1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >

Nguyên lý đối ngẫu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.1 MB, 198 trang )


Nội dung chương 22.1. Giới thiệu

2.2. Đại số Boole

2.2. Biểu diễn các hàm logic dưới dạng chính quy

2.3. Tối thiểu hóa các hàm logic342.2. Biểu diễn các hàm logic dưới dạng chính quy351. Tuyển chính quy

 Định lý Shannon: một hàm logic bất kỳ có thể được

triển khai theo 1 trong các biến dưới dạng tổng của 2

tích logic như sau:F ( A1 , A2 ,..., An ) = A1.F (1, A2 ,..., An ) + A1.F (0, A2 ,..., An )

 Ví dụ:F ( A, B ) = A.F (1, B) + A.F (0, B )

= A.[ B.F (1,1) + B.F (1,0)] + A.[ B.F (0,1) + B.F (0,0)]

= AB.F (1,1) + A B.F (1,0) + AB.F (0,1) + A B.F (0,0)

 Một hàm logic bất kỳ đều có thể chuyển về dạng tuyển

chính quy nhờ áp dụng định lý Shannon cho dạng tuyển

36Áp dụng nhanh định lý Shannon372. Hội chính quy

 Định lý Shannon: một hàm logic bất kỳ có thể được

triển khai theo 1 trong các biến dưới dạng tích của 2

tổng logic như sau:F ( A1 , A2 ,..., An ) = [ A1 + F (0, A2 ,..., An )].[ A1 + F (1, A2 ,..., An )]

 Ví dụ:F ( A, B ) = [ A + F (0, B)].[ A + F (1, B)]

= ( A + [ B + F (0,0)].[ B + F (0,1)]).( A + [ B + F (1,0)].[ B + F (1,1)])

= [ A + B + F (0,0)].[ A + B + F (0,1)].[ A + B + F (1,0)].[ A + B + F (1,1)]

 Một hàm logic bất kỳ đều có thể chuyển về dạng hội

chính quy nhờ áp dụng định lý Shannon cho dạng hội

38Áp dụng nhanh định lý Shannon393. Biểu diễn hàm logic dưới dạng số40Nội dung chương 22.1. Giới thiệu

2.2. Đại số Boole

2.2. Biểu diễn các hàm logic dưới dạng chính quy

2.3. Tối thiểu hóa các hàm logic41Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (198 trang)

×