1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Những vấn đề nảy sinh trong phát triển mở rộng các khu đô thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


các ngành công nghiệp đối với các đô thị vùng, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đơ thị.

2. Q trình phát triển và những vấn đề cần giải quyết


Q trình phát triển đơ thị trước hết phải coi dân cư đô thi là chủ thể của các chương trình phát triển đơ thị, xem xét các mối liên hệ giữa người sử dụng đất với chính quyền đơ
thị hay người lập kế hoạch pahts triển đô thị. Với cách đặt vấn đề này, ta có thể nắm bắt các mối quan hệ giữa dân cư đô thị với cá đối tượng quy hoạch. Ở đây đặc biệt lưu ý đến tầm
nhìn tổng quát về hiện tại và tương lai của một đô thị để có hướng phát triển thích hợp và những phương thức hành động phù hợp.

2.1 Những vấn đề nảy sinh trong phát triển mở rộng các khu đô thị


- Thực tiển phát triển của nhiều đô thị trên thế giới cho thấy, q trình cải tạo mở rộng đơ thị đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, có thể làm cho một bộ phận người nghèo hoặc
những người có thu nhập thấp phải sống xa dần các khu đô thị phát triển. Ngược lại, những người có thu nhập cao có cơ hội mua lại nhà và đất của những người nghèo và
giá trị thương mại được tăng lên. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn làm tăng quá trình phân tách xã hội và không gian. Sự xuất hiện những mâu thuẫn mới đòi hỏi trong quy hoạch
phát triển cần quan tâm đúng mức tới các nhân tố xã hội cho từng khu vực cụ thể, các đối tượng quy hoạch phải đáp ứng cho nhiều đối tượng khác nhau về phong tục, tập
quán, về thu nhập, mức độ thu, chi của từng lớp người. - Vấn đề nảy sinh thường gặp khác ở các đô thị của nhiều nước đang phát triển là
“những thực tiễn tự phát của dân cư đơ thị”. Qua nghiên cứu cho thấy: q trình phát triển các đô thị của nhiều nước đang phát triển ln đi trước các quy hoạch của các cấp
chính quyền Thành phố. Ở các vùng ngoại vi, sự phát triển về nhà ở thường phát triển nhanh, các cấp chính quyền can thiệp vào q trình phát triển thường chậm hơn và có
chừng mực. Ở một số trường hợp có tới 13 sơ căn hộ được xây dựng tự phát. Nghiên cứu các trường hợp trên đã chỉ ra rằng: trong một giai đoạn nhất định, chúng ta buộc
phải chấp nhận tính bất ổn định của đất đai, sự thiếu thốn về kết cấu hạ tầng,và sự ô nhiễm môi trường thường xảy ra, đây là những tác nhân chính làm phân cách khơng
gian Thành phố. Tuy vậy, nếu như tình trạng trên khơng sớm được giải quyết sẽ trở thành lực cản đối với quá trình phát triển đô thị.
- 29 -
- Một vấn đề khác của nhiều Thành phố trên thế giới thường gặp phải là vai trò can thiệp của chính quyền địa phương trong q trình giải tỏa các cư dân ở các khu phố
khơng còn thích hợp với cảnh quan Thành phố để xây dựng mới. thông thường, các cư dân sống ở một nơi nào đó họ đã phải quan tâm trước hết đến nghề nghiệp của họ làm
sao cho phù hợp với nơi họ sống, nơi con cái họ đi học rồi đến các mối quan hệ gia đình họ hàng, quan hệ cộng đồng. Chính vì vậy, chính quyền địa phương phải quan tâm đến
rất nhiều nội dung khác nhau trước khi cần giải tỏa một khu phố nào đó bố trí nơi ở mới, phát triển kết cấu hạ tầng khu vực và các mối liên hệ giữa khu phố mới với các
khu vực của Thành phố,…., có làm được điều này mới có khả năng giải tỏa nhanh và không làm thay đổi nhiều đến cuộc sống của cư dân địa phương.

2.2 Tài chính cho phát triển đơ thị


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×