1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Bố cục của quyết định cá biệt:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.57 KB, 55 trang )


qhcnn thông dụng.

1. Soạn thảo Quyết định hành chính cá biệt. a. Khái niệm:


b. Bố cục của quyết định cá biệt:


Gồm có 3 phần:
- Phần mở đầu: - Nội dung của quyết định cá biệt, gồm phần căn cứ và phần nội
dung chính: + Phần căn cứ của quyết định, có căn cứ pháp lý và căn cứ thực
tiễn. Trong căn cứ pháp lý có hai nhóm: Thứ nhất là căn cứ pháp lý về
thẩm quyền ban hành văn bản. Thứ hai là, căn cứ pháp lý cho nội dung của văn bản.
Căn cứ thực tiễn:
+ Nội dung chính của quyết định: Điều 1. Quy định thẳng vào nội dung điều chỉnh chính của
quyết định. Điều 2 và các điều tiếp theo. Quy định các hệ quả pháp lý
nảy sinh liên quan đến nội dung điều chỉnh chính của quyết định.
Điều cuối cùng. Quy định về hiệu lực văn bản; quy định về
xử lý văn bản bãi bỏ văn bản trước đó có nội dung mâu thuẫn, trái với quyết định này nếu có; quy định về đối tượng
thi hành. - Phần kết của quyết định cá biệt: Thẩm quyền ®Ị ký; chøc
vơ ng­êi ký; ch÷ ký, con dÊu, hä tên người ký; nơi nhận
.
qhcnn thông dụng.
Mẫu quyết định cá biệt
Tên cq, tc cấp trên
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Tên cơ quan, tổ chức
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 25QĐ-UBND-NC Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2007
Quyết định
Về việc
Thẩm quyền ban hành
Căn cứ ..;
Căn cứ
..;
Xét đề nghị của ....,
Quyết định:
Điều 1.
.
.
Điều 2. .
.
Điều
.
.
Nơi nhận:
quyền hạn, chức vụ của người ký
- .;
-
.;
- .;
chữ ký, dấu
- Lưu VT, . A.XX. 11
Họ tên người ký
a. Khái niệm: b. Thể thức của công văn gồm có:
- Phần mở đầu: kính gửi Nếu gửi cho một cơ quan, cá nhân thì ghi
ngay sau kính gửi, nếu gửi từ hai cơ quan, cá nhân trở lên thì xuống dòng
- Nội dung của công văn: + Đặt vấn đề: Nêu lý do, cơ sở, thực trạng tình hình dẫn đến yêu
cầu ban hành công văn. + Giải quyết vấn đề: Trình bày yêu cầu cần giải quyết một cách cụ
thể, rõ ràng, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề đặt ra. + Kết luận vấn đề: Khẳng định thêm những nội dung đẫ nêu, hoặc
làm sáng tỏ thêm yêu cầu thực hiện, nhấn mạnh trách nhiệm giải quyết văn bản khi cần thiết.
- Phần kết:

2. Soạn thảo công văn.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (55 trang)

×