1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

b. Các nguyên tắc của TQM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (429.02 KB, 89 trang )


Phiên bản nămPhiên bản nămPhiên bản năm199420002008ISO 9000:1994ISO 9000:2000ISO 9000:2005ISO 9001:1004

ISO 9002:1994

ISO 9003:1994ISO 9001:2000ISO 9001:2008ISO 9004:1994ISO 9004:2000Chưa có thay đổiTên tiêu chuẩn

HTQLCL- Cơ sở và

từ vựng

HTQLCL- Các yêu

cầu

HTQLCL- Các cải

tiến

Hướng dẫn đánh giáISO 10011:1990/1 ISO 19011:2002Chưa có thay đổiHTQLCL

trường22môi(Nguồn: Phòng chất lượng)

Thay vì tồn tại nhiều tiêu chuẩn, phiên bản mới chỉ còn bốn tiêu chuẩn:

+ ISO 9000: mô tả cơ sở của các hệ thống quản trị chất lượng và qui định

các thuật ngữ cho hệ thống quản trị chất lượng.

+ ISO 9001: quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản trị chất

lượng khi một tổ chức cần chứng tỏ năng lực của mình trong việc cung cấp sản

phẩm đáp ứng các yêu cầu chế định tương ứng và nhằm nâng cao sự thoả mãn

của khách hàng.

+ ISO 9004: cung cấp các hướng dẫn xem xét cả tính hiệu lực và hiệu quả

của hệ thống quản lý chất lượng. Mục đích của tiêu chuẩn này là cải tiến kết quả

thực hiện của một tổ chức và thoả mãn khách hàng.

+ ISO 19011: cung cấp hướng dẫn về đánh giá các hệ thống quản trị chất

lượng và môi trường.

Về cấu trúc, từ 20 yêu cầu theo phiên bản cũ nay được tổ chức lại theo

cách tiếp cận quá trình và phân nhóm theo các hoạt động của tổ chức thành 5

phần chính:

- Các yêu cầu chung của hệ thống quản trị chất lượng gồm cả các yêu cầu

về hệ thống vãn bản, tài liệu và hồ sơ.

- Trách nhiệm của lãnh đạo: trách nhiệm của lãnh đạo cao cấp đối với hệ

thống quản trị chất lượng, gồm cam kết của lãnh đạo, định hướng vào khách

hàng, hoạch định chất lượng và thông tin nội bộ.

- Quản lý nguồn lực: gồm các yêu cầu về cung cấp nguồn lực cần thiết

cho hệ thống quản trị chất lượng trong đó có các yêu cầu về đào tạo.

- Tạo sản phẩm: gồm các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ trong đó có việc

xem xét hợp đồng, mua hàng, thiết kế, sản xuất, đo lường và hiệu chuẩn.

- Đo lường, phân tích và cải tiến: gồm các yêu cầu cho các hoạt động đo

lường, trong đó có việc đo lườne sự thoả mãn khách hàng, phân tích dữ liệu và

cải tiến liên tục.

b. Các nguyên tắc của ISO 9000

23Muốn tác dộng đồng bộ đến các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng,

hướng dẫn quản trị chất lượng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

-Nguyên tắc 1: Định hướng bởi khách hàng.

Chất lượng là sự thoả mãn khách hàng, chính vì vậy việc quản trị chấtlượng phải đáp ứne mục tiêu đó. Quản trị chất lượng là không ngừng tìm hiểu

các nhu cầu của khách hàng và xây dựns nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu đó

một cách tốt nhất

- Nguyên tắc 2: Vai trò lãnh đạo.

Lãnh đạo công ty thốns nhất mục đích, định hướng và môi trường nội bộ

của công ty, huy động toàn bộ nguồn lực để đạt được mục tiêu của công ty.

- Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người.

Con người là yếu tố quan trong nhất cho sự phát triển. Việc huy động con

người một cách đầy đủ sẽ tạo ra cho họ kiến thức và kinh nghiệm thực hiện công

việc, đóng sóp cho sự phát triển của công ty. 

-Nguyên tắc 4: Phương pháp quá trình.

Hoạt động sẽ hiệu quả hơn nếu các nguồn lực và hoạt động có liên quanđược quản trị như một quá trình.

-Nguyên tắc 5: Quản lý theo phương pháp hệ thống .

Việc quản lý một cách có hệ thống sẽ làm tăng hiệu quả và hiệu lực hoạtđộng của công ty .

-Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục.

Cải tiến liên tục là mục tiêu của mọi công ty và điều này trở nên đặc biệtquan trọng trong sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh như

hiện nay.

-Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên thực tế.

Các quyết định và hành động có hiệu lực dựa trên sự phân tích dữ liệu vàthông tin.

-Nguyên tắc 8: Quan hệ cùng có lợi với bên cung cấp.24Thiết lập mối quan hệ cùng có lợi với bên cung ứng sẽ nâng cao khả năng

tạo ra giá trị của cả hai bên.

c. Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 là quyển tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO

9000:2000.Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với

hệ thống quản lý chất lượng”.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý

chất lượng cho tổ chức:

- Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng

các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định liên quan đến

sản phẩm

- Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng và

duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Việc

duy trì bao gồm việc cải tiến liên tục hệ thống nhằm đảm bảo sự phù hợp với các

yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định liên quan đến sản phẩm.

Nguyên tắc quản lý chất lượng (Quality management principles): Theo

8 nguyên tắc cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Điều khoản 0: Giới thiệu.

Điều khoản 1. Phạm vi áp dụng.

Điều khoản 2. Tài liệu viện dẫn

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Điều khoản 4: Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng

Điều khoản 5: Trách nhiệm lãnh đạo

Điều khoản 6: Quản lý nguồn lực

Điều khoản 7: Tạo sản phẩm

Điều khoản 8: Đo lường, phân tích, cải tiến.

Yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001:2000

25Doanh nghiệp phải ban hành và áp dụng tối thiểu các tài liệu sau:

1. Chính sách chất lượng.

2. Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp

phòng ban chức năng.

3. Sổ tay chất lượng.

4. Sáu (06) thủ tục cơ bản sau:

- Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu

- Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ

- Thủ tục (quy trình) đánh giá nội bộ

- Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp

- Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục.

- Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.

Thông thường có thể kết hợp thủ tục hành động khắc và hành động phòng

ngừa vào một thủ tục là thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa.

1.1.5.3. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý

mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết

mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới

hạn.

Đối tượng áp dụng HACCP

- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn

nuôi…

- Các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công

nghiệp.

- Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức hoạt đông

liên quan đến thực phẩm.

Mười hai bước xây dựng hệ thống HACCP

1. Thành lập đội HACCP

2. Mô tả sản phẩm

26Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (89 trang)

×