1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Biên bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (793.31 KB, 110 trang )


5. Biên bản


Vn bn hnh chớnh ghi chộp nhng
s việc ghi chép những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong hoạt động
của các cơ quan, tổ chức do nhng ngi chng kin thc hin.
012213 012213
91 91
chutiendhnlyahoo.com
Biên bản hội nghị.
Biên bản sự việc xảy ra.
Biên bản bàn giao, nghiệm thu công việc.
Các loại biên bản khác
.
012213 012213
92 92
chutiendhnlyahoo.com
Biên bản hội nghị
Loi vn bn hnh chớnh ghi chộp, phản ánh ý kiến thảo luận, kết luận, quyết định của hội
nghị. • Là cơ sở ban hành văn bản hành chính để ghi
chép, phản ánh ý kiến thảo luận, kết luận, quyết định của hội nghị.
• Là cơ sở ban hành văn bản như nghị quyết, quyết định, chỉ thị, v.v...
• Là cơ sở để kiểm tra việc thực hiện các quyết định của hội nghị
• Là bộ phận hồ sơ hội nghị.
012213 012213
93 93
chutiendhnlyahoo.com
• Phần dẫn: giới thiệu mục đích họp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, chương trình
nghị sự, chủ tọa, thư ký • Phần nội dung: diễn văn khai mạc, báo cáo,
tham luận, ý kiến thảo luận, biểu quyết nếu có thơng qua các văn kiện, lời kết thúc và bế
mạc. Nội dung các phát biểu nếu có văn bản kèm theo thì chỉ ghi tên người trình bày và ghi
“xem văn bản kèm theo”; nếu khơng có văn bản thì ghi tóm tắt ni dung.
Phn kt: cỏc ch ký, v.v...
012213 012213
94 94
chutiendhnlyahoo.com
Biên bản s vi c x y ra
Ghi l
ại những việc xảy ra đột
xuất, bất thường
• Trong nhiều trường hợp là bắt
buộc theo quy định của pháp luật
012213 012213
95 95
chutiendhnlyahoo.com
• Chức vụ • Hồ sơ
• Nghiệm thu • …
012213 012213
96
96 chutiendhnlyahoo.com
Biên bản khác

Biªn b n ghi nh

Biên bản hoà giải
Biên bản xử lý
BBXL ch cú th là một trong những bằng cứ quan trọng để ban hành
những quyết định tương ứng, không nên và không được sử dụng biên bản để thay thế cho những văn
bản đưa ra quyết định quản lý

v.v...
012213 012213
97 97
chutiendhnlyahoo.com
• Đầy đủ
• Diễn biến chính
• Kết quả
012213 012213
98 98
chutiendhnlyahoo.com
• Phần dẫn
• Phần diễn biến
• Phần kết
012213 012213
99 99
chutiendhnlyahoo.com
thơng báo kết quả cuộc họp
1. Nội dung diễn biến của cuộc họp phải được ghi thành biên bản. Trong trường hợp cần thiết,
thì tổ chức ghi âm, ghi hình cuộc họp. Biên bản cuộc họp phải gồm những nội dung chính sau đây:
a Người chủ trì và danh sách những người tham dự có mặt tại cuộc họp; b Những vấn đề được trình bày và thảo luận tại cuộc họp;
c Ý kiến phát biểu của những người tham dự cuộc họp; d Kết luận của chủ toạ cuộc họp và các quyết định được đưa ra tại cuộc
họp.
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1142006QĐ-TTg NGÀY 25-5-2006 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
012213 100
chutiendhnlyahoo.com

Phần dẫn: chủ đề cuộc họp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự chủ tọa, thư ký,
đại biểu chính thức và khơng chính thức, chương trình nghị sự.

Phần nội dung: diễn văn khai mạc, báo cáo, tham luận, ý kiến thảo luận, biểu quyết nếu
có thơng qua các văn kiện, lời kết thúc và bế mạc. Nội dung các phát biểu nếu có văn bản
kèm theo thì chỉ ghi tên người trình bày và ghi “xem văn bản kèm theo”; nếu khơng có
văn bản thì ghi tóm tắt nội dung.

Phần kết: thời gian kết thúc và cỏc ch ký.


012213 012213
101
101 chutiendhnlyahoo.com
Ghi thời gian và địa điểm lập BB
Thành phần tham dự
Diễn biến vụ việc xảy ra
Kết luận bước đầu về nguyên nhân xảy ra sự việc, ai là người
chịu trách nhiệm chính.
012213 012213
102 102
chutiendhnlyahoo.com

6. K hoch


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (110 trang)

×