1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho cán bộ quản lý cấp dưới một cấp, ký thừa lệnh một số
văn bản không quan trọng của c¬ quan, tỉ chøc. VÝ dơ:
tl. b é tr­ëng Vơ trưởng vụ đại học và sau đại H C
tl. Giám đốc trưởng phòng hành chính-tổ chức

II. VN BN QLHC NH NC


- Đối với văn bản của cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, đề chức danh của người đứng đầu
cơ quan, tổ chức trực tiếp ký các văn bản của cơ quan, tổ chức đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể
uỷ quyền cho cấp phó ký thay một số văn bản thuộc thÈm qun ký cđa m×nh.
VÝ dơ:
bé tr­ëng kt. Bé tr­ëng Thø tr­ëng

II. VĂN BN QLHC NH NC


9
. Chữ ký và con dấu:
- Chữ ký của người có thẩm quyền phải rõ ràng, chính xác, ngay ngắn. Không được ký bằng bút chì, bút mực đỏ, mực dễ phai.
- Dấu của cơ quan, tổ chức phải đóng đúng quy định: Đóng trùm lên
14 phía đầu chữ ký; dấu phải rõ; không được đóng lệch, nghiêng, ngược dấu.
10
. Nơi nhận. Ngoài những yếu tố trên, văn bản còn có một số yếu tố phụ khác
như: - DÊu chØ møc ®é mËt
- DÊu chØ møc ®é khẩn - Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành và sử dụng văn bản
- Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản - Địa chỉ cơ quan, tỉ chøc

II. VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC


5. HiƯu lùc vµ nguyên tắc áp dụng văn bản qlNN a. Hiệu lực của văn bản quản lý hcnn:


- Đối với văn bản quy phạm hành chính của c quan nn tw có hiƯu lùc vỊ thêi gian sau 15 ngµy kĨ tõ ngày đăng Công báo,
hoặc được quy định trong văn bản. Đối tượng điều chỉnh của loại văn bản này là tất cả các tổ chức, công dân, hoc quy nh
trong vn bn. - Đối với văn bản quy phạm hành chính của ubnd các cấp, đư
ợc quy định trong luật Ban hành văn bản qppl của HĐND và UBND, năm 2004
- Đối với văn bản không chứa quy phạm pháp lt cã hiƯu lùc kĨ tõ ngµy ký ban hµnh, hoặc quy định trong văn bản.

II. VN BN QLHC NH NC


- Văn bản quy phạm hành chính, chỉ hết hiệu lực Toàn bộ, hoặc một phần khi: hết thời hạn trong văn
bản; được thay thế bằng văn bản khác của cơ quan ban hành văn bản đó; bị bãi bỏ một phần hay toàn bộ
bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn bản hướng dẫn thi hành của văn bản chính
hết hiệu lực, cũng đồng thời hết hiệu lực, trừ trường hợp được giữ lại một phần phù hợp văn bản mới.
- Các loại văn bản khác Văn bản cá biệt, văn bản
hành chính thông thường, sẽ hết hiệu lực sau khi thi hành, hoặc bị bãi bõ, hoặc mất đối tượng điều chỉnh.

II. VN BN QLHC NH NC


b. Nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước.


- Văn bản được áp dơng tõ thêi ®iĨm cã hiƯu lùc. - NÕu cã nhiều văn bản quy định khác nhau về một vấn
đề, thì áp dụng văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất. - Nếu có nhiều văn bản do một cơ quan ban hành về một
vấn đề thì sử dụng văn bản mới nhất. - Trường hợp văn bản mới không quy định hoặc quy định
trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản mới có hiệu lực thì áp dụng văn b¶n míi.

II. VĂN BẢN QLHC NHÀ NƯỚC


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×