1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

5 . Kiểm tra, giám sát, và sử dụng cân bằng nguyên vật liệu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 116 trang )


Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Namđiều đó sẽ tạo được hiệu quả và mang tính kinh tế, môi trường cao đối với nguyên vật

liệu và nguồn năng lượng.

2.6. Công tác tổ chức đào tạo cán bộ

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong công ty là lực lượng đông đảo nhất,

chiếm đại bộ phận lực lượng lao động trong công ty. Họ là những người trực tiếp thực

hiện và giải quyết mọi vấn đề trong doanh nghiệp, và là người trực tiếp tiếp xúc với

nguồn nguyên vật liệu (công nhân) cũng như tính toán chi phí (kế toán). Có thể khẳng

định rằng, mục tiêu trong doanh nghiệp có đạt được hay không, hình ảnh và uy tín của

doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào năng lực của lực lượng lao động

này. Thực hiện EMA nghĩa là không được tính toán thiếu sót các chi phí trong hoạt

động sản xuất cũng như đến các khâu chi phí cuối cùng. Bởi vậy, các hoạt động đào

tạo và tổ chức cán bộ là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả môi trường cũng

như thúc đẩy phát triển kinh doanh. Đào tạo và huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ

công nhân viên những kiến thức mới nhất về Kế toán Quản lý Môi trường, tạo điều

kiện cho họ nắm bắt được những thay đổi về cách thức quản lý, kiến thức, các chuẩn

mực và quy định của pháp luật, có thể vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn của mình.

Công tác đào tạo tập trung vào những vấn đề chính sau:

-Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ thông qua các lớp đào tạo dài hạntrong và ngoài nước kết hợp với đào tạo tại chỗ. Việc đào tạo cần tập trung theo

trọng điểm và đào tạo một cách toàn diện để thực sự có những cán bộ có năng lực và

hiểu biết phục vụ yêu cầu công tác kinh doanh, tránh đào tạo tràn lan, lãng phí.

-Trước xu hướng toàn cầu hóa và vấn đề môi trường đang là mối quantâm hàng đầu của các quốc gia, doanh nghiệp nên đào tạo đội ngũ nhân viên của

mình hiểu được quá trình sản xuất, công nghệ mới của doanh nghiệp, giỏi về nghiệp

vụ kế toán, để khi tính toán chi phí không thiếu sót, cũng như đảm bảo cho doanh

nghiệp vận hành và sử dụng EMA thành công.

-Bồi dưỡng và nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm khi thựchiện EMA. Mọi nhân viên cũng như cán bộ và bộ phận kế toán luôn ý thức rằng sử

dụng EMA tạo ra cơ hội cho công ty, đem lại lợi ích và hướng đến thân thiện với

môi trường.Nguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 80Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam-Hình thức đào tạo không nhất thiết là phải cử đi học mà có thể thôngqua các phong trào, hội thi, thảo luận tại đơn vị giúp cho cán bộ công nhân viên bổ

sung kiến thức, tạo bầu không khí làm việc sôi nổi, nhiệt tình và đoàn kết. Khuyến

khích sự sáng tạo và nâng cao trình độ…có biện pháp khen thưởng, xử phạt công

minh để cán bộ công nhân viên có ý thức cao trong công việc

-Sắp xếp lao động hợp lý, có nghĩa là phải sử dụng đúng người đúngviệc, đảm bảo phù hợp về trình độ, năng lực, tính cách, phẩm chất, điều kiện, hoàn

cảnh, nguyện vọng và sở thích của mỗi người. Đặc biệt là phải mạnh dạn sử dụng

những cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ thực sự trong công việc.

2.7. Xác định đúng và hợp lý các chi phí khi sử dụng EMA.

Doanh nghiệp tuy không cần phải thay đổi chế độ kế toán hiện tại của mình,

nhưng phải tách riêng chi phí môi trường khỏi tổng thể chi phí chung. Và cần phân

ra các loại chi phí môi trường rõ ràng như theo báo cáo của UNDSD là 4 loại chi phí

và một loại doanh thu. Có thư thế doanh nghiệp mới có thể tính toán hết và không

bỏ sót một chi phí nào. Các chi phí ẩn khó có thể tính toán hết được tỉ mỷ. Do đó,

cần phải lên danh sách, tính toán chi tiết, để có thể thấy được rõ ràng. Việc đánh giá

phải dựa trên tìm hiểu nguồn nguyên liệu được sử dụng là gì, ở đâu, tại sao và bao

nhiêu hoặc kết hợp với các sản phẩm cùng loại. Cứ khi nào là chi phí hợp lý, những

phí tổn định hướng môi trường nên được phân bổ trực tiếp cho hoạt động gây ra

những chi phí này và tương ứng với những yếu tố chính của phí tổn/ các yếu tố định

hướng phí tổn.

Khi theo dõi xác định chi phí EMA, nên kết hợp rõ ràng với các nhiệm vụ

hoặc quá trình tạo ra các chi phí. Có thể nêu ra một số ví dụ như sau:

-Biên bản sản xuất bản cho tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu;-Hoá đơn ghi cho tỷ giá xử lý và số lượng;-Quan sát các hoạt động và thảo luận với nhân viên;-Hóa đơn cho các chi phí và cách sử dụng nước và năng lượng;-Hồ sơ đấu thầu với giá của thiết bị.Sau quá trình theo dõi dòng vật liệu, năng lượng và biểu đồ miêu tả vật liệu

và dòng chảy năng lượng, rấ cần thiết so sánh điều này với biểu đồ giải thích choNguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 81Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Namnguồn nguyên liệu trong hệ thống kế toán hiện tại. Các kết quả có thể được dùng

cho các đề xuất cho phương pháp tiếp cận mới để phân bổ các chi phí môi trường

trong công ty.

Có như vậy, doanh nghiệp mới thấy được tác động của nó đến hiệu quả hoạt

động kinh doanh thực chất. Nếu không tính toán đầy đủ, doanh nghiệp khó có thể có

thông tin chính xác về hoạt động đầu tư vốn, cũng như hiệu quả xử lý môi trường.

Từ kinh nghiệm của các nước thực hiện EMA, thấy rằng các công ty thường

không đánh giá được những lãng phí của họ. Qua những kinh nghiệm đó cần thấy

rằng các công ty muốn thực hiện đổi mới trong kế toán và môi trường thì cần thiết

lập một tài khoản riêng cho lãng phí. Ngoài những chi phí xử lý chất thải, chi phí

khác như chi phí các nguồn thải nên được bao gồm trong tài khoản.

2.8. Các nhà quản lý cân nhắc các chi phí quan trọng trƣớc khi đƣa ra

quyết định kinh doanh.

Các nhà quản lý trong công ty sử dụng kết quả thực hiện EMA – được báo

cáo trong bảng cân đối kế toán để thực hiện quá trình ra quyết định của công ty.

Theo đó, tất cả các chi phí quan trọng và hợp lý đều được cân nhắc trước khi đưa ra

các quyết định kinh doanh, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của sản phẩm.

Nhà quản lý cần xem xét hệ thống dòng nguyên vật liệu và hệ thống dữ liệu môi

trường. Đó là nền tảng tốt để điều chỉnh kế toán chi phí hiện tại và xử lý luồng thông

tin liên quan đến phân bổ chi phí cho các chi phí cốt lõi tương ứng. Và đó là đối

tượng của mục tiêu phân tích và cung cấp thông tin về môi trường để giúp cải thiện

các quyết định quản lý. Phương pháp quản lý chặt chẽ sẽ giúp cho nhà quản lý làm

được điều này.

2.9. Hiệu suất môi trƣờng và ứng dụng Marketing trong hoạt động

quảng bá về doanh nghiệp “xanh”.

Thực hiện Kế toán Quản lý Môi trường làm rõ ràng hơn các chi phí ẩn. Từ

đó tìm cách giảm thiểu chi phí này. Ngày nay, số lượng lớn những người tham gia

vào thị trường tài chính bắt đầu quan tâm đến yếu tố môi trường. Hãng bảo hiểm và

ngân hàng đang quan tâm đến những rủi ro tài chính liên quan đến các vấn đề về

môi trường và hiệu suất của người vay vốn. Một số khác lại quan tâm đến hiệu suấtNguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 82Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nammôi trường cao – tương đương với việc quy ra giá trị cổ phiếp cao. Vì vậy, trong

bảng cân đối kế toán, các công ty cần phải làm rõ những chi phí ẩn, và cho người

quan tâm bên ngoài thấy được rằng, công ty đã hoạt động công tác bảo vệ môi

trường, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ra sao.

Marketing trong hoạt động quảng bá về doanh nghiệp “xanh” là một đòi hỏi

cần thiết hiện nay. Sử dụng marketing sẽ đảm bảo nâng cao khả năng cạnh tranh,

giúp doanh nghiệp đứng vững trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt do

nhiều doanh nghiệp cung cấp cùng loại sản phẩm dịch vụ. Cho đến nay, nhiều doanh

nghiệp kể cả tư nhân và nhà nước vẫn chưa ý thức được hết tầm quan trọng của việc

sử dụng marketing trong hoạt động quảng bá hình ảnh doanh nghiệp “xanh” đến

cộng đồng.

Để sử dụng có hiệu quả công tác marketing, điều đầu tiên mà doanh nghiệp

cần phải thực hiện đó là tiến hành nghiên cứu kỹ thị trường. Đây là một hoạt động

rất quan trọng nhằm tìm hiểu nhu cầu cũng như tâm lý của khách hàng tiềm ẩn cũng

như hiện tại. Để có được những thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, có giá trị thì

doanh nghiệp cần phải thu thập thường xuyên và có hệ thống. Việc thu thập thông

tin có thể thực hiện thông qua điều tra như : phỏng vấn trực tiếp, phát phiếu điều tra

hay thông qua quan sát để xem xét phản ứng của thị trường, phản ứng của khách

hàng về sản phẩm mới từ việc ứng dụng EMA, sử dụng tiết kiệm tài nguyên….Từ

việc nghiên cứu thị trường doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình thị trường phù hợp

để phục vụ khách hàng sao cho vừa thoả mãn được tối đa nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng marketing để cho cộng đồng và người quan tâm thấy rằng, bảo vệ môi

trường là mối quan tâm hàng đầu và là cần thiết trong một cộng đồng văn minh, hiện

đại. Đó là điều tiên quyết mà mỗi doanh nghiệp nào cũng phải chú ý, và phải tác

động lên tâm lý người tiêu dùng về hoạt động này. Khi việc mua một sản phẩm có

giá cao, nhưng sản phẩm đó lại “thân thiện” với môi trường thì đó là hành động vì

một toàn cầu “xanh” với người tiêu dùng “xanh”.

2.10. Văn hóa công ty “xanh”

Văn hóa là cội nguồn, là tinh hoa của dân tộc.Trong một doanh nghiệp cũng

vậy, văn hóa doanh nghiệp là cái nôi của sự bền vững, hợp tác, sẻ chia của mọiNguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 83Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Namngười trong công ty. Sức mạnh văn hóa doanh nghiệp là rất lớn. Để là một doanh

nghiệp “xanh” trong mắt người tiêu dùng. Trước hết doanh nghiệp phải hướng dẫn,

truyền tải đến nhân viên của mình những thông điệp về môi trường xanh. Làm cho

nhân viên biết được rằng: doanh nghiệp đang hướng đến mục tiêu là một doanh

nghiệp “xanh” đối với cộng đồng. Khi đó, nhân viên sẽ làm việc với nỗ lực, ý thức

rằng phải làm gì để trở thành một doanh nghiệp “xanh”từ mỗi cá nhân trong công ty.

Không chỉ trong toàn công ty, mà đặc biệt là từ các cấp quản lý cao nhất, phải luôn

nỗ lực để hướng đến mục tiêu chung của công ty. Trong phòng kế toán hành chính

phải luôn có những tính toán chi phí môi trường đúng đắn, hợp lý để cấp quản lý cao

nhất có thể đưa ra các quyết định đúng đắn nhất về các quyết định đầu tư.

3. Một số kiến nghị

3.1. Kiến nghị đối với Nhà nƣớc

Một hiện thực khách quan là cho dù hoạt động của các doanh nghiệp và sử

dụng phương pháp EMA nói riêng có thay đổi như thế nào đi nữa thì cũng không

thể tách rời cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, muốn nâng cao hiệu

quả hoạt động thì ngoài nỗ lực của doanh nghiệp với các giải pháp nghiệp vụ của

mình thì cần phải có một môi trường pháp lý đồng bộ và đầy đủ.

Hiện nay, vấn đề môi trường đang rất nhức nhối không chỉ riêng ở mỗi quốc gia, mà

nó còn là hồi chuông báo động trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong những

nước chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng nước biển dâng. Vì thế, không chỉ

riêng mỗi cá nhân, công ty, mà chính phủ phải ngày càng nỗ lực để gia tăng các biện

pháp bảo vệ môi trường của chính mỗi quốc gia và toàn thế giới. Chính phủ sẽ làm

gì, và làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường.

Không chỉ những điều đơn giản là vận động người dân, mà chính phủ còn phải thúc

đẩy doanh nghiệp, công ty tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể và thiết

thực hơn là việc khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng EMA, thực hiện các biện

pháp bảo vệ môi trường.

Cũng giống như trong kế toán thông thường có chuẩn mực kế toán, trong Kế

toán Quản lý Môi trường chính phủ nên ban hành các nguyên tắc, chuẩn mực áp

dụng chung cho các doanh nghiệp. Nên tách riêng tài khoản về chi phí môi trường raNguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 84Kế toán Quản lý Môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Namtổng chi phí chung của công ty. Do đó sẽ làm rõ hơn, không bị thiếu sót chi tiết về

loại chi phí này. Trong chuẩn mực kế toán mới về môi trường, quy định rõ ràng, hợp

lý, tránh thiếu sót, trùng lặp các chi phí mà gây khó khăn cho công tác kế toán của

doanh nghiệp. Và đặc biệt không gây khó khăn đối với các doanh nghiệp sử dụng

chế độ kế toán cũ. Nếu doanh nghiệp nào đang thực hiện chế độ kế toán cũ, muốn

chuyển sang sử dụng Kế toán Quản lý Môi trường thì phải có văn bản hướng dẫn cụ

thể, không gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổ chức chính phủ nên đóng một vai trò tích cực trong việc xúc tiến Kế toán

Quản lý Môi trường. Đó có thể là việc nỗ lực khuyến khích các tổ chức sử dụng

EMA thay cho các phương pháp kế toán thông thường. Có thể hỗ trợ cho các doanh

nghiệp về đào tạo, hỗ trợ về thuế và thực hiện phương pháp Kế toán Quản lý Môi

trường. Nếu doanh nghiệp còn bỡ ngỡ về EMA, chưa hiểu biết gì về EMA thì chính

phủ có thể hợp tác với các trung tâm sản xuất sạch, viện/ cục môi trường.... mở ra

một số lớp đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào quan tâm, muốn

áp dụng EMA thì có thể đăng ký miễn phí thông qua web site của chính phủ hoặc

trung tâm. Có thể phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, bao gồm các cơ quan bảo vệ

môi trường, cơ quan quản lý khác, thuế và chính quyền địa phương và những tổ

chức khác. Việc hợp tác chặt chẽ giữa các chính phủ và các công ty với các học

viện, viện nghiên cứu va các tổ chức môi trường ở quốc gia và quốc tế sẽ là một yếu

tố quan trọng để phát triển và thực hiện EMA. Hiện nay, các tổ chức quốc tế đang

đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm quốc tế trong

việc thành lập các nguyên tắc và tiêu chuẩn khác nhau.

Vì vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên cấp thiết. Chính phủ không chỉ

phải khuyến khích, động viên mà có thể phải ra các biện pháp, thiết chế pháp luật

mạnh về môi trường. Chính vì khi tính toán tất cả các chi phí ẩn, chi phí xã hội vào

chi phí nội bộ của công ty nên chi phí trong doanh nghiệp sẽ tăng. Thế nhưng, EMA

nhận dạng các chi phí này để từ đó đề xuất phương án giảm chi phí. Đây là điều có

lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ có thể ra các điều luật bắt buộc doanh nghiệp phải

thay đổi chế độ kế toán hiện hành bằng phương pháp sử dụng Kế toán Quản lý Môi

trường. Đồng thời ra những chuẩn mực kế toán mới về môi trường. Giới thiệuNguyễn Thị Hòa_Lớp Nhật 2_Quản trị kinh doanh B_Kinh doanh quốc tế _K45 85Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×