1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khái niệm cơng ty chứng khốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.32 KB, 101 trang )


CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG
MÔI GIỚI TẠI CƠNG TY CHỨNG KHỐN

1.1 Những khái niệm chung về cơng ty chứng khốn


1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn


1.1.1.1 Khái niệm Trong nền kinh tế hiện đại, thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các
hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn, diễn ra trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán là nơi
tập trung và phân phối các nguồn vốn tiết kiệm; và là định chế tài chính trực tiếp, cả chủ thể cung và cầu vốn đều tham gia trực tiếp vào thị trường.
Về bản chất, thị trường chứng khốn là q trình vận động của tư bản tiền tệ, có thể nói thị trường chứng khoán là nơi mua bán các quyền sở hữu
về tư bản, là hình thức phát triển cao của nền sản xuất hàng hoá. Thị trường chứng khoán là một bộ phận chủ yếu của thị trường tài chính, có vai trò quan
trọng đối với q trình huy động vốn và sử dụng vốn của nền kinh tế thị trường.
Tham gia thị trường chứng khốn có các chủ thể:

Nhà phát hành, bao gồm chính phủ và chính quyền địa phương, cơng ty, và các tổ chức tài chính.

Nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức

Các tổ chức kinh doanh, bao gồm cơng ty chứng khốn và các ngân hàng thương mại

Các tổ chức có liên quan, bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, các tổ chức tài trợ chứng khoán,
v.v... Sự tham gia của các chủ thể trên vào thị trường chứng khoán như thế
nào là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình hình thành và phát triển thị trường. Mục tiêu của việc hình thành thị trường chứng khốn là thu hút vốn
đầu tư dài hạn cho việc phát triển kinh tế và tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Do vậy, để thúc đẩy thị trường chứng khốn hoạt động
một cách có trật tự, cơng bằng và hiệu quả cần phải có sự ra dời và hoạt động của các cơng ty chứng khốn.
Cơng ty chứng khốn là một tổ chức tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán.
Ở Việt Nam, theo Luật chứng khốn 2006, cơng ty chứng khốn là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được Uỷ ban Chứng khoán
Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực chứng khốn, có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và thực hiện chế độ hạch
toán kinh tế độc lập. Như vậy cơng ty chứng khốn thực chất là một doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán với các nghiệp vụ chính: môi giới, tự
doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư. Các cơng ty chứng khốn là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển
của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khốn nói riêng. Nhiều nền kinh tế coi cơng ty chứng khốn là hạt nhân của ngành cơng nghiệp
chứng khốn, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia.
1.1.1.2 Phân loại cơng ty chứng khốn
Có nhiều tiêu thức để phân loại cơng ty chứng khoán, một tiêu thức chủ yếu được sử dụng là phân loại theo loại hình kinh doanh. Theo đó, cơng
ty chứng khốn được chia thành 5 loại:

Cơng ty mơi giới: là cơng ty chứng khốn chỉ thực hiện việc trung gian, mua bán chứng khoán cho khách hàng của họ trên
Sở giao dịch chứng khoán để hưởng hoa hồng.

Cơng ty bảo lãnh phát hành chứng khốn: là cơng ty chứng khoán hoạt động chủ yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để
hưởng phí hoặc chênh lệch giá.

Cơng ty kinh doanh chứng khốn: là cơng ty chứng khốn chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tự doanh, tự bỏ vốn kinh doanh và tự
chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Cơng ty trái phiếu: là cơng ty chứng khốn chun mua bán các loại trái phiếu.

Cơng ty chứng khốn phi tập trung: là cơng ty chứng khốn chủ yếu mua bán chứng khốn trên thị trường OTC, đóng vai trò là
các nhà tạo lập thị trường. Mỗi loại hình cơng ty chứng khốn có những đặc điểm, cơ cấu,
nghiệp vụ... khác nhau, nhưng đều chung vai trò quan trọng là duy trì và thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khốn.

1.1.2 Vai trò của cơng ty chứng khốn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

×