1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Nghị định số 1102004NĐ-CP, 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Những u cầu ngơn ngữ Nghị quyết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (793.31 KB, 110 trang )


1. Nghị định số 1102004NĐ-CP, 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ


về cơng tác văn thư
2.
Nghị định số 092010NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung Nghị định 1102004NĐ-CP
ngày 08 tháng
4 năm 2004 của Chính phủ về cơng tác
văn thư
012213 5
5 chutiendhnlyahoo.com
Thơng tư số 012011TT- BNV
ngày 19 tháng 01 năm 2011
của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể
thức và kỹ thuật trình bày văn
bản hành chính
012213 6
chutiendhnlyahoo.com
Phân loại
012213
VĂN BẢN QPPL
VĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
VĂN BẢN HÀNH
CHÍNH VĂN BẢN
CHUN NGÀNH
VĂN BẢN ĐỒN
THỂ
Đ iề
u 4,
N gh
ị đ ịn
h 1
10 2
00 4
N Đ
-C P
7 chutiendhnlyahoo.com

II. u cầu về kỹ thuật soạn thảo


•Nội dung •Ngơn ngữ
•Thể thức
012213 8
8 chutiendhnlyahoo.com
a Tính mục đích b Tính khoa học
c Tính phổ thơng d Tính thực hiện
e Tính khả thi
012213
xem
9 chutiendhnlyahoo.com
a Tính mục đích
Chủ đề Phạm vi điều chỉnh
Mức độ điều chỉnh Tính cần thiết quản lý
012213 10
chutiendhnlyahoo.com
b Tính khoa học
Thơng tin Tính lơgic
Bố cục
012213 11
chutiendhnlyahoo.com
Đơn giản
Ngắn gọn
Dễ hiểu
012213
c Tính phổ thơng
12 chutiendhnlyahoo.com
Ý chí mệnh lệnh
nhà quản lý
Dứt khốt
012213
d Tính thực hiện
13 chutiendhnlyahoo.com
Thực tế
Hợp lý
012213
e Tính khả thi
14 chutiendhnlyahoo.com

2. Những u cầu ngơn ngữ


aVăn phong bTừ ngữ
cCú pháp dChính tả
012213 15
chutiendhnlyahoo.com
a Văn phong hành chính-cơng vụ
Chính xác Khách quan
Trang trọng Phổ thông
Khuôn mẫu
012213 16
chutiendhnlyahoo.com
Dùng từ đơn nghĩa
Nghĩa đen Nghĩa bóng
Nghĩa biểu cảm Nghĩa sở dụng
012213 17
chutiendhnlyahoo.com
Đúng văn phong
Từ phổ thơng, địa phương Từ lóng, thơng tục
Từ nghề nghiệp Từ mượn, Hán-Việt
Từ mới, từ cổ, từ lịch sử Từ láy
Từ thi ca, từ sách vở, hội thoại Thuật ngữ
Thành ngữ Viết tắt
012213 18
chutiendhnlyahoo.com
Cú pháp
Câu đúng ngữ pháp Câu đơn nghĩa
Câu mơ hồ Câu trần thuật
Câu chủ động-bị động
012213 19
chutiendhnlyahoo.com
Bảng chữ cái Dấu giọng
Phụ âm đầu Viết hoa
Dấu câu
012213 20
chutiendhnlyahoo.com

3. Những


yêu cầu về
thể thức
kỹ thuật trình bày
012213 21
chutiendhnlyahoo.com
• Ngày ký: 19-01-2011 • 3 chương, 19 điều, 6 phụ lục
012213
• Thông tư số 012011TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể
thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
22 chutiendhnlyahoo.com
• 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng • Thơng tư này hướng dẫn về thể thức và
kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản
sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân sau đây
gọi chung là cơ quan, tổ chức.
012213

I. HƯỚNG DẪN CHUNG


23 chutiendhnlyahoo.com
• 2. Thể thức văn bản • Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần
cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản
và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn
bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 1102004NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004
của Chính phủ về cơng tác văn thư và hướng dẫn tại Thơng tư này
012213

I. HƯỚNG DẪN CHUNG


24 chutiendhnlyahoo.com
• 3. Kỹ thuật trình bày văn bản • Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này
bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phơng chữ, cỡ
chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản được soạn thảo trên máy vi tính sử
dụng chương trình soạn thảo văn bản như Microsoft Word for Windows và in ra giấy; có thể áp dụng đối với
văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc đối với văn bản được
làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn
phẩm khác
.
012213
25 chutiendhnlyahoo.com
• 4. Phơng chữ trình bày văn bản • Phơng chữ sử dụng để trình bày văn bản phải
là các phông chữ tiếng Việt với kiểu chữ chân phương, bảo đảm tính trang trọng, nghiêm túc
của văn bản. Đối với những văn bản dùng trong trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ
quan, tổ chức của Nhà nước, phải sử dụng các phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt phông
chữ tiếng Việt Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.
012213 012213
26
26 chutiendhnlyahoo.com

II. THỂ THỨC VĂN BẢN


• 1 Quốc hiệu • 2 Tên cơ quan
• 3 Số và ký hiệu • 4 Địa danh, ngày tháng
• 5 Tên loại, trích yếu • 6 Nội dung văn bản
• 7 Thẩm quyền ký • 8 Con dấu
• 9 Nơi nhận • 10 Dấu chỉ mức độ mật, khẩn
• 11 Các thành phần thể thức khác • 12 Thể thức bản sao
012213 012213
27
xem
27 chutiendhnlyahoo.com
012213 012213
28

III. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề


trang văn bản 2. Kỹ thuật trình bày các thành phần
thể thức văn bản 3. Kỹ thuật trình bày các thành phần
thể thức bản sao
28 chutiendhnlyahoo.com
III - Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt
• 1. Nghị quyết • 2. Quyết định
• 3. Quy chế • 4. Chỉ thị
012213 29
chutiendhnlyahoo.com

1. Nghị quyết


• Dùng để ghi những kết luận và
quyết nghị của hội nghị tập thể về những vấn đề chủ trương, chính
sách, kế hoạch, biện pháp và được thơng qua theo trình tự thủ tục nhất
định.
012213 30
chutiendhnlyahoo.com
• 1 Phần mở đầu: • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
• Tên cơ quan. • Số và ký hiệu: Số ...NQ-viết tắt CQ-HĐQT
Ví dụ: Số: 38NQ-ĐLVN-HĐQT Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực
Số 46NQ-CTBM-ĐHCĐ Nghị quyết của Đại hội cổ đông Cơng ty cổ phần Bình Minh
• Địa danh, ngày tháng. • Tên loại văn bản: nghị quyết.
012213 31
chutiendhnlyahoo.com
• Căn cứ ban hành - những lý do hợp pháp và hợp lý ban hành, nhằm nâng cao sự nhất trí và tự giác thực hiện
cho các chủ thể thi hành, được trình bày ngắn gọn, vừa đủ, khơng biện luận dài dòng, như: cần phải giải quyết
những tình hình thực tế cấp bách đặt ra ; những phản ánh hoặc nguyện vọng của đông đảo quần chúng; hoặc
việc phải triển khai thực hiện chủ trương, chính sách từ cơ quan lãnh đạo, v.v... Cũng có thể nêu thành phần
tham gia, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.
• Loại hình mệnh lệnh: quyết nghị.
012213 32
chutiendhnlyahoo.com
Bố cục nghị quyết
• 2 Phần khai triển: • Nội dung thảo luận, những quyết định
và giải pháp mà hội nghị đã biểu quyết và các biện pháp tổ chức thực hiện, tập
trung nêu những vấn đề trọng tâm như: những nhiệm vụ phải làm, các
mục tiêu cần đạt tới, các biện pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu đó.
012213 33
chutiendhnlyahoo.com
• 2 Phần khai triển: • Mục tổ chức thực hiện: nêu rõ các chủ
thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện, các chủ thể phối hợp thực hiện, chủ thể
kiểm tra, giám sát. Cần xác định cụ thể nghĩa vụ, quyền hạn của từng cấp,
ngành, tổ chức, cá nhân, đồng thời quy định những biện pháp về vật chất và
tinh thần bảo đảm việc thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ nghị
quyết đã đặt ra.
012213 34
chutiendhnlyahoo.com
• 2

Phần khai triển: • Nội dung cần thể hiện sự nhất trí của tất cả


hoặc đại đa số đại biểu. Thơng thường được trình bày theo thể văn nghị luận văn
xuôi pháp luật với cách hành văn dứt khoát thường dùng các từ ngữ như: nhiệt
liệt, hoàn toàn, kiên quyết, triệt để, cực lực, nghiêm khắc ...; tránh dùng những từ ngữ
như: nói chung, về đại thể, về cơ bản . ... Lúc này văn bản không chia thành các
điều, mà thành các điểm I, II, III, v.v... hoặc 1, 2, 3 , v.v...
012213 35
chutiendhnlyahoo.com
• 2 Phần khai triển: • Kết cấu đặc thù: Đề cập tới nhiều nội
dung khác nhau, từ chính tới phụ có liên quan như: thực trạng tình hình, ngun
nhân của tình hình đó ...
• Khi viết bằng văn nghị luận đòi hỏi thường xuyên lập luận, dùng câu từ
chuyển tiếp để đảm bảo tính lơ gíc, nội dung của mỗi chủ điểm được trình bày
riêng thành đề mục.
012213 36
chutiendhnlyahoo.com
• 2 Phần khai triển: • Trong trường hợp, khi đặt ra nội quy, quy
chế, các văn bản phụ khác, hoặc áp dụng để giải quyết những công việc cụ thể thuộc
thẩm quyền của cơ quan ban hành như bầu các chức danh, bãi bỏ, huỷ bỏ những
văn bản sai trái của đơn vị cấp dưới, v.v. .. nghị quyết cần được viết bằng văn điều
khoản.
012213 37
chutiendhnlyahoo.com
• 2 Phần khai triển:
• Điều khoản thi hành: nêu đầy
đủ, rõ ràng, cụ thể các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trực
tiếp; hiệu lực về thời gian và việc xử lý văn bản trước đó
.
012213 38
chutiendhnlyahoo.com
• 3 Phần kết: • Thẩm quyền ký: người đứng đầu ký
thay mặt tập thể TM.
• Con dấu hợp pháp, nơi nhận và các
yếu tố khác nếu có.
012213 39
chutiendhnlyahoo.com
012213
Địa danh, ngày … tháng … năm
NGHỊ QUYẾT
Về việc …………………….…
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Căn cứ vào … Sau khi nghe báo cáo của …
QUYẾT NGHỊ: 1. ……………
2. ……………
Nơi nhận: - …
- … TM. CƠ QUAN, TC
CHỦ TỊCH
40 chutiendhnlyahoo.com

2. Quyết định


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (110 trang)

×