1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN VỀ KINH TẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (354.52 KB, 19 trang )


II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

2.Phương pháp hành chính- tổ chức.

a) Khái niệm: các phương pháp hành chính trong

quản lý kinh tế của nhà nước là các cách tác động

trực tiếp bằng các quyết định dứt khoát mang tính

bắt buộc của nhà nước lên đối tượng quản lý

nhằm đạt được mục tiêu đặt ra.

b) Vai trò:

 Xác lập trật tự cho các đối tượng kinh tế hoạt

động

 Giải quyết vấn đề nhanh chóng, dứt khoát

 Khâu nối các phương pháp khác lại

13II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

2.Phương pháp hành chính- tổ chức.

c) Hình thức thực hiện:

 Ban hành luật pháp kinh tế và quản lý có

liên quan

 Tiêu chuẩn hoá cán bộ, bộ máy

 Nâng cao chất lượng các quyết định14II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

3. Phương pháp kinh tế

a) Khái niệm:

Các phương pháp kinh tế trong quản lý kinh tế của nhà

nước là các phương pháp tác động gián tiếp của

nhà nước thông qua các đòn bẩy kinh tế và các lợi

ích kinh tế lên các đối tượng quản lý, buộc họ phải

chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trước các

kết quả hoạt động kinh tế của mình, mà không cần

phải thường xuyên tác động về mặt hành chính

b) Vai trò:

 Phát huy được sự sáng tạo của các đơn vị kinh tế

 Làm cho nền kinh tế sống động, phát triển trong

15

cạnh tranhII. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

3. Phương pháp kinh tế

c) Hình thức:

 Phân định rõ ranh giới giữa chức năng quản

lý kinh tế vĩ mô của nhà nước với chức năng

kinh doanh của các chủ thể kinh tế (doanh

nghiệp, cá nhân)

 Thực hiện cơ chế quản lý thị trường

 Có sự kiểm soát của nhà nước một cách hợp16II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

4. Phương pháp vận động, giáo dục

a) Khái niệm: các phương pháp giáo dục vận động

trong quản lý nhà nước về kinh tế là các phương

pháp tác động về mặt nhận thức, tư tưởng, tình

cảm, trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển đất

nước lên các đối tượng quản lý, để họ tự giác,

quyết tâm hoạt động kinh tế có hiệu quả theo luật

định và định hướng của nhà nước.

b) Vai trò:

 Biến hoạt động của con người từ thụ động sang

chủ động

 Vừa phát triển kinh tế vừa kết hợp giải quyết các

vấn đề xã hội (công bằng, văn minh)

17II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

4. Phương pháp vận động, giáo dục

c) Nội dung giáo dục:

 Đường lối của Đảng

 Ý thức lao động trong cơ chế thị trường

 Xoá bỏ tâm lý xấu (SX nhỏ, phong kiến, v.v.)

d) Hình thức

 Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Thông qua dư luận xã hội

 Thông qua các đoàn thể xã hội

 Tiến hành giáo dục cá biệt

18II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QLNN

VỀ KINH TẾ

5.Vận dụng tổng hợp các phương

pháp

a) Vì mỗi phương pháp đều có mặt

mạnh, mặt yếu cần kết lại cho có hiệu

quả nhất

b) Vì con người là tổng hoà các quan hệ

xã hội, với nhiều động cơ hoạt động nên

cần tổng hợp các phương pháp

19Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

×