1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Thương mại - dịch vụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


Hiện nay một số cơ sở sản xuất công nghiệp còn nằm xen kẽ trong khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt, mơi trường đơ thị và khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, việc triển
khai xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn còn chậm.

3.4 Thương mại - dịch vụ


Thành phố Cà Mau đã đáp ứng được vai trò là trung tâm thương mại của tỉnh, tổng giá trị ngành thương mại – dịch vụ trong 9 năm là 7.880 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm
19,14. Giá trị sản lượng năm 2007 là 1.750 tỷ đồng thương mại 809 tỷ, dịch vụ 941 tỷ, bằng 4.84 lần so với năm 1998. Hàng hóa lưu thơng trên thị trường phong phú, đa dạng;
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhiều doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn từng bước thực hiện cổ phần hóa, phát huy hiệu quả hoạt động trong nền kinh tế thị trường.
Tổng số cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ trên địa bàn là 9.026 cơ sở, tăng 4.751 cơ sở so với năm 1998, mức tăng bình quân hàng năm là 8,665; tổng số vốn đầu tư kinh doanh
năm 2007 trên 2.916 tỷ, sử dụng trên 17.481 lao động, tăng 9.046 lao động so với năm 1998, tăng bình quân hàng năm là 8.43.
Bảng I.5: Thống kê số cơ sở lao động, tổng giá trị sản lượng qua các năm gần đây:
2000 2001
2002 2003
2004 2005
2006 2007
Cơ sở 4.796
5.141 5.535
6.218 6.876
7.150 7.346
9.026
Lao động 10.022
12.797 14.216
16.166 17.217
17.600 18.598
17.481
Tổng giá trị sản lượng tỷ đồng
448 441
519 634
775 1.116
1.382 1.750
Các loại hình dịch vụ trên địa bàn Thành phố Cà Mau
- Dịch vụ vận tải: trong thời gian qua, khối lượng vận chuyển hàng hóa và luân chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy đều tăng nhanh. Phương thức
kinh doanh dịch vụ vận tải ngày càng linh hoạt, thuận tiện cho nhân dân. Có nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải cả đường bộ và đường thủy.
- Dịch vụ ngân hàng: Các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Cà Mau đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và nhân dân để
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản,… Các ngân hàng chính sách xã hội đã cho nhiều hộ dân vay vốn với lãi suất thấp, đã góp phần tích cực vào việc xóa
đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- 49 -
- Các loại hình dịch vụ khác như: dịch vụ bưu chính viễn thơng, văn hóa, ăn uống, vui chơi giải trí,… cũng có bước phát triển nhanh, ngày càng đáp ứng nhu cầu sản xuất
và phục vụ đời sống nhân dân

3.5 Nông nghiệp, thủy sản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×