1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Các phương pháp tóm tắt văn bản đơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (657.47 KB, 53 trang )


21
2.1.3. Tóm tắt văn bản đơn Đối tượng thực nghiệm của khóa luận là các văn bản đơn. Tóm tắt văn bản đơn cũng
giống như các bài tốn tóm tắt khác, là một q trình tóm tắt tự động với đầu vào là một văn bản, đầu ra là một đoạn mơ tả ngắn gọn nội dung chính của văn bản đầu vào đó. Tóm
tắt văn bản đơn là bước đệm cho việc xử lý, tóm tắt đa văn bản và các bài tốn tóm tắt phức tạp hơn.
Văn bản đơn có thể là một trang Web, một bài báo, hoặc một tài liệu với định dạng xác định ví dụ : .doc, .txt… Những phương pháp tóm tắt văn bản ra đời đầu tiên đều là
các phương pháp tóm tắt cho văn bản đơn. Chẳng hạn như với input là một trang Web, có thể tóm tắt sử dụng thêm câu truy vấn để đưa ra nội dung của bản tóm tắt. Cách làm này
có ưu điểm là văn bản kết quả sẽ cho nội dung gần với mong muốn của người sử dụng hơn. Q trình tóm tắt cụ thể sẽ xét mối liên hệ, sự tương đồng giữa các thành phần trong
văn bản với câu truy vấn để tìm ra các phần quan trọng trong văn bản. Tuy nhiên, với tóm tắt một văn bản đơn khơng sử dụng truy vấn, q trình tóm tắt sẽ xét sự tương đồng giữa
các thành phần của văn bản với nhau. Điều này dẫn đến một vấn đề là chưa thể kết luận ngay các thành phần quan trọng của văn bản để có thể trích rút, đưa vào tóm tắt.

2.2. Các phương pháp tóm tắt văn bản đơn


Những năm 50-70, tóm tắt văn bản chủ yếu dựa vào các kỹ thuật thống kê để tóm tắt các văn bản khoa học.
Những năm 80, người ta sử dụng trí tuệ nhân tạo để tóm tắt các văn bản ngắn, các bản tin, các bài tường thuật. Đến những năm 90, các hệ thống lai hybrid system được sử
dụng trong tóm tắt bản tin và một vài văn bản khoa học. Trong thực tế, một hệ thống tóm tắt có thể tổ hợp và sử dụng nhiều phương pháp. Các phương pháp này được gọi là
phương pháp lai, ví dụ một phương pháp một phương pháp có thể là tổ hợp của các kỹ thuật thống kê. [9]
Từ năm 2000 đến nay, tóm tắt tập trung vào các lĩnh vực như tóm tắt đa văn bản các tin tức, trang Web, email, văn bản luật, y tế, …, sinh Headline; tóm tắt hỗ trợ các
thiết bị cầm tay; tóm tắt đa phương tiện.
Chiến lược tóm tắt văn bản phổ biến nhất vẫn là trích rút các phần quan trọng các câu trong văn bản rồi sắp xếp chúng theo thứ tự trong văn bản. Bên cạnh đó, tóm tắt văn
22
bản cũng bao gồm cả việc đơn giản hóa câu bằng cách thu ngắn câu lại, xóa đi các phần không quan trọng trong câu để làm cho văn bản ngắn gọn hơn. Người ta thường sử dụng
các thông tin có trong văn bản để trích rút các phần quan trọng các câu trong văn bản. Cách tiếp cận truyền thống này chủ yếu dựa trên các phương pháp heuristic. Những thơng
tin trong văn bản có thể là tần số từ trong văn bản, đầu đề của văn bản, vị trí câu, cụm từ gợi ý, … Trích rút các phần quan trọng trong văn bản là kỹ thuật phổ biến được sử dụng
trong tóm tắt văn bản. Trên thế giới cũng đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về tóm tắt văn bản sử dụng các kỹ thuật này.
2.2.1. Phương pháp Word frequencies Hans Peter Luhn 1958 được coi là “cha đẻ của lĩnh vực Information Retrieval” và
là tác giả của bài báo “The Automatic Creation of Literature Abstracts – 1958” [15]. Phương pháp của Luhn xuất phát từ một ý tưởng tóm tắt các tài liệu văn học chuyên
ngành. Phương pháp dựa trên cơ sở giả thiết rằng: tần số của từ xuất hiện trong bài báo là một độ đo hữu ích về nghĩa của từ; vị trí tương đối của các từ có nghĩa trong phạm vi một
câu cũng là độ đo hữu ích về nghĩa của từ. Tuy nhiên, cơ sở của phương pháp còn bị hạn chế do khả năng của máy tính khơng thể biểu diễn được được các thơng tin ngữ nghĩa.
Luhn sử dụng tần số từ cho tóm tắt bởi các từ quan trọng thường được lặp đi lặp lại nhiều lần trong văn bản. Thêm vào đó, thuật tốn lại đơn giản, tốn ít thời gian xử lý nên
chí phí rẻ. Một chú ý của phương pháp là các dạng khác nhau của cùng một từ được tính như cùng một từ. Thêm vào đó, việc tính toán tần số của từ sẽ dẫn đến việc, các từ có tần
số quá thấp hoặc quá cao như “the”, “and”,... Những từ này đều là các từ không quan trọng. Giải pháp đặt ra ở đây là với các từ có tần số thấp, có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách
thiết lập một ngưỡng tần số nhỏ nhất. Với những từ phổ biến có tần số cao, loại bỏ bằng cách thiết lập một ngưỡng tần số lớn nhất, so sánh các từ tần số cao với một danh sách từ
phổ biến. Đây cũng chính là việc loại bỏ các từ dừng như “the”, “a”, “for”, “is” … .
Để tính tần số của từ quan trọng, Luhn tính phấn phối của mỗi từ trong tài liệu tf và phân phối của từ ở trong corpus idf – inverted document frequency.
NUMDOC: số tài liệu trong corpus
23
NUMDOCterm: số tài liệu mà có term xuất hiện. Nếu tftermidfterm vượt một ngưỡng xác định, các cụm từ khóa được tìm thấy
và được gán trọng số. Các câu với tổng trọng số cụm cao nhất được chọn. 2.2.2. Phương pháp của Edmundson
Phương pháp tóm tắt của Edmundson [11] dựa vào kỹ thuật trích rút các phần quan trọng văn bản sử dụng tổng hợp bốn thông tin gồm: các cụm từ gợi ý, từ khóa, title và vị
trí của câu. Đây chính là cơ sở của phương pháp.
Cụm từ gợi ý cue trong văn bản
Có các cụm từ gợi ý có thể hồn tồn liên quan hoặc khơng liên quan tới các câu quan trọng. Ví dụ với các cụm từ ‘In this paper, ‘In conclusion’, ‘our work’,… thường
theo sau chúng chính là phần quan trọng trong văn bản. Hoặc như cụm từ ‘for example’ thường chỉ ra phần không quan trọng của văn bản.
Tiêu đề title của văn bản
Giả thuyết của cách trích rút này là “tiêu đề của văn bản thường chỉ ra nội dung của văn bản đó”. Vì thế các từ trong tiêu đề giúp tìm ra nội dung có liên quan [11].
Edmundson là người đầu tiên chỉ ra các từ trong title và heading thường xuất hiện nhiều trong các câu quan trọng hơn các câu không quan trọng.
Các câu tiêu đề và đề mục title và heading được xem như là các tóm tắt ngắn gọn của văn bản. Các câu có chứa nội dung các từ trong đầu đề và tiêu đề là những câu quan
trọng trong văn bản. Một câu chỉ có thể có một title và có thể khơng có title. Việc xác định title hiện tại dựa vào nhận xét: Title là câu duy nhất của đoạn đầu tiên. Nghĩa là ta
xét đoạn đầu tiên của văn bản, nếu đây chỉ có một câu thì câu này là title, ngược lại, ta coi văn bản khơng có title. Cách xác định này phụ thuộc định dạng của văn bản đầu vào. Các
từ trong title còn được dùng để đánh giá các câu khác trong văn bản, câu nào sát nghĩa với title, câu đó sẽ đựoc gán trọng số cao hơn so với các câu khác. [1]
Vị trí location của câu
Phương pháp đơn giản là dựa trên giả thiết rằng các câu xuất hiện ở đầu văn bản thường quan trọng hơn các câu xuất hiện ở giữa hoặc cuối văn bản. Cách đơn giản nhất để
xây dựng một tóm tắt là ln chọn câu đầu tiên trong văn bản hoặc chọn k câu đầu tiên
24
trong văn bản, khi mà có thêm yêu cầu tham số tỷ lệ tóm tắt. Mặc dù hiệu suất của phương pháp này phụ thuộc vào kiểu văn bản và tỉ lệ tóm tắt, phương pháp vẫn có khả
năng nhận dạng khoảng 33 các câu quan trọng trong văn bản [9]
Ngồi ra, các văn bản có xu hướng có cấu trúc phụ thuộc vào kiểu của chúng. Ví dụ như theo quy tắc báo chí, văn bản thường chia làm ba phần: Phần giới thiệu, phần chính,
phần tóm lược lại. Trong văn bản kiểu này:
- Các câu thuộc đề tài thường có xu hướng xuất hiện ở vị trí bắt đầu của các đoạn. - Các câu quan trọng có xu hướng xuất hiện ở cuối của văn bản.
Từ ví dụ trên, phương pháp trích rút phần quan trọng trong văn bản sử dụng thơng
tin vị trí câu đòi hòi: Các câu quan trọng được đặt ở các vị trí “phụ thuộc vào kiểu văn bản”; những vị trí này có thể đuợc tìm thấy tự động thơng qua việc huấn luyện [19].
Tần số từ trong văn bản
Các câu quan trọng chứa nội dung các từ xuất hiện thường xuyên trong văn bản. Các từ xuất hiện thường xuyên trong văn bản có xu hướng chỉ ra chủ đề của văn bản. Mức độ
quan trọng của từ được tính toán trên cơ sở tần số của chúng tf-term frequency. Một mục từ xuất hiện trong văn bản nhiều hơn một ngưỡng nào đó thì được cọi là từ quan
trọng. Mức độ quan trọng của các câu được tính tốn dựa trên cơ sở tầm quan trọng của các từ mà câu đó chứa. [15]
Từ những cơ sở trên, Edmundson tính trọng số của một câu là một tổ hợp tuyến tính của các trọng số nhận được từ bốn phương pháp trích rút các phần quan trọng:
Các câu có trọng số cao nhất sẽ được đưa vào tóm tắt. Trong phương trình trên: • Các tham số được điều chỉnh phù hợp bằng cách sử dụng tập huấn luyện.
• Trọng số Cue của câu: Σ Trọng số Cue của mỗi từ trong câu - So sánh mỗi từ trong câu với từ điển Cue.
- Gán tất cả các từ có lợi với trọng số b0, các từ nhiễu với trọng số s0, các từ Null với n=0
. .
. .
S Position
S Keyword
S Cue
S Title
S Weight
δ γ
β α
+ +
+ =
25
• Trọng số Key của câu: Σ Trọng số Key của mỗi từ trong câu Trọng số Key của mỗi từ xác định dựa theo phương pháp của Luhn[15], tính tần số
của các từ. • Trọng số Title của câu: Σ Trọng số Title của mỗi từ trong câu
Để xác định trọng số Title của mỗi từ trong câu: - Tạo một bảng Title bao gồm tất cả các từ non-Null trong title, subtitle và heading
của tài liệu. - Các từ được cho một trọng số title dương nếu chúng xuất hiện trong bảng Title này.
- Các từ Title được cho trọng số lớn hơn các từ Heading. • Trọng số Location của câu:
- Các câu của đoạn đầu tiên được đánh dấu trọng số O
1
- Các câu của đoạn cuối cùng đựoc đánh dấu trọng số O
2
- Câu đầu tiên trong một đoạn được đánh dấu trọng số O
3
- Câu cuối cùng của đoạn được dánh dấu trọng số O
4
Thứ tự trọng số của câu: O1 + O2 + O3 + O4 Đánh giá phương pháp này, kết quả chỉ ra rằng việc tổ hợp cả bốn cách trích rút của
Edmundson khơng cho hiệu suất tốt nhất. Từ hình 2, có thể dễ dàng thấy phương pháp cho kết quả tốt nhất là khi tổ hợp ba
thông tin: Cue, Title và Location. Phương pháp tổ hợp này có giá trị trung bình cao nhất, xấp xỉ 55.
26
Hình 2. Giá trị trung bình của các phương pháp [11]
2.2.3. Tóm tắt văn bản tự động sử dụng trích chọn câu hai bước Hệ thống tóm tắt trong [13
]
dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê và thực hiện trích chọn câu theo hai bước. Vì nó tổ hợp các phương pháp thống kê và làm giảm dữ liệu
nhiễu thông qua hai bước để có thể thu được hiệu suất cao.
Mục tiêu của tóm tắt văn bản là lấy thơng tin, trích rút nội dung và biểu diễn những nội dung quan trọng nhất cho người sử dụng theo một form nào đó. Phương pháp có chi
phí thấp và kiến trúc hệ thống vững chắc robust bởi vì nó khơng yêu cầu bất cứ nguồn ngôn ngữ nào cả. Hai bước tóm tắt cụ thể như sau:
- Bước đầu tiên, tạo ra các câu giả bi-gram bằng cách tổ hợp hai câu kề nhau adjacent để giải quyết vấn đề rời rạc đặc trưng feature sparseness; vấn đề này xuất hiện
nếu tóm tắt văn bản trích chọn đặc trưng chỉ từ một câu. Sau đó, ước lượng trọng số quan trọng của các câu giả bi-gram bằng phương pháp tổ hợp Title và Location. Có thể nhận
được nhiều câu giả có ích hơn thơng qua việc xóa đi các câu giả bi-gram khơng có giá trị xóa dữ liệu nhiễu.
- Ở bước thứ hai, chia các câu giả bi-gram thành mỗi câu đơn gốc và biểu diễn trích chọn các câu quan trọng bằng phương pháp Aggregation Similarity. Bởi vì phương pháp
Aggregation Similarity độ tương đồng kết hợp ước lượng các phần quan trọng nhất của câu bằng việc tính tốn độ tương đồng của tất cả các câu khác trong một tài liệu, phương
pháp Aggregation Similarity hiệu quả hơn sau khi xóa bỏ đi các câu nhiễu. Vì thế hệ
27
thống tóm tắt khơng u cầu nguồn ngơn ngữ như WordNet và bộ phân tích luật, nó cho chi phí thấp và vững chắc. [13]
Hình 3. Hệ thống tóm tắt sử dụng phương pháp trích chọn câu hai bước [13] 2.2.3.1. Các phương pháp thống kê tổng quát
Title Method
Trọng số của các câu được tính bằng số từ phổ biến được sử dụng giữa câu và title. Tính tốn này u cầu một truy vấn từ title trong mơ hình khơng gian vector trọng số
Boolean.
Trong đó: S
i
là một câu thứ i và Q là một truy vấn từ title, w
ik
là trọng số của từ thứ k trong câu và w
qk
là trọng số của từ thứ k trong truy vấn.
Location Method
Trọng số của câu được tính theo cơng thức:
28
Trong đó: S
i
là câu thứ i và N là tổng số câu trong văn bản.
Aggregation Similarity Method
Trọng số của một câu được tính bằng tổng độ tương đồng của câu đó với tất cả các vectors câu khác trong mơ hình khơng gian vector tài liệu. Mỗi trọng số được tính như
sau:
Phương trình simS
i
, S
j
tính độ tương đồng giữa hai câu i và j, w
ik
là trọng số của từ thứ k trong câu thứ i.
Frequency Method
Tần số của từ xuất hiện trong một tài liệu thường được sử dụng để tính tốn độ quan trọng của các câu [15]. Trong phương pháp này, trọng số của một câu có thể được tính
bằng tổng trọng số của các từ trong câu. Có thể dùng phương pháp TF.IDF truyền thống để tính trọng số w
i
của từ i như sau:
Trong đó: tf
i
là tần số từ của từ i trong tài liệu, N là tổng số từ trong văn bản và df
i
là tần số tài liệu của từ i trong toàn bộ tập dữ liệu.

2.2.3.2. Phương pháp TF-Based Query


Như mô tả ở trên, title thường sử dụng cho một truy vấn và phương pháp Title chỉ ra hiệu suất cao hơn các phương pháp tổng quan khác. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt,
nó có thể khó trích rút một title từ các tài liệu hoặc bất cứ kiểu tài liệu nào khơng có title. Đối với trường hợp này, chúng tơi đề xuất một phương pháp để trích rút các từ chủ để cho
một truy vấn. Phương pháp truy vấn trên cơ sở TF sử dụng một truy vấn – truy vấn bao
29
gồm các từ với tần số từ cao nhất trong một tài liệu. Phương pháp coi các từ với tần số cao như các khái niệm quan trọng [15].
Giống như phương pháp Title, ma trận tích được sử dụng như độ đo tương đồng giữa một câu và một truy vấn trên cơ sở TF. Để biểu diễn các câu, chỉ các từ thích hợp và
danh từ phổ biến được sử dụng sau khi loại bỏ từ dừng.
Trong đó, tf
ik
là các tần số từ của từ thứ k trong câu thứ i trọng số Boolean và S
i
là vector câu. Phương trình tính tốn độ tương đồng giữa các câu và truy vấn trên cơ sở TF:
n là số lượng từ trong một tài liệu. w
ik
là trọng số của từ thứ k trong câu thứ i và w
TFQk
là trọng số của từ thứ k trong truy vấn trên cơ sở TF.
2.2.3.3. Tổ hợp các phương pháp thống kê trong hai bước Xóa đi các câu nhiễu trong bước đầu tiên First Step
Phương trình đánh trọng số cho các câu giả bi-gram:
Sau khi tất cả các câu giả bi-gram được đánh trọng số, khoảng 50 trong số chúng bị xóa bởi vì chúng bị xem là những câu nhiễu.
Tóm tắt trích chọn trong bước thứ hai Second Step
Phương trình cuối cùng như sau:
Trong đó w
a
là giá trị trọng số phản ánh tầm quan trọng của phương pháp Aggregation Similarity.
30
Với trường hợp các tài liệu không có title, phương pháp truy vấn TF-based được sử dụng thay cho phương pháp Title. Phương trình cụ thể như sau:

2.2.3.4. Kết quả thực nghiệm


Trong thực nghiệm, phương pháp sử dụng dữ liệu test gồm nhiều bài báo tin tức của Korea Research and Development Information CenterKORDIC. Mỗi tài liệu test có
title, content, tóm tắt theo tỉ lệ 30 và 10. Các tóm tắt theo tỉ lệ 30 và 10 của các tài liệu test được làm bằng cách trích rút câu từ nội dung bằng tay. Để đo hiệu suất của
phương pháp, độ đo F1 được sử dụng như phương trình 13 sau:
Trong đó P là độ chính xác, R là độ hồi tưởng
Dưới đây là các kết quả thực nghiệm cụ thể của phương pháp
Để xác định hiệu quả của phương pháp tổ hợp hai bước, bài báo [13] so sánh hiệu suất của phương pháp tổ hợp hai bước với các phương pháp khác như Title, Location, và
DOCUSUM.
31
Hình 4. So sánh giữa phương pháp Two-step và các phương pháp khác trường hợp sử dụng Title [13]
Như trên hình 4, hệ thống trích chọn câu hai bước đã chỉ ra hiệu suất tốt hơn phương pháp Title, Location và thậm chí là DOCUSUM. Thực nghiệm trong trường hợp no-title.
cũng chỉ ra kết quả như vậy.
Hình 5. So sánh giữa phương pháp Two-step và các phương pháp khác trường hợp khơng sử dụng Title [13]
Tóm lại, phương pháp sử dụng các câu giả bi-gram để giải quyết vấn đề rời rạc đặc trưng và tổ hợp thống kê hai bước để cải thiện hiệu quả. Như kết quả, phương pháp thu
được hiệu suất cao hơn các phương pháp thống kê khác và DOCUSUM. Phương pháp này không chỉ có hiệu suất cao mà còn có điểm mạnh là dễ thực hiện bởi vì nó chỉ sử
dụng các phương pháp thống kê đơn giản.
32

Chương 3. Độ tương đồng câu và phương pháp tính độ tương đồng câu


3.1. Độ tương đồng


Trong toán học, một độ đo là một hàm số cho tương ứng với một chiều dài, một thể tích hoặc một xác suất với một phần nào đó của một tập hợp cho sẵn. Nó là một
khái niệm quan trọng trong giải tích và trong lý thuyết xác suất.
Ví dụ, độ đo đếm được định nghĩa bởi µS = số phần tử của S Rất khó để đo sự giống nhau, sự tương đồng. Sự tương đồng là một đại lượng con
số phản ánh cường độ của mối quan hệ giữa hai đối tượng hoặc hai đặc trưng. Đại lượng này thường ở trong phạm vi từ -1 đến 1 hoặc 0 đến 1. Như vậy, một độ đo tương đồng có
thể coi là một loại scoring function hàm tính điểm.
Ví dụ, trong mơ hình khơng gian vector, ta sử dụng độ đo cosine để tính độ tương đồng giữa hai văn bản, mỗi văn bản được biểu diễn bởi một vector.
Phân loại độ đo tương đồng, ở đây có thể liệt kê ra một số độ đo như độ đo tương đồng giữa các từ, độ đo tương đồng giữa các văn bản, độ đo tương đồng giữa nhiều ảnh,
độ đo tương đồng giữa các ontology, …

3.2. Độ tương đồng câu


Xét ví dụ gồm hai câu “Tơi là nam” và “Tơi là nữ”. Ta có thể nhận thấy hai câu trên có sự tương đồng cao, tuy nhiên chúng ta cần phải có một độ đo để có thể tính được độ
tương đồng của chúng.
Bài tốn tính độ tương đồng câu được phát biểu như sau: Xét một tài liệu d gồm có n câu: d = s
1
,s
2
,… s
n
. Mục tiêu của bài toán là tìm ra được một giá trị của hàm Ss
i
,s
j
với S

0,1. Hàm Ss
i
,s
j
được gọi là độ tương đồng giữa hai câu s
i
và s
j
. Giá trị này càng cao thì sự giống nhau về ngữ nghĩa của hai câu càng lớn.
Độ tương đồng ngữ nghĩa là một giá trị tin cậy phản ánh mối quan hệ ngữ nghĩa giữa hai câu. Trên thực tế, khó có thể lấy một giá trị có chính xác cao bởi vì ngữ nghĩa chỉ
được hiểu đầy đủ trong một ngữ cảnh cụ thể.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (53 trang)

×