1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 116 trang )


Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam15.Kono Y (2003), On effective application of material flow costaccounting in strategic environmental management. Presentation paper at IGES

International Symposium on 5 March 2004 [in Japanese].

16.Ministry of the Environment, Japan, Environmental AccountingGuidelines.

17.MOE (2004) Environmental reporting guideline, 2003 version, Japan:Ministry of Environment.

18.Nippon Oil (2003), Sustainability report.19.Ricoh (2003), Ricoh group sustainability report.20.Schaltegger S, Burritt R (2000), Contemporary environmentalaccounting: issues, concepts and practice, p. 464, Greenleaf Publishing.

21.Schaltegger S, Burritt RL (2000), Contemporary environmentalaccounting - issues, concepts and practice, Sheffield, UK: Greenleaf Publishing.

22.Schaltegger S, Mu¨ller K, Hindrichsen H (1996) Corporateenvironmental accounting, London: John Wiley.

23.Schaltegger S, Sturm A (1992), Environmentally oriented decisions incompanies [O¨ kologieorientierte Entscheidungen in Unternehmen] [in German].

2nd ed. Bern/Stuttgart: Haupt.

24.Shapiro K, Stoughton R, Graff R, Feng L, Healthy hospitals:environmental improvements through environmental accounting.

25.Staniskis JK, Stasiskiene Z (2002), Environmental performanceevaluation - tool for CP investment development and monitoring, Proceedings of

„„4th Asia Pacific roundtable for cleaner production‟‟, RGD80M-50402 80.

26.Staniskis JK, Stasiskiene Z, Arbaciauskas V (2001), Introduction tocleaner production concepts and practice, p.166, Kaunas.

27.Staniskis JK, Stasiskiene Z, Kliopova I, Strategy of sustainableindustrial development: theory and practice, Monography, p. 506, Kaunas:

Technologija, ISBN 9955-09-718-3; 2004, [in Lithuanian].

28.Staniskis JK, Stasiskiene Z, Cleaner production financing: possibilitiesand barriers. Clean Technologies and Environmental Policy 2003, Springer. ISSN:

1618-9558, doi: 10.1007/s10098-003-0182-2.Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 91Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam29.Staniskis JK, Stasiskiene Z, Environmental management accounting forCP investment project development, Environmental Research, Engineering and

Management 2003, Kaunas: Technologija.

30.Staniskis JK, Stasiskiene Z, Environmental performance evaluation -tool for CP investment development and monitoring, p 3 – 10, Environmental

Research, Engineering and Management 2002, Kaunas: Technologija.

31.Stasiskiene Z, Environmental accounting in Lithuanian industry:analysis of necessity, possibilities and perspectives, p 56 – 64, Environmental

Research, Engineering and Management 2001, Kaunas: Technologija.

32.Tanabe Seiyaku, environmental conservation activity.33.Tinker T, Gray R. Beyond (2003) a critique of pure reason.Accounting, Auditing and Accountability Journal; p. 727 - 761.

34.United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD)(2001), Environmental management accounting procedures and principles,

Prepared for the Expert Working Group on „„Improving the Role of Government in

the Promotion of Environmental Management Accounting‟‟, UNDSD in

cooperation with the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and

Technology, United Nations, New York.

35.United Nations (2003), The roads from Johannesburg: what wasachieved and the way forward, p 10, New York: United Nations.

36.US Environmental Protection Agency (EPA), An introduction toenvironmental accounting as a business management tool: key concepts and

terms,Washington, DC: Office of Pollution Prevention and Toxics.

37.US Environmental Protection Agency (EPA), Applying environmentalaccounting to electroplating operations: an in-depth analysis, Washington, DC:

Office of Pollution Prevention and Toxics.

38.US Environmental Protection Agency (EPA), Full cost accounting inaction: case studies of six solid waste management agencies, Washington, DC:

Solid Waste and Emergency Response.

39.Welford R. Hijacking environmentalism (1997), Corporate responsesto sustainable development, London: Earthscan.Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 92Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt NamMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG.... 3

1. Tổng quan về Kế Toán Quản lý Môi Trường (EMA) ............................................. 3

1.1. Định nghĩa chi phí môi trường và Kế toán Quản lý Môi Trường (EMA) ........ 3

1.2. Sử dụng EMA [14] ...................................................................................... 7

1.3. Chức năng của EMA ................................................................................... 8

1.4. Lợi ích của EMA ......................................................................................... 9

1.4.1. Tăng lợi nhuận thông qua giảm thiểu chi phí ............................................. 9

1.4.2. Hỗ trợ quá trình ra quyết định ................................................................. 10

1.4.3. Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh tế và môi trường ................................. 10

1.4.4. Thỏa mãn các yêu cầu về trách nhiệm xã hội và thông tin cho các bên liên

quan................................................................................................................ 11

2. Vai trò của Kế Toán Quản lý Môi Trường đối với nhà quản lý doanh nghiệp.[12]...... 11

2.1. Quyết định liên quan đến sản phẩm/ quy trình............................................. 12

2.2. Các dự án đầu tư và đưa ra quyết định ........................................................ 13

3. Nội dung của phương pháp luận EMA .................................................................. 14

3.1. Hạng mục 1: Chi phí xử lý chất thải. .......................................................... 15

3.2. Hạng mục 2: ngăn ngừa và quản lý môi trường ........................................... 17

3.3. Hạng mục 3: giá trị thu mua vật liệu của chất thải và khí thải ....................... 19

3.4. Hạng mục 4: chi phí xử lý phế thải ............................................................. 20

3.5. Hạng mục 5: doanh thu môi trường ............................................................ 20

4. Tích hợp Kế toán Quản lý Môi trường với hiệu quả sinh thái ............................... 21

5. Tích hợp EMA với các công cụ quản lý môi trường khác [12] ............................. 25

5.1. Hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo tiêu chuẩn ISO ............................ 25

5.2. Sản xuất sạch hơn ...................................................................................... 26

5.3. Đánh giá hoạt động môi trường và lập báo cáo tài chính .............................. 26

CHƢƠNG II:KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN QUẢN LÝ MÔI

TRƢỜNG ..................................................................................................................... 28

I. Kế Toán Quản lý Môi Trường và nâng cao hiệu quả sinh thái tại Nhật Bản......... 28

1. Giới thiệu ................................................................................................................ 28

2. Tanabe Seiyaku: Quản lý tại chỗ - kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (Phụ lục 1,

Hộp 1, 8, 9). ................................................................................................................... 29

3. Quản lý cấp cao - Hiệu quả hoạt động kinh doanh ................................................ 30

3.1. Nippon Oil (phụ lục 1, Hộp 9 và 12)........................................................... 30

3.2. Ricoh (Phụ lục 1, Hộp 1 và 9) .................................................................... 32

3.3. Canon Schweiz (phụ lục 1, Hộp 9 và 13) .................................................... 34

3.4. Hitachi (Phụ lục 1, Hộp 1, 9 và 13)............................................................. 35

4. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động môi trường đối với sản phẩm - Áp dụng chỉ sổ “hiệu

suất môi trường” và “các Nhân tố” ................................................................................ 36

5. Quản lý hiệu quả hoạt động đối với sản phẩm.......................................................... 38

6. Kết luận ..................................................................................................................... 39Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt NamII. Thực tiễn hiện tại, cơ hội và chiến lược cho Kế Toán Quản lý Môi Trường tại

Lithuania ........................................................................................................................ 40

1. Giới thiệu ................................................................................................................ 40

2. Thực tế hiện tại các công ty công nghiệp Lithuania .............................................. 40

3. Sử dụng phương pháp EMA trong dự án phát triển đầu tư CP của APINI –

NEFCO .......................................................................................................................... 42

4. EMA như là một mối liên hệ giữa hiệu suất môi trường và giá trị cổ đông .......... 53

5. Kết luận và đánh giá ............................................................................................... 54

III. Kế toán Quản lý Môi Trường tại một nhà máy giấy Mackenzie ở Canada ........... 56

1. Bối cảnh nghiên cứu ............................................................................................... 56

2. Kết quả và phân tích................................................................................................ 57

2.1. Hạng mục 1: xử lý rác thải và khí thải ........................................................ 58

2.1.1. Khấu hao thiết bị có liên quan ................................................................. 59

2.1.2. Vật liệu bảo dưỡng và vận hành và dịch vụ ............................................. 59

2.1.3. Nhân sự liên quan .................................................................................. 60

2.1.4. Phí, thuế ................................................................................................ 60

2.1.5. Các khoản tiền phạt ................................................................................ 61

2.1.6. Bảo hiểm trách nhiệm môi trường ........................................................... 61

2.1.7. Các chi phí làm sạch............................................................................... 62

2.1.8. Tổng quát chi phí xử lý rác và khí thải..................................................... 62

2.2. Loại 2: Ngăn ngừa và quản lý môi trường ................................................... 63

2.3. Loại 3: giá trị mua nguyên vật liệu của đầu ra không phải sản phẩm.............. 64

2.3.1. Nguyên liệu thô...................................................................................... 64

2.3.2. Đóng gói ............................................................................................. 67

2.3.3. Nguyên liệu phụ .................................................................................. 67

2.3.4. Vật liệu hoạt động ............................................................................... 67

2.3.5. Năng lượng ......................................................................................... 68

2.3.6. Nước .................................................................................................. 69

2.3.7. Rác thải khác....................................................................................... 70

2.3.8. Tóm tắt giá trị mua nguyên liệu chi phí đầu ra không phải sản phẩm. ...... 70

2.4. Loại 4: chi phí xử lý đầu ra không phải sản phẩm ........................................ 70

2.4.1. Sản xuất sản phẩm phi thương mại ............................................................ 71

2.4.2. Bùn thải ................................................................................................. 71

2.4.3. Hoạt động nghiền bột hóa chất cơ học ........................................................ 71

2.4.4. Tóm tắt các chi phí của sản phẩm không xuất đi ................................... 71

3. Loại 5: Doanh thu môi trường ........................................... Error! Bookmark not defined.

4. Kết luận ...................................................................................................................... 72

CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TỪ MỘT SỐ BÀI HỌC QUỐC TẾ CHO KẾ

TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM .................................................. 73

1. Bước đầu thực hiện Kế toán Quản lý Môi Trường ở Việt Nam ............................... 73

2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp EMA trong các doanh

nghiệp……………….. .................................................................................................. 74

2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện EMA cụ thể. .................................................... 75Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam2.2. Tích hợp EMA với các công cụ quản lý môi trường khác. .............................. 76

2.3. Đánh giá các yếu tố môi trường của doanh nghiệp tác động lên xã hội. ........... 77

2.4. Sử dụng hiệu quả sinh thái để đánh giá và phát triển kinh tế bền vững. ........... 78

2.5 . Kiểm tra, giám sát, và sử dụng cân bằng nguyên vật liệu. .......................... 79

2.6. Công tác tổ chức đào tạo cán bộ .................................................................... 80

2.7. Xác định đúng và hợp lý các chi phí khi sử dụng EMA. ................................. 81

2.8. Các nhà quản lý cân nhắc các chi phí quan trọng trước khi đưa ra quyết định

kinh doanh. ......................................................................................................... 82

2.9. Hiệu suất môi trường và ứng dụng Marketing trong hoạt động quảng bá về

doanh nghiệp “xanh”. .......................................................................................... 82

2.10. Văn hóa công ty “xanh” .............................................................................. 83

3. Một số kiến nghị ........................................................................................................ 84

3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước .......................................................................... 84

3.1. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp. ........................................................... 86

3.2. Kiến nghị đối với người tiêu dùng và các tổ chức khác. ............................... 87

KẾT LUẬN................................................................................................................... 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 90Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Đề xuất khuôn khổ toàn diện của Kế Toán Quản lý Môi Trường

(EMA)

Kế Toán Quản lý Môi Trường(EMA)

EMA tiền tệ (MEMA)

Ngắn hạnDài hạnEMA phi tiền tệ (PEMA)

Ngắn hạnDài

hạnKế toán chi phíSử dụng vốnKế toán dòngKếThông tin thu thập thườngxuyênđầu tư và hiệu quảnguyên liệu vàtoán ảnhxác định yếu tốliên quan đến môinăng lượng (táchướng chichi phí, chi phítrườngđộng ngắn hạn đếnphí vốnvốn và chi phímôi trường – theoliên quantheo từng hoạtsản phẩm, bộ phậnđến môiđộng)sản xuất và toàntrường tựcông ty)nhiênĐánh giáXác định chihiệu quả các

Thông tin không thường xuyênĐịnh hướng hiện tạimôi trường (nhưphí vòng đời sảntác động môigiá kiểm kêquyết định về chiphẩm (và mục tiêutrường ngắn hạnvòng đờiphí môi trườngđặt ra)(ví dụ như của bộsản phẩmĐánh giá sau

đầu tư của từng dự

ánĐánh giá lạiĐánhĐánhphận sản xuất hoặc

sản phẩm)giá sau đầu

tư của các

dự án đầu

tư môi

trường vật

Ngân sáchLập kế hoạchDự trù chi phíLập kếThông tin thu thập thườngxuyên

Định hướng tương laihoạt động môitài chính dài hạn môi trường vật lý hoạch dàitrường (dòngcho hoạt động môi (các dòng và quỹ hạn liêntiên). Ngân sáchtrườngvốn) (ví dụ các quan đếnđầu tư môidòng nguyên liệu môi trườngtrường (huy độngva năng lượng, dự vật lývốn)trù kinh phí theo

từng hoạt động)Xác định chiĐánh giá tàiĐánh giá cácĐánhThông tin không thường xuyênphí môi trườngchính đối với đầukết quả tác độnggiá đầu tưtương ứng (nhưtư dự án môimôi trường tươngmôi trườngđơn đặt hàng đặctrường.ứng (như trườngvật lýbiệt, số lượng sảnDự trù ngânhợp thiếu vốn chophẩm vượt côngsách cho vòng đờicác hoạt độngsuấtsản phẩm và đánhtích vònggiá mục tiêuđời của dựPhânán cụ thể

(Nguồn: Burritt RL, Hahn T, Schaltegger S. Towards a comprehensive framework for

environmental management accounting - links between business actors and EMA tools.

Australian Accounting Review 2002; 39 – 50)

Phụ lục 2: Phát triển kế toán môi trường gần đây ở Nhật Bản

Thời gianDự án1999 – 2001Dự án Kế Toán Quản lý Môi Trường(do METI)Tháng 5 nămPhát triển hệ thống kế toán môi trường năm 2000 (báo cáo của2000MOE)Tháng 2. 2001Hiệu suất Các chỉ số môi trường cho năm tài chính Businesse

năm 2000 (do Bộ GD)Tháng 2, 2001Hướng dẫn báo cáo môi trường : bản năm 2000 ( của MOE)Tháng 3, 2002Hướng dẫn báo cáo môi trường : bản năm 2002 ( của MOE)Tháng sáu nămKế Toán Quản lý Môi TrườngCông cụ Workbook (bởi METI)2002

Tháng tư nămHướng dẫn hoạt động môi trường cho năm BusinesseFiscal năm20032002 (do Bộ GD)Tháng năm 2003Trung tâm Nghiên cứu Kế toán môi trường (do JEMAI)Tháng Mười HaiBáo cáo Môi trường chuẩn bị Dự thảo Tiêu chuẩn (do Bộ GD)2003

Tháng Mười HaiHướng dẫn Báo cáo Môi trường: 2003 phiên bản Exposure Dự2003thảo (do Bộ GD)Tháng 3 nămHướng dẫn Báo cáo Môi trường: phiên bản 2003 (do Bộ GD)2004

(Nguồn: R.L. Burritt, C. Saka / Journal of Cleaner Production)

METIZ= Bộ kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Nhật Bản; MOE = Bộ môi trường

Nhật Bản; JEMAI = Hiệp hội Quản Lý Môi Trường Công Nghiệp Nhật Bản.

Phụ lục 3: Trường hợp nghiên cứu gần đây về Kế Toán Quản lý Môi Trường tại

Nhật Bản

Kế Toán Quản lý Môi Trường(EMA)

Kế toán Quản lý Môi trường tiền tệKế toán quản lý môi trường(MEMA)phi tiền tệ (PEMA)Ngắn hạnDài hạnNgắn hạnDài

hạn9.Tanabe Seiyaku10.Chitác động đếnNippon Oilphí môiRichochi phí vốn vàRichotrườngFujitsucác khỏan thuCanon Schweiztác độngHitachiđến môiFujitsutrường11.fujitsu12.Hitachi

Thông tin khôngthường xuyên2. Môi trườngSeiyakuThông tin thường xuyênĐịnh hướng hiện tại1.Tanabe3. Fujitsu4. HitachiNippon

Oil6. Lập kế13.Canon14.

HitachiThông tinthườnghoạt động môihoạch môiSchweiztrườngtrường dài hạnHitachi7. Chi phí có liênxuyênĐịnh hướng tương laixuyênThông tin không thường5. Ngân sách8.Tanabe15.Hitachiquan đến môiSeiyakuNgân sách vốn

môi trường (cổ

phiếu)trường(Nguồn: R.L. Burritt, C. Saka / Journal of Cleaner Production)16.Hitach

iPhụ lục 4: Một số trường hợp nghiên cứu trong kế toán quản lý môi trường

NguồnSố trường hợpKhu vực / Ngành Công nghiệp / Tên (nếu có)nghiên cứu

EMA

39 trường hợpGraffTư nhân / Hóa chất; hoàn tất kim loại, chế tạo;

in ấn; điện tử; giấy; tiện ích điện, khác/24 đầu tư

vốn; 9 sản phẩm / quá trình tính toán chi phí; 6

hoạch định chiến lượcNhiều tác giả

BennettJames.USAThelợi nhuận và chi phí)/ Baxter International

- Xác định các chi phí môi trường / SultzerGreen

Bottom-Tư nhân/ y tế phẩm và công nghệ ( phân tíchHydro

CanadaSwitzerlandKhu vực công/ Ontario hydro

Tư nhân / toàn chi phí kế toán, máy móc và kỹ

thuậtUK-Tư nhân / (công ty Xerox / Bao bì sử dụng tài

liệu của công ty (vòng đời sản phẩm chi phí),

- tư nhân / xử lý chất thải hóa chất nông nghiệp

trong phân chia (theo dõi thông thường và phân

bổ) / XenecaICAA,

EA, VicEPA,Úc : 4- Tư nhân / Giáo dục / Methodist Ladies

College, PerthSydney,- tư nhân / Nhựa Injection / Cormack20021Tháng- Sản xuất tư nhân / dịch vụ cho nội bộ đơn vị /MườiAMP

- Dịch vụ tư nhân / Wool sản xuất e

carbonising / Michell GroupLHQÚc : 12Tư nhân / Ngân hàng, Nhà máy bia, năng

lượng, Giấy và Bột giấy, Galvanising, Trượt tuyết,DSD EMA,

Lund, ThụyZimbabwe:1Xử lý nướcĐiển, 20022Nam Phi : 1Tư nhân / Hạt và vi mạch / Zimboard MutareCosta Rica : 5Tư nhân / Khai khoáng, 4 lĩnh vựcRomania : 1Tư nhân / gia cầm, Nhãn, PVC sản phẩm, máyTháng mười

haixay cà phê, mì ống / Pipasa, Etipres, Resintech,

Hungary : 1Tư nhân / gia cầm, Nhãn, PVC sản phẩm, máy

xay cà phê, mì ống / Coopronarango, Roma

PrinướceSlovakia: 1Khu vực công / nước có thẩm quyềnHàn quốc : 2Tư nhân / Hóa chất / Nitrokemia

tư nhân / Tông sản xuất

tư nhân / Steel, chăm sóc sức khỏe / POSCO,

Yuhan-KimberleyLHQ

1Canada : 1-Tư nhân / nhà máy bột giấy và giấy /Available at the Department of Environment and Heritage web sitehttp://www.deh.gov.au/industry/finanướce/publications/project.html.2Available by contacting the United Nations Expert Working Group through

http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/technology/estema1.htmXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×