1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Thơng báo Thơng báo Thơng báo B¸o c¸o

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (793.31 KB, 110 trang )


2. Thụng bỏo


Thông tin về:
Một một vài vấn đề trong hoạt động của t ch c theo quy định của pháp

luật;
Hoạt động đang thực hiện hoặc dự kiến xẩy ra, thí dụ việc triển khai hoạt
động ...
Kế hoạch mới, đề nghị mới lên cấp
trên;
Kế hoạch ®iỊu ®éng nh©n sù, cho nghØ
h­u, v.v...
012213 012213
65 65
chutiendhnlyahoo.com

2. Thơng bỏo


Nội dung thông báo: ối với thông báo truyền đạt chủ trương, chính
sách, quyết định, chỉ thị cần nhắc lại tên vn bản được truyền đạt, tóm tắt
nội dung cơ bản của nó và yêu cầu quán triệt, triển khai, thùc hiƯn.
012213 012213
66 66
chutiendhnlyahoo.com
họp
• Nêu ngày giờ hợp, thành phần tham dự, người chủ trì, tóm tắt nội dung hội nghị,
các quyết định, nghị quyết nếu có của hội nghị, cuộc họp đó...
• Kết luận của cấp có thẩm quyền: nêu rõ
họ tên cấp thẩm quyền, nội dung cuộc họp, thành phần báo cáo viên, kết luận,
chỉ rõ trách nhiệm thi hnh.
012213 012213
67 67
chutiendhnlyahoo.com
được giao
Nờu rừ, ngn gn, y đủ nhiệm vụ,
những yêu cầu khi thực hiện nhiệm
vụ, các biện pháp cần áp dụng để
triển khai, thực hiện
012213 68
chutiendhnlyahoo.com
triÓn khai
Nêu rõ nội dung hoạt động quản lý, lý do tiến hành và
thời gian tiến hành hoạt động đó.
012213 012213
69 69
chutiendhnlyahoo.com
quy định pháp luật
Thụng bỏo lp chi nhỏnh Mu MTP-1 Ban hành kèm theo thông tư số
032000TT-BKH ngày 02032000 của Bộ kế hoạch và đầu tư
• Thơng báo lập văn phòng đại diện Mẫu
MTB-2 Ban hành kèm theo thơng tư số 032000TT-BKH ngày 02032000 của
Bộ kế hoạch và đầu t
012213 012213
70 70
chutiendhnlyahoo.com

2. Thụng bỏo


Kết thúc thông báo: có thể nhắc lại nội dung chính, trọng tâm cần
nhấn mạnh, lưu ý người đọc, hoặc một nội dung x giao, cám
ã
ơn nếu xét thấy cần thiết.
012213 012213
71 71
chutiendhnlyahoo.com
Hnh vn ca thụng bỏo
Ngắn gọn, cụ thể, dễ
hiểu, đủ lượng thông tin cần thiết.
012213 012213
72 72
chutiendhnlyahoo.com

3. Báo cáo


Vn bn trỡnh bày những kết quả
hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp cho việc
đánh giá tình hình thực tế quản lý, lãnh đạo, là căn cứ để cấp trên ra
quyết định quản lý phù hợp
012213 012213
73 73
chutiendhnlyahoo.com

3. B¸o c¸o


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (110 trang)

×