1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giải pháp về vốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (609.45 KB, 119 trang )


trường, tăng cường vai trò giám sát của ngân hàng; ba là, kiện tồn cơ chế có hiệu quả cân đối tổng hợp và điều chỉnh kịp thời; bốn là, xiết chặt trình tự xây dựng cơ bản, làm tốt mọi
cơng việc trước khi thi cơng, hồn thiện chế độ trách nhiệm; năm là, tăng cường hạch toán tài vụ và quản lý chất lượng thi công xây dựng cơ bản.Kinh tế học đô thị, 2004
Quản lý chặt chẽ đất nội thành, sử dụng quỹ đất theo đúng quy hoạch, có hiệu quả. Các
quy hoạch phải được cơng bố rộng rãi cho nhân dân biết, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất theo quy định hiện hành của nhà nước.
Quản lý chặt chẽ q trình đơ thị hóa và đầu tư xây dựng, quy hoạch chỉnh trang các khu phố cũ, các khu dân cư; xây dựng các khu đô thị mới, đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật đô thị.
Trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thành phố sẽ đáp ứng ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác theo đúng chế độ để thực hiện công tác giải phóng mặt
bằng, tái định cư, đầu tư các dự án nhà ở, các cơng trình hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất, trên cơ sở đó thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát
triển và hoàn trả vốn đã ứng và các nguồn vốn đã huy động.

2.2 Giải pháp về vốn


- Phát huy nội lực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, tăng tích lũy ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó tăng nguồn vốn đối ứng và sử dụng tiết kiệm, có
hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn.
- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội thơng qua các chính sách thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
- Kêu gọi sự hỗ trợ đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương, Tỉnh, nước ngoài,…. tạo điều kiện cho thành phố sớm đạt các tiêu chí đơ thị loại II.
Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của thành phố trong thời gian tới cần phải có hệ thống các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, tập trung vào các nguồn vốn chủ yếu sau:
- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bao gồm cả vốn ODA, trong đó có cả ngân sách từ trung ương và ngân sách của tỉnh dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng
kinh tế và xã hội. Dự kiến các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước bao gồm vốn ngân sách, ODA, tín dụng ưu đãi, vốn của các doanh nghiệp nhà nước,.. sẽ đáp ứng được
khoảng 25 nhu cầu đầu tư. Để nâng cao nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế thành phố, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng
- 114 -
cao và có các biện pháp khuyến khích tiết kiệm cho đầu tư phát triển. Kêu gọi Trung ương và tỉnh đầu tư vào các cơng trình kết cấu hạ tầng lớn của mạng lưới giao thông,
thủy lợi, cung cấp điện…. - Nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và từ dân: Ước tính chiếm khoảng 40-50
trong cơ cấu vốn đầu tư. Để tăng nguồn vốn này cần thực hiện cải cách hành chính, tạo thơng thống trong lĩnh vực đầu tư và có các biện pháp khuyến khích nhân dân và các
doanh nghiệp bỏ vốn vào xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố
- Vốn tín dụng và liên doanh, liên kết với các địa phương ngoài thành phố kể cả vốn đầu tư nước ngoài; dự kiến sẽ đáp ứng được khoảng 25-35 tổng nhu cầu vốn đầu tư.
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, thu hút vốn đầu tư từ Việt Kiều, vốn đầu tư nước ngoài
Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các đầu mối tiếp xúc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và từ tỉnh ngồi vào thành phố,
khuyến khích các dự án đang hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất. Đặc biệt đối với phát triển hạ tầng các khu đô thị mới phải khai thác tốt nguồn vốn từ quỹ
đất, quỹ đất là nguồn vốn hết sức quan trọng để tạo vốn cho đầu tư phát triển. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu dự án nhà ở, thực hiện đổi quyền sử dụng đất lấy cơng trình hạ
tầng

2.3 Cơ chế chính sách


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (119 trang)

×