1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Thu thập thơng tin trong phòng Điều tra khảo sát thực địa Phương pháp đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Phương pháp đáng giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


- Số liệu thống kê đất đai thành phố Cà Mau năm 2000, 2005, 2007. - Báo cáo tổng kết của phòng Quản lý đơ thị thành phố Cà Mau năm 2007.
- Báo cáo tình hình thực hiện cơng tác của phòng Tài ngun mơi trường thành phố Cà Mau năm 2007.
- Báo cáo về hiện trạng cấp thoát nước và vấn đề môi trường đô thị thành phố Cà Mau của Cơng ty Cấp thốt nước và cơng trình đô thị Cà Mau.
- Nghị quyết số 03 – NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cà Mau đến năm 2025

II. PHƯƠNG PHÁP 1. Phương pháp thực hiện


1.1 Thu thập thơng tin trong phòng


- Thu thập tất cả các tài liệu, số liệu, bản đồ hiện có về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng quản lý và sử dụng đất đai, hiện trạng cơ sở hạ tầng, các định
hướng phát triển kinh tế xã hội, định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị của thành phố Cà Mau.
- Tổng hợp các thông tin đã thu thập, đánh giá mức độ đầy đủ và độ tin cậy của các thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau.
- Xác định các thơng tin cần được chuẩn hóa, thu thập bổ sung và xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát thực tế

1.2 Điều tra khảo sát thực địa


- Điều tra tình hình sử dụng đất nơng nghiệp, chun dùng, đất ở, đất chưa sử dụng, từ đó khoanh vẽ trên bản đò địa chính để có điều kiện nắm rõ địa bàn nghiên cứu.
- Xác định các cơng trình dự kiến thực hiện trong thời kỳ quy hoạch như: xây dựng, giao thông, thủy lợi, các khu dân cư dự kiên, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh
tế, cơ cấu bố trí các khu chức năng đơ thị của thị xã…khoanh vẽ trên bản đồ địa chính.

1.3 Phương pháp đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội


- 39 -
- Tổng hợp đánh giá chung những lợi thế, hạn chế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến q trình đơ thị hóa của thành phố Cà Mau.
- Đánh giá mối liên hệ vùng giữa thành phố Cà Mau và các tỉnh lân cận, cũng như các huyện trong tỉnh. Những mối liên hệ này có ảnh hưởng như thế nào đến sự
phát triển của thành phố.

1.4 Phương pháp đáng giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai


- Đánh giá tình hình quản lý đất đai trên cơ sở 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong luật đất đai 2003. Từ đó rút ra những mặt thuận lợi và
hạn chế trong việc quản lý và sử dụng đất đai của địa phương. - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến đổi sử dụng đất đai thông qua kết quả
thống kê đất đai hàng năm và tổng kiểm kê đất đai 5 năm một lần của thành phố.

1.5 Phương pháp thực hiện và phân tích số liệu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×