1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


- Văn bản hành chính thông thường: + Đặc điểm:
Là những loại hình văn bản mang tính chất thông tin quy
phạm Báo cho ai đó biết có những văn bản quy phạm... Cụ thể hoá và thực thi văn bản lập quy.
Dùng để giải quyết những tác nghiệp cụ thể của các cơ quan
quản lý Báo cáo tình hình lên cấp trên; đôn đốc nhắc nhở.v.v. + Các loại hình văn bản hành chính thông thường:
Công văn: Hướng dẫn, phúc đáp, đôn đốc nhắc nhở, đề
nghị.v.v. Báo cáo: Định kỳ, bất thường, chuyên đề, hội nghị.
Biên bản: Hội nghị, vi phạm hành chính, tai nạn giao thông...

II. VN BN QLHC NH NC


- Văn bản chuyên môn và kỹ thuật: + Văn bản chuyên môn: Trong ngành Thống kê,
Kế hoạch, Tài chính, Ngân hàng, Thương nghiệp, Y tế, Giáo dục.v.v.
+ Văn bản kỹ thuật: Trong ngành Xây dựng, KHCN,các cơ quan khoa học kỹ thuật, như đồ
án, bản vẽ, thiết kế thi công, bản quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật.v.v.

II. VN BN QLHC NH NC


4. Thể thức văn bản quản lý hành chính nhà nước. a. Khái niệm:


Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần và kết cấu các
thành phần đó của văn bản, để đảm bảo sự chính xác về giá trị pháp lý và trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản đó.
b. Các yếu tố của văn bản QLHCNN: 1
. Quốc hiệu: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tù do - H¹nh phóc

II. VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC


2 . Tên cơ quan ban hành văn bản:
Đối với các cơ quan hành chính như: Chính phủ, UBND, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính
phủ, thì viết ngay tên cơ quan ban hành văn bản:
Ví dụ:
Chính phủ
uỷ ban nhân dân tỉnh
Hà tĩnh

II. VN BN QLHC NH NC


Đối với các cơ quan có cơ quan chủ quản, thì viết tên cơ quan chủ quản phía trên, sau đó viết
tên cơ quan ban hành văn bản phía dưới: Vớ d: bộ giáo dục - đào tạo
vụ đại học và sau đại học
Ubnd tỉnh hà tĩnh Sở giáo dục - đào tạo

II. VN BN QLHC NH NC


3
. Số và ký hiệu văn bản:
Chữ Số của văn bản, được viết bằng chữ thường, sau chữ Số có dấu hai chấm :
Ký hiệu của văn bản, gồm có chữ viết tắt của tên loại văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản.
Cn chỳ ý: - Vn bản quy phạm hành chính có thêm số năm ban hành văn bản ở số và ký hiệu VB.
Ví dụ: Nghị định Số: 146 2007 NĐ-CP

II. VĂN BẢN QLHC NHÀ NC


- Đối với văn bản cá biệt, không có số năm ban hành văn bản, nhưng có thêm tên viết tắt của công việc, vấn
đề mà văn bản đề cập. Ví dụ: Quyết định Số: 31 QĐ - UBND - NC.
- Đối với văn bản không tên loại công văn, không có chữ viết tắt tên loại văn bản, nhưng có
thêm chữ viết tắt bộ phận trực tiếp soạn thảo văn bản. Ví dụ: Công văn Số: 15 UBND - VP.

II. VN BN QLHC NH NC


4
. Địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản:
Địa danh, ghi tên chính thức của địa phương mà cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở và phải viết hoa,
sau địa danh có dấu phẩy ,. Thời gian, ghi ngày tháng năm ban hành văn bản,
những ngày có số dưới 10 và những tháng có số dưới 3 phải ghi thêm số 0 phía trước.
Ví dụ: Hà tĩnh, ngày 02 tháng 01 năm 2007
Cẩm Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2007

II. VN BN QLHC NHÀ NƯỚC


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×