1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


4
. Địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản:
Địa danh, ghi tên chính thức của địa phương mà cơ quan ban hành văn bản đóng trụ sở và phải viết hoa,
sau địa danh có dấu phẩy ,. Thời gian, ghi ngày tháng năm ban hành văn bản,
những ngày có số dưới 10 và những tháng có số dưới 3 phải ghi thêm số 0 phía trước.
Ví dụ: Hà tĩnh, ngày 02 tháng 01 năm 2007
Cẩm Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2007

II. VN BN QLHC NH NC


5
. Tên loại văn bản:
Ví dụ:
nghị định ; quyết định; chỉ thị
6 . Trích yếu nội dung văn bản:
- Đối với văn bản có tên loại: Ví dụ:
chỉ thị
Về công tác phòng, chống lụt bão
- Đối với công văn văn bản không có tên loại: Ví dụ: Công văn Số: 81 TCTTP- GV- ĐT
V v liên hệ đi thực tế tại cấp xã

II. VN BN QLHC NH NC


7
. Nội dung của văn bản:
Nội dung của văn bản là phần chủ yếu và quan trọng nhất của văn bản, trong đó các quy phạm pháp luật
đối với văn bản quy phạm pháp luật, các quy định được đặt ra; các vấn đề, sự việc được trình bày.
Nội dung của văn bản được trình bày theo Quy định
tại phụ lục số IV, quy định về Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao, ban
hành kèm theo Thông tư liên tịch Số: 55 2005 TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ
Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

II. VN BN QLHC NH NC


8 . Thẩm quyền đề ký văn bản, chức vụ và họ tên ngư
ời ký: - Đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể
Chính phủ, UBND, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể ký. Người đứng đầu các cơ quan,
tổ chức uỷ quyền cho cấp phó và các thành viên khỏc ký thay những văn bản thuộc thẩm quyền ký của mỡnh.
Ví dơ:
tm. chÝnh phđ tm. chÝnh phđ
Thđ t­íng KT. Thđ t­íng PHĨ THỦ TƯỚNG

II. VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC


- Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tp th, thì đề
ngay chức danh của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đó. Người đứng đầu các tổ chức đó có thể uỷ quyền cho cấp phó
ký thay một số văn bản thuộc thẩm qun ký cđa m×nh. VÝ dơ:
Thđ t­íng kt. Thđ t­íng
Phã thđ t­íng
Chđ tÞch kt. Chñ tịch Phó chủ tịch

II. VN BN QLHC NH NC


Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho cán bộ quản lý cấp dưới một cấp, ký thừa lệnh một số
văn bản không quan trọng của cơ quan, tỉ chøc. VÝ dơ:
tl. b é tr­ëng Vơ tr­ëng vơ đại học và sau đại H C
tl. Giám đốc trưởng phòng hành chính-tổ chức

II. VN BN QLHC NH NC


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×