1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


2. Chức năng và vai trò của văn bản quản lý hành chính NN.


a. Chức năng: - Chức năng thông tin
- Chức năng quản lý: - Chức năng pháp lý:
- Chức năng văn hoá- xã hội: - Các chức năng khác:

II. VN BN QLHC NH NC


b. Vai trò của văn bản quản lý hành chính nhà nước:
- ảm bảo thông tin cho hoạt động của cỏc c quan quản lý hnh chớnh nhà nước
- là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý.
- là phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý.

II. VN BN QLHC NH NC


3. Phân loại văn bản quản lý hành chính nhà nước.


a. Tiêu chí phân loại: -Tiêu chí tác giả: Văn bản của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Bộ
trưởng, Thđ tr­ëng C¬ quan ngang Bé; Thđ tr­ëng c¬ quan thuộc Chính phủ; UBND, của Chủ tịch UBND; TTcq chuyên môn UBND.
- Dựa vào tiêu chí tên loại: Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ
thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình.v.v. - Dựa vào thời gian ban hành: Ngày tháng năm ban hành văn bản.
- Nội dung văn bản: Văn bản về xuất nhập khẩu, địa chính.v.v. - Dựa vào kỹ thuật chế tác: Văn bản trên đá, lụa, Ngà voi, Giấy.v.v.
- Dựa vào hiệu lực pháp lý văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật dư
ới luật lp quy; Văn bản hành chính cá biệt; Văn bản hành chính thông thường; Văn bản chuyên môn, kỹ thuật

II. VN BN QLHC NH NC


b. Phân loại văn bản quản lý hành chính nhà nước


Theo hiệu lực pháp lý của văn bản: -
Văn bản quy phạm hành chính Văn bản quy phạm
pháp luật dưới luật, văn bản lập quy. + Khái niệm: Văn bản quy phạm hành chính, là văn
bản thực hiện pháp luật, chứa đựng các quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, thuộc phạm trù văn
bản quy phạm pháp luật dưới luật lập quy, do các cơ
quan hành chính nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước ban hành theo
trình tự, thể thức được pháp luật quy định.

II. VN BN QLHC NH NC


+ Các loại hình văn bản quy phạm hành chính: Nghị quyết của Chính phủ
Nghị định của Chính phủ Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

II. VN BN QLHC NH NC


- Văn bản hành chính cá biệt: + Khái niệm: Là văn bản áp dụng các quy phạm pháp luật để
giải quyết một công việc, một vấn đề, một lĩnh vực cụ thể nào đó. Loại văn bản chứa đựng những quy tắc xử sự riêng, được áp
dụng một lần, cho một đối tượng cụ thể. + Loại hình: Quyết định, chỉ thị bổ nhiệm, khen thưởng, kỹ
luật, điều động công chức; phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh, luận chứng kinh tÕ-kü tht; h­íng dÉn c«ng viƯc cơ
thĨ v.v. + Chđ thĨ ban hµnh: Thđ t­íng ChÝnh phđ; Bé tr­ëng, Thđ tr­
ëng c¬ quan ngang Bé, Thđ tr­ëng c¬ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các cấp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
của UBND tỉnh.

II. VN BN QLHC NH NC


- Văn bản hành chính thông thường: + Đặc điểm:
Là những loại hình văn bản mang tính chất thông tin quy
phạm Báo cho ai đó biết có những văn bản quy phạm... Cụ thể hoá và thực thi văn bản lập quy.
Dùng để giải quyết những tác nghiệp cụ thể của các cơ quan
quản lý Báo cáo tình hình lên cấp trên; đôn đốc nhắc nhở.v.v. + Các loại hình văn bản hành chính thông thường:
Công văn: Hướng dẫn, phúc đáp, đôn đốc nhắc nhở, đề
nghị.v.v. Báo cáo: Định kỳ, bất thường, chuyên đề, hội nghị.
Biên bản: Hội nghị, vi phạm hành chính, tai nạn giao thông...

II. VN BN QLHC NHÀ NƯỚC


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×