1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tài nguyên đất đai Tài nguyên nước Tài nguyên năng lượng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


6. Những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô đô thị


Theo Phạm Ngọc Cơn, 1999 thì quy mơ các đơ thị bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố sau:

6.1 Ảnh hưởng của tài nguyên khu vực


Tài nguyên khu vực là tổng hòa các tài ngun có thể sử dụng trong mơi trường tự nhiên nơi đơ thị, nó có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của đô thị, chủ yếu là
các tài nguyên đất, nước, năng lượng.

6.1.1 Tài nguyên đất đai


Tài nguyên đất đai có tác dụng chế ước đối với quy mơ đơ thị nói chung sẽ phát sinh trong hai trường hợp:
• Thứ nhất, đất đai dùng để mở rộng xây dựng đô thị chịu sự hạn chế của núi cao,
sông ngòi, ao hồ xung quanh, hoặc chịu sự hạn chế ở tài nguyên phong cảnh, ruộng lúa cao sản, sân bay, di tích văn hóa vùng phụ cận. Trong tình hình đó đất đai trở thành nhân tố
trực tiếp chế ước quy mô đô thị. Các nhân tố này hoặc không thể khắc phục được hoặc phải bằng giá thành tương đối lớn mới có thể khắc phục.
• Thứ hai, trường hợp quy mơ đơ thị hóa q lớn, việc sử dụng đất đai nội bộ
doanh nghiệp sẽ căng thẳng, từ đó hạn chế sự phát triển các mặt và mở rộng quy mơ dân số của đơ thị đó.
Trong hai trường hợp trên, tài nguyên đất đai cuat khu vực đơ thị có ảnh hưởng nhiều đến quy mơ phát triển đơ thị. Nhưng nói chung tình hình đất đai đô thị không thể trực
tiếp quyết định sự lớn nhỏ của quy mô đô thị, mà thường là sự lớn nhỏ của quy mô dân số đô thị ảnh hưởng đến quy mô sử dụng đất đai đô thị.

6.1.2 Tài nguyên nước


So với tài nguyên đất đai thì tài ngun nước có ảnh hưởng càng lớn đến quy mơ đô thị, đặc biệt với khu vực khô khan hoặc nữa khơ khan, tình hình phong phú của nguồn nước
thường trên mức nhất định nó quyết định dung lượng của đô thị. Cái gọi là dung lượng của đô thị là quy mô dân số hợp lý mà một đô thị có thể dung nạp được trong một thời gian, nó
được quy định bở các nhân tố điều kiện địa lý, tài nguyên thiên nhiên, thực lực kinh tế và kết cấu hạ tầng. Đối với các đô thị khác nhau về tính chất, điều kiện xây dựng và cơ sở xây
dựng khác nhai , trình độ phát huy tác dụng của nguồn nước sẽ khác nhau.
- 10 -

6.1.3 Tài nguyên năng lượng


Tài nguyên năng lượng có sh nhất định đối với quy mơ phát triển đơ thị, nó chủ yếu gồm có than đá, dầu mỏ, điện lực
Đơ thị là một cơ thể sống nó cần phải dựa vào cung ứng các nguồn năng lượng để tồn tại và phát triển. Ở thời kỳ đầu của đô thị hóa khi mà nền kinh tế kỹ thuật, giao thơng
còn chưa phát triển, thường ở những nơi đó có nguồn năng lượng tương đối phong phú, quy mơ hình thành đô thị cũng tương đối lớn. Nhưng nguồn năng lượng có tính vận chuyển
tương đối mạnh mẽ đặc biệt là năng lượng hiện đại của đô thị lấy điện năng làm chủ lực, giá thành vận chuyển tương đối thấp do vậy nguồn năng lượng không phải là nhân tố hạn
chế nghiêm khắc với quy mô đô thị.
6.2 Ảnh hưởng của vị trí 6.2.1 Vị trí giao thơng

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×