1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Một số nét về tình hình kinh tế -xã hội của Việt Nam và Trung Quốc Đánh giá thực trạng mối quan hệ thơng mại Việt Nam -Trung Quốc Một số chính sách và giải pháp chủ yếu II

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (174.4 KB, 26 trang )


Chơng I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển
quan hệ thơng mại Việt Nam -Trung Quốc I. TÝnh tÊt u kh¸ch quan trong viƯc ph¸t triĨn quan hệ thơng mại Việt
Nam -Trung Quốc
1. Vị trí địa lý 2. Mục tiêu phát triển quan hệ thơng mại ViƯt -Trung

II. Mét sè nÐt vỊ t×nh h×nh kinh tÕ -xã hội của Việt Nam và Trung Quốc


1. Tình hình kinh tÕ -x· héi cđa ViƯt Nam 2. T×nh h×nh kinh tế -xã hội của Trung Quốc
Chơng II: Thực trạng quan hệ thơng mại Việt Nam -Trung
Quốc I. Thực trạng quan hệ thơng mại Việt Nam -Trung Quốc
1. Thơng mại Việt -Trung trớc khi bình thờng hóa quan hệ 2. Thơng mại Việt -Trung trong những năm gần đây
2.1 Về kim ngạch xuất nhập khẩu 2.2 Về cơ cấu hàng hóa trao đổi
2.3 Về hợp tác đầu t -liên doanh 2.4 Sự kiện Trung Quốc gia nhập WTO

II. Đánh giá thực trạng mối quan hệ thơng mại Việt Nam -Trung Quốc


1. Những thành tựu, kết quả đạt đợc 2. Những tồn tại, hạn chế và những vấn đề đặt ra
Chơng III: Một số chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm
thúc đẩy quan hệ thơng mại Việt Nam -Trung Quốc I. Quan điểm, định hớng phát triển thơng mại Việt Trung giai đoạn 2003
-2010
1. Quan điểm 2. Định hớng
SV: Nguyễn Thị Hồng Huệ
21
3. Một số dự báo về xu thế phát triển thơng mại 3.1 Xu thế phát triển thơng mại thế giới trong những năm tới
3.2 Xu thế phát triển thơng mại Việt -Trung

II. Một số chính sách và giải pháp chủ yếu II


1
. Chính sách
1. Chiến lợc và kế hoạch phát triển 2. Chính sách và cơ chế xuất nhập khẩu
3. Chính sách quản lý xuất nhập cảnh 4. Chính sách thuế
5. Chính sách tài chính 6. Chính sách tiền tệ ngân hàng
II
2
. Giải pháp
1. Đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam 2. Đẩy nhanh việc hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN -Trung Quèc
3. TÝch cùc chuÈn bÞ gia nhËp WTO 4. Đổi mới công tác tổ chức, phơng thức hoạt động và chỉ đạo các hoạt động kinh
tế vùng biên 4.1 Tổ chức quản lý các cửa khẩu
4.2 Tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động mậu dịch trên bien giới 4.3 Đổi mới phơng thức hoạt động thơng mại biên giới
4.4 Thực hiện có hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu 5. Đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng
5.1 Xây dựng hệ thống cửa khẩu 5.2 Phát triển giao thông vận tải
5.3 Phát triển bu điện viễn thông 6. Xử lý thoả đáng vấn đề tài chính -tiền tệ -ngân hàng
SV: Nguyễn Thị Hồng Huệ
22
Kết luận Tài liệu tham khảo
Mục lục
Mục lục Mục
Trang A. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Thơng mại 1
B.Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Thơng mại 3 I. Cơ cấu tổ chức
3
SV: Nguyễn Thị Hồng Huệ
23
1. Ban Nghiên cứu chiến lợc phát triển thơng mại 4
2. Ban Nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lý thơng mại 5
3. Ban Nghiên cứu thị trờng 6
4. Phòng thông tin 7
5. Phòng quản lý khoa học và đào tạo 8
6. Văn phòng Viện 9
7. Trung tâm t vấn và đào tạo thơng mại ICTC 10
8. Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh 10

II. Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Thơng mại 11


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×