1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đô thị loại III Đô thị loại IV Đô thị loại V

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước;
2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 80 trở lên; 3. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều mặt tiến tới tương đối đồng bộ và hồn chỉnh;
4. Quy mơ dân số từ 25 vạn người trở lên; 5. Mật độ dân số bình quân từ 10.000 ngườikm
2
trở lên.

3.2.4 Đô thị loại III


Đô thị loại III phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 1. Đơ thị với chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ,
đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh hoặc vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với vùng liên tỉnh;
2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 75 trở lên; 3. Có cơ sở hạ tầng được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh;
4. Quy mô dân số từ 10 vạn người trở lên; 5. Mật độ dân số bình quân từ 8.000 ngườikm
2
trở lên.

3.2.5 Đô thị loại IV


Đô thị loại IV phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 1. Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn
hố, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thơng, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một vùng trong tỉnh;
2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 70 trở lên; 3. Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt đồng bộ và hồn chỉnh;
4. Quy mơ dân số từ 5 vạn người trở lên; 5. Mật độ dân số bình qn từ 6.000 ngườikm
2
trở lên.

3.2.6 Đơ thị loại V


Đơ thị loại V phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 1. Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn
hố và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một huyện hoặc một cụm xã;
2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 65 trở lên;
- 3 -
3. Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng nhưng chưa đồng bộ và hoàn chỉnh; 4. Quy mô dân số từ 4.000 người trở lên;
5. Mật độ dân số bình quân từ 2.000 ngườikm
2
trở lên.
3.2.7 Tiêu chuẩn phân loại đô thị áp dụng cho các trường hợp đặc biệt đối với một số đô thị loại III, loại IV và loại V
1. Đối với các đô thị ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thì các tiêu chuẩn quy định cho từng loại đơ thị có thể thấp hơn, nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu bằng 70
mức tiêu chuẩn quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Nghị định này. 2. Đối với các đô thị có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng, các đơ thị nghiên cứu
khoa học, đào tạo thì tiêu chuẩn quy mơ dân số thường trú có thể thấp hơn, nhưng phải đạt 70 so với mức quy định; riêng tiêu chuẩn mật độ dân số bình quân của các đô thị nghỉ
mát du lịch và điều dưỡng cho phép thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 50 so với mức quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Nghị định này.

4. Các yếu tố cơ bản phân loại một đô thị


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×