1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Giờ địa phƣơng là : Trái Đất đƣợc chia ra làm 24 múi giờ nên trên Trái Đất có: Kinh tuyến đổi ngày là kinh tuyến số: Vỏ Trái Đất đƣợc cấu tạo bởi các loại đá: Thạch quyển gồm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.95 MB, 140 trang )


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http:www.lrc-tnu.edu.vn
c. Trái Đất hình cầu và khơng tự quay quanh trục d. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục

2. Giờ địa phƣơng là :


a. Giờ của các kinh tuyến khác nhau b. Giờ của các kinh tuyến nằm trong một múi giờ
c. Giờ của kinh tuyến số 0 d. Giờ của kinh tuyến số 180

3. Trái Đất đƣợc chia ra làm 24 múi giờ nên trên Trái Đất có:


a. Từ múi số 0 đến múi số 24 b. Từ múi số 0 đến múi số 23
c. Từ múi số 1 đến múi số 24 d. Ý a và b đều đúng

4. Kinh tuyến đổi ngày là kinh tuyến số:


a. 0 b. 90
c. 150 c. 180
5. Nguyên nhân của sự lệch hƣớng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất là:
a. Trái đất hình cầu b. Trái Đất tự quay quanh trục
c. Trái đất nằm trong hệ Mặt Trời d. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục
6. Lực Coriolit làm cho vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất ở BCB bị lệch:
a. Về bên trái hướng chuyển động ban đầu. b. Về bên phải hướng chuyển động ban đầu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
c. Về trước hướng chuyển động ban đầu d. Về sau hướng chuyển động ban đầu.
7. Lực Coriolit làm cho vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất ở BCN bị lệch
a. Về bên trái hướng chuyển động ban đầu. b. Về bên phải hướng chuyển động ban đầu
c. Về trước hướng chuyển động ban đầu d. Về sau hướng chuyển động ban đầu.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn
PHẾU KHẢO SÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Sau giờ dạy thực nghiệm của giáo viên
Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển.Thuyết kiến tạo mảng
Thời gian hoàn thành: 15 phút
Họ và tên học sinh…………………..Lớp…….Trường THPT……………….. Giáo viên giảng dạy…………………………………………………………….
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
II. Khoanh tròn chỉ một đáp án đúng nhất trong các câu sau: 1. Vỏ Trái Đất có độ dày dao động từ:
a. 5Km đến 70 Km b. 10Km đến 80Km
c. 30Km đến 100Km d. 5Km đến 20Km

2. Vỏ Trái Đất đƣợc cấu tạo bởi các loại đá:


a. Trầm tích, granit, b. Trầm tích, granit, bazan
c. Granit, bazan c. Trầm tích, bazan

3. Thạch quyển gồm:


a. Vỏ Trái Đất và lớp Manti trên b. Vỏ Trái Đất và lớp Manti dưới
c. Vỏ Trái Đất và lớp Manti trên đến độ sâu khoảng 100 Km d. Vỏ Trái Đất và lớp Manti dưới đến độ sâu khoảng 100 Km
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http:www.lrc-tnu.edu.vn

4. Ở lớp Manti trên, vật chất ở trạng thái:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

×