1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Marketing Một số khái niệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (562.85 KB, 94 trang )


nhiều trường hợp mang tính quyết định việc khách có tới lưu trú tại một khách sạn nào đó hay không.

II. Marketing trong lĩnh v ự


c d ị ch v
ụ kinh doanh khách s ạ n

1. Một số khái niệm


Kinh doanh khách sạn là ngành kinh doanh dịch vụ mà sản phẩm của nó có những nét điển hình khác hẳn với các loại hình hàng hóa, dịch vụ khác. Do những
đặc điểm phức tạp của sản phẩm kinh doanh khách sạn mà công việc marketing cũng có những đặc điểm phức tạp hơn so với các ngành kinh doanh hàng hóa thơng thường
khác.

1.1 Marketing


Marketing là hoạt động của con người gắn liện với các khái niệm nhu cầu, mong muốn, yêu cầu, trao đổi, giao dịch và có quan hệ với thị trường. Đã có rất
nhiều người nhầm lẫn marketing với việc bán hàng thông thường hay các hoạt động kích thích bán hàng. Vì vậy họ quan niệm marketing chẳng qua là hệ thống các biện
pháp mà người bán sử dụng để cốt làm sao bán được nhiều hàng và thu được nhiều lời nhuận.
Thực ra tiêu thụ chỉ là một trong những khâu của hoạt động marketing của doanh nghiệp. Hơn thế, đó là không phải là khâu quan trọng nhất, tiêu thụ chỉ là một
phần nhỏ trong một chuỗi các công việc marketing từ việc phát hiện ra nhu cầu, sản xuất sản phẩm phù hợp yêu cầu đó, sắp xếp hệ thống phân phối hàng hóa một cách có
hiệu quả để sản phẩm tiêu thụ được dễ dàng. Cách làm này thể hiện quan điểm
marketing hiện đại. Theo Philip Kotler “Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhau cầu mong muốn của họ thông qua trao đổi”.
14
Như vậy marketing là làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người.
Có nhiều định nghĩa khác nhau về marketing, song nói chung, marketing được hiểu là toàn bộ các hoạt động trong nền kinh tế thị trường, có mục tiêu dự đốn và
cảm nhận, và nếu có thể, là khuyến khích, khơi gợi, làm nảy sinh nhu cầu tiêu dùng
14
Marketing quốc tế, 2005, Đại học Ngoại thương
Trang 13
một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó, thực hiện sự thích ứng liên tục của bộ máy sản xuất và bộ máy quản lý, thương mại của một doanh nghiệp với những mục tiêu đã đề
ra. Marketing, một cách ngắn gọn, có thể coi là gồm những hoạt động sau đây:
- Tìm hiểu những nhu cầu chưa được thỏa mãn của người tiêu dùng thơng qua nghiên cứu thị trường
- Tìm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng - Đưa sản phẩm đã nhằm trước tới tay người tiêu dùng ở nơi hợp lí, vào thời
điểm thích hợp với giá cả hấp dẫn, các dịch vụ sau bán hàng được duy trì tốt - Đánh đúng tâm lí người tiêu dùng để sao cho thỏa mãn tối đa nhu cầu của
họ, dẫn tới việc tăng cao lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp

1.2 Marketing trong kinh doanh khách sạn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×