1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Quan điểm phát triển Mục tiêu phát triển đô thị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


− Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ,
chưa đáp ứng tốt yêu cầu. −
Khả năng vốn đầu tư của thành phố không đáng kể; nhưng đầu tư ở trên có giới hạn, thiếu tập trung; khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài kém.
− Kết cấu hạ tầng còn yếu kém, thiếu đồng bộ.
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2010 1. Quan điểm và mục tiêu phát triển

1.1. Quan điểm phát triển


- Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh có hiệu quả và bền vững, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt phát
triển mạnh khu vực kinh tế dịch vụ. Thực hiện giảm chi phí sản xuất kinh doanh để tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Khai thác tốt nguồn lực nội
tại, nhất là nguồn nhân lực, quỹ đất để phát triển đặc biệt là khai thác có hiệu quả quỹ đất thành phố.
- Phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cà Mau đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các huyện trong tỉnh, với các địa phưong trong vùng ĐBSCL. Tranh thủ sự
diện trợ, hợp tác, liên kết của trung ương và tỉnh, của các huyện bạn và bên ngoài. - Gắn phát triển kinh tế với mở rộng, cải tạo, chỉnh trang đô thị, chọn lựa một số khu
vực đất có điều kiện thuận lợi để ưu tiên phát triển các khu đô thị mới. Đẩy mạnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn bị tiền đề tốt cho bước phát triển giai đoạn sau năm
2010. - Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ
môi trường sinh thái, đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong q trình phát triển đơ thị.
- Gắn phát triển kinh tế với tăng cường và cũng cố an ninh quốc phòng.

1.2. Mục tiêu phát triển đơ thị


Từng bước đầu tư phát triển mở rộng và chỉnh trang đô thị theo quy hoạch xây dựng thành phố Cà Mau đến năm 2025 một cách phù hợp với khả năng các nguồn lực. Từ nay đến năm
2010 đầu tư phát triển thêm một số đô thị mới như khu đô thị cửa ngõ Tắc Vân, khu Đông Bắc, khu phường 8,… Đến năm 2010 diện tích nội ơ đạt 2300 – 2500 ha. Phát triển đô thị gắn
với quản lý kiến trúc và xây dựng, thực hiện xây dựng đô thị Cà Mau theo hướng văn minh
- 87 -
hiện đại, chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp thành phố Cà Mau lên đô thị loại II vào sau năm 2010.
2. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị 2.1 Quy hoạch sử dụng đất
Trong thời gian tới do yêu cầu phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng nên diện tích đất chuyên dùng tăng nhanh, nhất là đất xây dựng, đất giao thơng….Ngồi ra với sự tăng
trưởng dân số nhanh kể cả tăng cơ học làm cho nhu cầu về đất ở cho nhân dân cũng tăng lên. Song song với q trình trên, đất nơng nghiệp sẽ bị giảm đáng kể, ngoài ra sẽ đưa vào
xây dựng và canh tác một phần đất bằng và mặt nước trước đây chưa sử dụng. - Hiện trạng sử dụng đất năm 2007 là: 25.030,39 ha
+ Diện tích tự nhiên: 25.030,39 ha + Diện tích các phường nội thị: 39,99 ha
Trên cơ sở dự báo trên, cơ cấu sử dụng đất xây dựng thành phố Cà Mau trong những năm sắp tới được thể hiện ở bảng sau:
Bảng V.1: chỉ tiêu và cơ cấu sử dụng đất xây dựng của thành phố Cà Mau vào năm
2010,1015,2025 Với quy mô dân số đô thị năm 2010: 180.000 người, 2015: 220.000 người, năm 2025:
290.000 người và tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2010.
TT Loại đất Dự báo năm 2010
Dự báo năm 2015 Dự báo năm 2025
Tiêu chuẩn
m
2
người Diện
tích ha
Tiêu chuẩn
m
2
người Diện
tích ha
Tiêu chuẩn
m
2
người Diện
tích ha
A Đất dân dụng
66 1.188
68 1.496
78 2.262
- Đất khu ở 40
40 45
- Đất CTCC 4
4 4
- Đất CX-TDTT 6
7 9
-Đất giao thơng 16
17 20
B Đất ngồi khu DD
665 890
1.570 -Đất công nghiệp
100 180
350 -Đất kho tàng
-Đất cơ quan không thuộc thành phố
40 50
100 -Đất giao thông đối
ngoại 55
80 300
-Đất ao hồ sông rạch
220 280
400 Đất khác
250 300
420
Cộng đất XD đô 1.853
2.386 3.832
- 88 -

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×