1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Kế toán - Kiểm toán >

Mục tiêu và các loại chính sách tài khóa: Tài khóa lỏng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.77 KB, 18 trang )


Chính sách tài khóa là những nỗ lực của chính phủ nhằm tác động lên định hướng phát triển của nền kinh tế thông qua việc thay đổi trong chi tiêu chính phủ và thuế khóa.
Trong ngắn hạn, chính sách tài khóa chủ yếu ảnh hưởng đến tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ. Chính phủ có thể lựa chọn thay đổi chi tiêu hoặc thuế hoặc đồng thời cả chi tiêu
và thuế để mở rộng hay cắt giảm tổng cầu nhằm bình ổn nền kinh tế.

2. Mục tiêu và các loại chính sách tài khóa:


Chính sách tài khố nhằm thực hiện 4 mục tiêu: = Tăng trưởng sản lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
= Ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát = Tạo công ăn việc làm đầy đủ cho người lao động
= Cân bằng cán cân thương mại. Chính sách tài khố liên quan đến tác động tổng thể của ngân sách nhà nước với
hoạt động kinh tế. Có các loại chính sách tài khố cơ bản: - Chính sách mở rộng lỏng: Là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ
vàhoặc giảm thuế. - Chính sách thu hẹp thắt chặt: Là chính sách giảm chi tiêu chính phủ vàhoặc giảm
thuế.
III. Tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả thơng qua mơ hình AD – AS
- Xét trong nền kinh tế đóng có: T = tY; C = C+MPC.Y
D
; I = I; G = G Mô hình tổng cầu:
AD = C+I+G = C+I +G+1-tMPC.Y
Sản lượng cân bằng khi AD=Y Yo=1.C+I+G1-1-tMPC
Đặt m’=11-1-tMPC =Y
=m’C+I+G Chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa đưa nền kinh tế về trang thái cân bằng tại
điểm E Y
,P

1. Tài khóa lỏng


7
Khi Chính phủ tăng chi tiêu G Khi tham gia vào bức tranh kinh tế, chính phủ kể cả trung ương lẫn địa phương
cùng mua sắm một số lượng lớn hàng hố dịch vụ. Chính điều này làm cho chi tiêu chính phủ chiếm một tỷ lệ lớn, là thành phần quan trọng trong tổng cầu về hàng hoá dịch vụ của
nền kinh tế.
P AS
L
AS
s
G=G -AD tăng- sản lượng Y tăng
G
từ Y
1
- Y ; giá cả tăng từ P
1
-P ;
việc làm tăng và thất nghiệp giảm P E
P
1
AD
Y
01
AD
1
Khi đó: Tổng cầu tăng AD
1
=AD-AD
1
=G Y
1
Y Y
Sản lượng cân bằng tăng Y
01
=Y -Y
1
=m’G Khi chính phủ giảm thuế t
Thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước là mơt phần quan trọng của chính sách tài khố trong kinh tế vĩ mô
t=t - m’ tăng -AD tăng - giá và sản lượng cân bằng tăng - việc làm tăng và thất nghiệp giảm
Khi đó: Tổng cầu tăng AD
2
= AD- AD
2
= MPC.t.Y
2
MPC.tC+I+G Sản lượng cân bằng tăng Y
02
=Y -Y
2
= 1-MPC1-t-MPC.t.1-MPC+MPC.t
8
P AS
L
AS
s
AD
P E
E AD
P
2
AD
2 __
0 Y
2
Y Y
Khi chính phủ tăng chi tiêu kết hợp với giảm thuế G=G; t=t tác động làm tổng cầu tăng lên - sản lượng và giá cân bằng tăng; thất
nghiệp giảm
Khi đó: Tổng cầu tăng AD
3
=G+MPC.t.Y
3
MPC.tC+I+G Sản lượng cân bằng tăng Y
03
=m’G + 1-MPC1-t-MPC.t.1-MPC+MPC.t
P AS
L
AS
s
AD P
E E
AD P
3
Y
03
AD
3
Y
3
Y Y

2. Chính sách tài khóa chặt


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×