1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


I. VN BN QUN Lí NH NC


1. Khỏi nim:


a.
Văn bản là: phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ hay một ký hiệu nhất định.

b. Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định quản


lý và thông tin quản lý thành văn được văn bản hoá do các cơ quan Nhà nước ban hành theo thẩm
quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng những biện pháp
khác nhau, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội bộ nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước
với các tổ chức và công dân.

I. VN BN QUN Lí NH NC


2. Các loại văn bản quản lý nhà nước: a. Văn bản quy phạm pháp luật:


- Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử
sự chung được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định
hướng xã hội chủ nghĩa
.

I. VN BN QUN Lí NH NC


- Các loại văn bản quy phạm pháp luật: + Hiến pháp; Bộ luật, đạo luật; Pháp lệnh;
+ Nghị quyết của QH, UBTVQH; Hội đồng nhân dân; Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao + Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;
+ Quyết định, chỉ thị, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm
sát nhân dân tối cao và Chánh án Toà án nhân tối cao; + Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ
thị của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ; Quyết định, chỉ thị của UBND.

I. VN BN QUN Lí NH NC


b. Văn bản cá biệt: - Khái niệm:
Văn bản cá biệt là văn bản do các cơ quan nhà nư
ớc, các cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước ban hành, để giải quyết các vụ việc cụ
thể, cho một đối tượng, một nhóm đối tượng cụ thể. Là loại văn bản chứa đựng những quy tắc xử
sự riêng. - Loại hình:
Quyết định, Chỉ thị, Cáo trạng, Bản án.

I. VN BN QUN Lí NH NC


c. Văn bản hành chính thông thường: là những
văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành, không chứa các quy phạm pháp luật, dùng để
giải quyết những công việc cụ thể và để tác nghiệp hằng ngày của cơ quan nhà nước.
Ví dụ: Công văn, báo cáo, tờ trình, biên bản, thông báo .v.v.

II. VN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×