1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Văn bản quy định Văn bản quy định Khái niệm Khái niệm Hệ thống phân loại Hệ thống phân loại Văn bản quy định Văn bản quy định Khái niệm Khái niệm Khái niệm Khái niệm Khái niệm Khái niệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 23 trang )


012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
3
I. TỔNG QUAN I. TỔNG QUAN
1. Văn bản quy định 1. Văn bản quy định
2. Khái niệm 2. Khái niệm
3. Hệ thống phân loại 3. Hệ thống phân loại
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
4
1. Văn bản quy định 1. Văn bản quy định
1. Quyết định 31-QĐTW 01-10-1997 của BCT TƯĐ 1. Quyết định 31-QĐTW 01-10-1997 của BCT TƯĐ
ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban
hành và thể thức văn bản của Đảng hành và thể thức văn bản của Đảng
2. Quyết định số 91-QĐTW của Ban Bí thư khóa 2. Quyết định số 91-QĐTW của Ban Bí thư khóa
IX 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn IX 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn
bản và thể thức văn bản của Đảng bản và thể thức văn bản của Đảng
3. Hướng dẫn số 11-HDVPTW của Văn phòng 3. Hướng dẫn số 11-HDVPTW của Văn phòng
Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
5
2. Khái niệm 2. Khái niệm
Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu
được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để
ghi lại hoạt động của các tổ chức ghi lại hoạt động của các tổ chức
đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức, đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức,
cơ quan có thẩm quyền của Đảng cơ quan có thẩm quyền của Đảng
ban hành theo quy định của ban hành theo quy định của
Điều lệ Đảng và của Điều lệ Đảng và của
Trung ương. Trung ương.
Đ iề
u 1.
Q uy
ết đ
ịn h
31 -Q
Đ T
W
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
6
2. Khái niệm 2. Khái niệm
Hệ thống văn bản của Đảng gồm Hệ thống văn bản của Đảng gồm
toàn bộ các loại văn bản của toàn bộ các loại văn bản của
Đảng được sử dụng trong hoạt Đảng được sử dụng trong hoạt
động của hệ thống tổ chức động của hệ thống tổ chức
Đảng từ trung ương đến Đảng từ trung ương đến
cơ sở. cơ sở.
Đ iề
u 1.
Q uy
ết đ
ịn h
31 -Q
Đ T
W
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
7
2. Khái niệm 2. Khái niệm
Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan
đảng ban hành văn bản phải phù đảng ban hành văn bản phải phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ, hợp với chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình. Các văn bản quyền hạn của mình. Các văn bản
phải được viết bằng tiếng Việt, phải được viết bằng tiếng Việt,
phù hợp về thể loại và đúng phù hợp về thể loại và đúng
thể thức. thể thức.
Đ iề
u 2.
Q uy
ết đ
ịn h
31 -Q
Đ T
W
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
8
3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

×