1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Chương III CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.52 KB, 19 trang )


I. CÔNG CỤ QLKT

1.Khái niệm: Là tổng thể những

phương tiện hữu hình và vô hình mà

NN sử dụng để tác động lên mọi chủ

thể kinh tế trong xã hội nhằm thực

hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc

dân2I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

a) Pháp luật: là hệ thống các quy tắc xử sự

mang tính bắt buộc chung do nhà nước

đặt ra, thực hiện và bảo vệ nhằm mục

tiêu bảo toàn và phát triển xã hội theo

các đặc trưng đã định.

 Hình thức biểu hiện:

-VB quy phạm pháp luật

VB áp dụng quy phạm pháp luật

3I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

a) Pháp luật:

 Vai trò:

---Xác lập trật tự kỷ cương xã hội cho các hoạt

động kinh tế

Tạo cơ sở pháp lý thực hiện quyền bình

đẳng trong kinh tế

Tạo cơ sở pháp lý cho việc gắn phát triển

kinh tế với bảo vệ môi trường và độc lập

chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

4I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

b) Kế hoạch

 Khái niệm: kế hoạch là tập hợp các mục tiêuphải làm và các phương tiện, nguồn lực,

phương thức tiến hành để đạt tới các mục tiêu

đã định.Phân loại:

-Chiến lược phát triển kinh tế đất nước

Quy hoạch phát triển

Các kế hoạch cụ thể (dài hạn, ngắn hạn, trung hạn)

Chương trình

Dự án

5I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

b) Kế hoạch

 Vai trò:

---Kế hoạch là sự tính toán, cân nhắc kỹ trước khi

hành động, nhờ đó rủi ro, ách tắc sẽ bị hạn

chế; các nguồn lực được sử dụng tốt.

Kế hoạch vạch viễn cảnh tương lai cho con

người, tạo niềm tin hành động tích cực cho con

người

Kế hoạch là cơ sở để cho công tác kiểm tra có

căn cứ thực hiện

6I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

c) Chính sách

 Khái niệm:

---Kế hoạch là sự tính toán, cân nhắc kỹ trước khi

hành động, nhờ đó rủi ro, ách tắc sẽ bị hạn

chế; các nguồn lực được sử dụng tốt.

Kế hoạch vạch viễn cảnh tương lai cho con

người, tạo niềm tin hành động tích cực cho con

người

Kế hoạch là cơ sở để cho công tác kiểm tra có

căn cứ thực hiện

7I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

c) Chính sách

 Hệ thống chính sách: là toàn bộ các chính

-sách mà nhà nước sử dụng trong mỗi giai đoạn

phát triển cụ thể

Chính sách cơ cấu kinh tế

Chính sách các thành phần kinh tế

Chính sách thuế

Chính sách đối ngoại, v.v.

8I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

c) Chính sách

 Vai trò:

---Là các giải pháp quản lý theo hướng trọng tâm,

trọng điểm

Là sự động não, cân nhắc tính toán của nhà

nước

Là cách khai thác các mặt mạnh, hạn chế các

mặt yếu cụ thể nào đó của nhà nước

9I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:d) Tài sản quốc gia

 Khái niệm: Tài sản quốc gia là tổng thể cácnguồn lực mà nhà nước làm chủ, có thể đưa ra

khai thác phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

--Các loại tài sản:Ngân sách nhà nước: là toàn thể các khoản thu

chi hàng năm của nhà nước được Quốc hội

thông qua.

Tài nguyên thiên nhiên: đất đai, biển cả, bầu

trời, v.v.

Công khố: là kho bạc nhà nước và các nguồn

dự trữ có giá trị (ngoại tệ, vàng, đá quý, di sản

10

có giá trị thương mại, v.v.)I. CÔNG CỤ QLKT

2.Các loại công cụ chủ yếu:

d) Tài sản quốc gia

 Các loại tài sản:-Kết cấu hạ tầng: là tập hợp các trang bị, các

công trình vật hoá nhằm tạo môi trường chuyển

dịch cho sản xuất và đời sống của con người.

Doanh nghiệp nhà nước

Các chuyên gia đầu ngành khoa họcVai trò: Là các đầu vào quan trọng của sự--phát triển kinh tế11II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

Khái niệm: Các phương pháp quản lý của

nhà nước về kinh tế là tổng thể các cách

thức tác động có chủ đích và có thể có của

nhà nước lên hệ thống kinh tế quốc dân,

nhằm đạt được mục tiêu quản lý kinh tế - xã

hội đặt ra.

NX: - Phương pháp có tính năng động

- Tính lựa chọn

1.12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

×