1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Phương pháp thực hiện và phân tích số liệu số năm K: mức độ tăng trưởng bình qn trong giai đoạn từ năm A

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


- Tổng hợp đánh giá chung những lợi thế, hạn chế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến q trình đơ thị hóa của thành phố Cà Mau.
- Đánh giá mối liên hệ vùng giữa thành phố Cà Mau và các tỉnh lân cận, cũng như các huyện trong tỉnh. Những mối liên hệ này có ảnh hưởng như thế nào đến sự
phát triển của thành phố.

1.4 Phương pháp đáng giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai


- Đánh giá tình hình quản lý đất đai trên cơ sở 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong luật đất đai 2003. Từ đó rút ra những mặt thuận lợi và
hạn chế trong việc quản lý và sử dụng đất đai của địa phương. - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến đổi sử dụng đất đai thông qua kết quả
thống kê đất đai hàng năm và tổng kiểm kê đất đai 5 năm một lần của thành phố.

1.5 Phương pháp thực hiện và phân tích số liệu


- Phương pháp thu thập số liệu, bản đồ: các số liệu, bản đồ thu thập được ở các cơ quan ban ngành của thành phố, tỉnh như: phòng quản lý đơ thị thành phố Cà Mau,
phòng tài ngun mơi trường thành phố Cà Mau, phòng thống kê thành phố, sở xây dựng tỉnh Cà Mau, sở tài nguyên môi trường tỉnh Cà Mau, cục thống kê tỉnh
Cà Mau, Cơng ty cấp thốt nước và cơng trình đô thị Cà Mau. - Phương pháp điều tra khảo sát: sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và kết
hợp với phương pháp thu thập thông tin thông qua tài liệu địa phương đang quản lý.
- Phương pháp thống kê mô tả: đây là phương pháp nhằm tổng hợp một cách căn bản các số liệu trên cơ sở thực tế về tình hình sử dụng đất, diện tích, hiện trạng
kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng. - Phương pháp ngoại suy: dùng để tính tốn dự báo dân số, số hộ gia đình của thành
phố trong thời gian tới. •
Cơng thức dự báo dân số: N
t
= N 1+ K
t
Trong đó N
t
: số dân của năm dự báo N
0:
số dân hiện tại K: tỷ lệ tăng dân số bình qn
- 40 -
T: số năm dự báo •
Cơng thức dự đốn số hộ gia đình: H
t
= N
t
N H
Trong đó H
t
: số hộ năm dự báo H
: số hộ hiện tại N
t
: số dân năm dự báo N
: số hộ năm hiện tại - Phương pháp nội suy: dùng để tính tốn mức độ tăng trưởng trung bình năm của
các số liệu kinh tế như: mức độ tăng trưởng GDP bình qn đầu ngườinăm, tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp – thủy sản,….

Cơng thức tính mức độ tăng trưởng trung bình K=
1 −
t
A B
Trong đó B: giá trị số liệu năm cuối A: giá trị số liệu năm đầu

t: số năm K: mức độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn từ năm A


đến năm B 2. Các bước thực hiện
- Bước 1: Tham khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài. - Bước 2: Thu thập các số liệu, tài liệu, bản đồ cần thiết:
+ Số liệu: Các số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân số, hiện trạng kinh tế xã hội qua các năm, hiện trạng cơ sở hạ tầng,….
+ Tài liệu: Các tài liệu về quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội của thành phố; các dự án, kế hoạch phát triển các ngành có liên quan đến tình hình đơ thị hóa của thành phố
Cà Mau. + Bản đồ: Bản đồ quan hệ vùng, bản đồ hành chính tỉnh, bản đồ hành chính thành
phố, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Cà Mau,….
- 41 -
- Bước 3: Tiến hành tổng hợp, đánh giá mức độ đầy đủ và xác định mức độ tin cậy
của các số liệu, tài liệu và thông tin thu thập được.
- Bước 4: Tổng hợp, phân tích và đánh giá các số liệu thu nhận được
+ Đánh giá những điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố: những điều kiện khách quan bên ngoài và những điều kiện chủ quan bên trong, bao gồm cả điều
kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. +Phân tích, đánh giá thực trạng đơ thị hóa của thành phố Cà Mau dựa trên các số liệu
về dân số, cơ cấu lao động; tình hình quản lý và sử dụng đất đai của thành phố; tình hình phát triển kinh tế -xã hội, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng các ngành kinh
tế, GDP bình quân trên đầu người….; hiện trạng cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội như: giao thơng, cấp điện, cấp nước, thốt nước, vệ sinh mơi trường…
+ Lập bảng tính điểm đơ thị cho thành phố Cà Mau theo hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị của thông tư liên tịch số 022002-TTLT-BXD-TCCBCP của
Bộ xây dựng và Ban tổ chức cán bộ chính phủ ngày 08032002. + Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của thành phố sau 9 năm thành lập từ đầu
năm 1999 đến cuối năm 2007. + Dự báo các chỉ tiêu và định hướng xây dựng, phát triển thành phố để thành phố đạt
tiêu chí đơ thị loại II vào năm 2010.
- Bước 5: Đề xuất nên những nhiệm vụ và giải pháp phát triển thành phố Cà Mau
đến năm 2010.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN I. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI - XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CÀ MAU
1. Hiện trạng dân số và lao động 1.1 Dân số

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×