1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Tin học văn phòng >

Thông báo Thông báo Thông cáo Thông cáo Tuyên bố Tuyên bố Lời kêu gọi Lời kêu gọi Chiến lược Chiến lược Nghị quyết Nghị quyết Quyết định Quyết định Kết luận Kết luận Quy chế Quy chế Quy định Quy định Thông báo Thông báo Thông cáo Thông cáo Tuy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 23 trang )


012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
12
1. Cương lĩnh 1. Cương lĩnh
chính trị chính trị
2. Điều lệ Đảng 2. Điều lệ Đảng
Đại hội
đại biểu
toàn quốc
3. Chiến lược 3. Chiến lược
4. Nghị quyết 4. Nghị quyết
8. Quy chế 8. Quy chế
12. Thông báo 12. Thông báo
13. Thông cáo 13. Thông cáo
14. Tuyên bố 14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi 15. Lời kêu gọi
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
13
3. Chiến lược 3. Chiến lược
4. Nghị quyết 4. Nghị quyết
5. Quyết định 5. Quyết định
7. Kết luận 7. Kết luận
8. Quy chế 8. Quy chế
9. Quy định 9. Quy định
12. Thông báo 12. Thông báo
13. Thông cáo 13. Thông cáo
14. Tuyên bố 14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi 15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo 16. Báo cáo
Ban chấp hành

012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
14
3. Chiến lược 3. Chiến lược
4. Nghị quyết 4. Nghị quyết
5. Quyết định 5. Quyết định
6. Chỉ thị 6. Chỉ thị
7. Kết luận 7. Kết luận
8. Quy chế 8. Quy chế
9. Quy định 9. Quy định
12. Thông báo 12. Thông báo
13. Thông cáo 13. Thông cáo
14. Tuyên bố 14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi 15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo 16. Báo cáo
Bộ chính trị
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
15
7. Kết luận 7. Kết luận
10. Thơng tri 10. Thông tri
11. Hướng dẫn 11. Hướng dẫn
12. Thông báo 12. Thơng báo
16. Báo cáo 16. Báo cáo
Thường vụ
Bộ chính trị
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
16
c.ủy c.ủy
bcs bcs
ĐH ĐH
BCH BCH
TV TV
ĐH ĐH
BCH BCH
TV TV
ĐH ĐH
BCH BCH
TV TV
NQ NQ
4 4
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
QĐ QĐ
5 5
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
CT CT
6 6
● ●
● ●
● ●
KL KL
7 7
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
QC QC
8 8
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
QĐ QĐ
9 9
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
TTr TTr
10 10
● ●
● ●
HD HD
11 11
● ●
● ●
● ●
TB TB
12 12
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
BC BC
16 16
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
17
ĐB trực thuộc TƯ - cấp tỉnh ĐB trực thuộc TƯ - cấp tỉnh
ĐU trực thuộc tỉnh - cấp huyện ĐU trực thuộc tỉnh - cấp huyện
ĐU trực thuộc huyện - cấp cơ sở ĐU trực thuộc huyện - cấp cơ sở
012313 DrLuuKiemThanhHCQG-VBHC
18
1. Cương lĩnh 1. Cương lĩnh

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

×