1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Kế toán - Kiểm toán >

Chính sách tài khóa chặt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.77 KB, 18 trang )


P AS
L
AS
s
AD
P E
E AD
P
2
AD
2 __
0 Y
2
Y Y
Khi chính phủ tăng chi tiêu kết hợp với giảm thuế G=G; t=t tác động làm tổng cầu tăng lên - sản lượng và giá cân bằng tăng; thất
nghiệp giảm
Khi đó: Tổng cầu tăng AD
3
=G+MPC.t.Y
3
MPC.tC+I+G Sản lượng cân bằng tăng Y
03
=m’G + 1-MPC1-t-MPC.t.1-MPC+MPC.t
P AS
L
AS
s
AD P
E E
AD P
3
Y
03
AD
3
Y
3
Y Y

2. Chính sách tài khóa chặt


9
Khi chính phủ giảm chi tiêu G
G=G -AD giảm- sản lượng Y giảm từ Y
1
- Y ; giá cả giảm từ P
1
-P ;
việc làm giảm Khi đó: Tổng cầu giảm AD
1
=AD
1
-AD=G Sản lượng cân bằng giảm Y
01
=Y
1
-Y = m’G
P AS
S
AS
L
G
P
1
E AD
1
P E
AD Y
Y Y
1
Khi chính phủ tăng thuế t
t=t - m’ giảm-AD giảm - giá và sản lượng cân bằng giảm- việc làm giảm Khi đó: tổng cầu giảm AD
2
= AD
2
- AD= MPC.t.Y
2
MPC.tC+I+G Sản lượng cân bằng giảm Y
02
=Y
2
-Y =
1-MPC1-t-MPC.t.1-MPC+MPC.t
10
P AS
L
AS
S
AD
2
P
2
E E
AD
2
P AD
Y
02
__
0 Y Y
2
Y Khi chính phủ giảm chi tiêu đồng thời kết hợp tăng thuế
G=G; t=t tác động làm tổng cầu giảm đi - sản lượng và giá cân bằng giảm; thất nghiệp tăng
Khi đó: Tổng cầu giảm AD
3
=G+MPC.t.Y
3
MPC.tC+I+G Sản lượng cân bằng giảm Y
03
=m’G + 1-MPC1-t-MPC.t.1-MPC+MPC.t
11
P AS
L
AS
S
AD
3
P
3
E AD
3
P
Y
03
AD Y
Y
3
Y
- Xét trong nền kinh tế mở -
Với T = T + t.Y IM =IM +MPM.Y
AD = C + I + G + X – IM –MPC.T + {MPC1-t – MPM}.Y = Y 1 MPC
Y = Y’
= C + I + G + NX -
1- MPC 1-t +MPM 1 – MPC1-t + MPM 1
m’’ = số nhân chi tiêu nền kinh tế mở
1-
MPC 1-t +MPM MPC
m
t
= số nhân chi tiêu của thuế ở nền kinh tế mở 1 – MPC 1 –t + MPM
- Số nhân chỉ tiêu ln có giá trị dương .Số nhân chỉ tiêu càng lớn , thu nhập của nền kinh tế càng lớn
- Số nhân của thuế mang dấu - hàm ý thuế có tác động ngươc chiều với thu nhập và sản lượng
12
- Số nhân chỉ tiêu là đại lương cho ta biết khi các thành phần của chỉ tiêu tăng them 1 đơn vị thì sản lượng cân bằng tăng thêm bao nhiêu đơn vị
- Trong ngắn hạn khi nền kinh tế chưa dạt mức sản lương tiềm năng thì chỉ cần 1 sự thay đổi nhỏ các thành phần của chỉ tiêu như C, I, G ,X thì sản lượng cân bằng tăng lên gấp bội
nhờ tốc độ khuyếch đại của số nhân Tuy nhiên khi nền kinh tê phát triển, tăng trưởng, sản lượng cần bằng sản xấp xỉ sản lượng
tiềm năng thì mơ hình số nhân kém hiêu quả

III. Chính sách tài khố ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (18 trang)

×