1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . Nội dung:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 190 trang )


Hiện nay toàn bộ công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty đợc tiến hành theo các qui định chung cuả hình thức chứng từ
ghi sổ. Kết hợp với phơng thức hàng hoá tồn kho theo phơbng pháp kê khai thờng xuyên. Chi phí sản xuất của công ty đợc hạch toán theo các khoản mục sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Chi phí nhân công trực tiếp.
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung: + Chi phÝ khÊu hao TSCĐ
+ Chi phí khác Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác
1. Kế toán tập hợp chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp . 1.1. Néi dung:
Chi phí nguyên vật trực tiếp là chi phí của những nguyên liệu mà cấu tạo thành thực thể của sản phẩm. Vì sản phẩm của công ty là các mặt hàng nhựa, sắt
tráng men nên nguyên vật liệu dùng cho sản xuất này bao gồm hạt nhựa, dầu, sắt thép, nhựa tổng hợp, dung môi
Chi phí nguyên vật liệu chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xt, trong giá
thành sản phẩm công nghiệp. Cụ thể, tại công ty chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp chiÕm 65. Do vËy, viƯc kiĨm tra chi phÝ vËt liƯu cã ý nghĩa rất quan trọng trong
việc phấn đấu hạ thành sản phẩm, là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công tác quản lý kinh doanh.

1.2. Ph ơng pháp hạch toán


:
Nguyên liệu đợc mua về sử dụng cho sản xuất , kế toán nguyên liệu kiểm soát, tính toán nguyên liệu mua, sử dụng và tồn kho cuối kỳ khi xuất vật t căn cứ
vào sổ lĩnh vật t có phê duyệt phòng kế hoạch thì kế toán viết phiếu lĩnh vật t xuống kho linxh vật t và phiếu xuất kho phải đợc ghi rõ ràng.
1.2.1. Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phÝ NVL kÕ to¸n sư dơng TK621 “Chi phÝ NVL” .
1.2.2. Kết cấu nội dung tài khoản:
Bên nợ: Trị giá thực tế NVL xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bên có:
Trị giá NVL trực tiếp sử dụng không hết đợc nhập lại kho. Kết chuyển hoặc phân bổ giá trị NVL thực tế sử dụng cho hoạt động SXKD
trong kỳ vào TK154 chi tiêts cho từng đối tợng để tính giá thành sản phẩm. TK621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp” kh«ng cã sè d cuèi kú.
1.2.3. Ph ơng pháp hạch toán:
BT1. Khi xuất kho vật liệu để sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm:
Nợ TK621: Chi phí NVL trực tiếp Có TK152: Nguyên vật liệu
BT2: Trờng hợp vật liệu về không nhập kho mà giao ngay cho bộ phận sản xuất chế tạo sản phẩm, ghi:
Nợ TK621: Chi phí nguyên vật liệu vật liƯu trùc tiÕp Cã TK111, 112, 331: Tr¶ b»ng tiỊn mặt, TGNH...
BT4: Cuối kì kết chuyển chi phí NVL thực tế cho các đối tợng có liên quan để tính giá thành sản phẩm, ghi:
Nợ TK154: Chi phí kinh doanh dë dang Cã TK621: Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiếp
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 2.1. Kh¸i niƯm:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (190 trang)

×