, IgD


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×