1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Mối quan hệ giữa NH với TTCK Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (221.48 KB, 26 trang )


dụng một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hớng đầu t đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế.

2. Mối quan hệ giữa NH với TTCK


TTCK và hệ thống NH có mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó hữu cơ với nhau. Rõ ràng TTCK chỉ có thể phát triển vững chắc trên cơ sở một hệ thống
NH phát triển lành mạnh và ddợc kiểm soát tốt. Mối quan hệ giữa NH với TTCK đợc thể hiện trên các mặt sau:
a TTCK chỉ có thể ra đời và phát triển trên cơ sở hệ thống tiền tệ ổn định. Đặc biệt là chỉ số lạm phát, tỷ giá và vấn đề lãi suất có ảnh hởng rất
lớn đến giá cả CK. Kinh nghiệm của Hong Kong cho thấy khi các nhà chức trách Hong Kong nâng lãi suất lên 200-300 để duy trì tỉ giá đã ảnh hởng
ngay đén TTCK làm cho giá CK bị giảm ghê gớm vào ngày 23101997.
b TTCK có quan hệ chặt chẽ với hệ thống các thị trờng vốn ngắn hạn nh thị trờng vốn tín dụng, thị trờng hối đoái và thị trờng tiền tệ. Các thị trờng
ngắn hạn này là địa bàn hoạt động và quản lý của các NH. Mối quan hệ giữa TTCK và thị trờng ngắn hạn là mối quan hệ giữa vốn ngắn hạn và vốn dài
hạn. Rõ ràng thị trờng ngắn hạn hoạt động ổn định và không ngừng phát triển sẽ là tiền đề quan träng cho sù ph¸t triĨn cđa TTCK. Bëi vËy bÊt kỳ chính
sách tiền tệ nào của NHTƯ sẽ tác động đến thị trờng ngắn hạn và có ảnh h- ởng đến thi trờng vốn dài hạn.
c Các NHTM là những tổ chức đóng vai trò tích cực trong hoạt ®éng kinh doanh CK díi h×nh thøc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp t theo tõng níc. Bëi
vËy hƯ thèng c¸c NHTM hoạt động lành mạnh và đợc NHTƯ kiểm soát và giám sát chặt chẽ sẽ có ảnh hởng lớn đến tính lành mạnh của TTCK.
d Hoạt động giao dịch mua bán trên thị trờng tài chính cuối cùng đi đến việc thanh toán chuyển giao chứng khoán và tiền tệ. Quá trình thanh toán chỉ
có thể thực hiện đợc thông qua hệ thống thanh toán của NHTM và cả NHNN.

3. Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK


NHTM có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển TTCK cả đối với thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ cấp. Bởi vì, NHTM vốn là
yếu tố quan trọng nhất trên thị trờng tài chính, nó giữ vai trò trung gian huy động và cung ứng toàn bộ vốn cho nền kinh tế.
NHTM với khả năng chuyên môn và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp cho nên chính NHTM là ngời hiểu rõ nhất thực trạng kinh tế tài
chính, dự đoán các xu hớng phát triển kinh tế. Do đó, NHTM là ngời t vấn đầu t tài chính tốt nhất trên TTCK. Bên cạnh đó với nguồn vốn dồi dào,
NHTM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo lãnh phát hành CK đối với cả ngời phát hành và ngời kinh doanh CK. Ngoài ra, với mạng lới rộng khắp
NHTM sẽ giúp cho việc giao dịch CK đợc dễ dàng, thuận tiện, tiết kiệm, tiếp cận đợc với đông đảo khách hàng.
Cùng víi hƯ thèng trang thiÕt bÞ kü tht, NHTM cã thể đảm bảo các thông tin kịp thời về TTCK đảm bảo việc thanh toán, lu giữ CK và các quyền
- 9 -
lợi khác cho các nhà đầu t. Mặt khác, với uy tín hoạt động nhiều năm trên lĩnh vực đầu t tài chính, NHTM đã thu hút đợc sự tín nhiệm của đông đảo
khách hàng. Các doanh nghiệp và ngời dân đến với ngân hàng không còn bỡ ngỡ nghi ngại, mặc dù giao dịch CK là một nghiệp vụ mới của ngân hàng.
Với vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển TTCK nh trên, NHTM có thể tham gia tích cực vào hoạt động của TTCK với các
nghiệp vụ sau:
3.1.NHTM là ng ời trợ giúp đắc lực trong việc cung cấp hàng hoá cho
TTCK. Hàng hoá của TTCK là các CK. Các CK tồn tại dới hình thức nh trái
phiếu Chính phủ, trái phiếu NHTM, cổ phiếu của các công ty cổ phần, cổ phiếu của các doanh ngiệp Nhà nớc cổ phần hoá..
Nh vậy để tạo ra hàng hoá cho TTCK, việc đầu tiên là ngân hàng thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các DNNN và hình thành các công ty cổ phần.
NHTM mua cổ phiếu với một tỉ giá đáng kể và trực tiếp tham gia quản lý kinh doanh, t vấn hoạt động tài chính của công ty. Đặc biệt NHTM còn tham
gia hỗ trợ cho công ty lúc gặp khó khăn. Trong trờng hợp này , tín dụng đợc chuyển thành cổ phần để duy trì hoạt động của công ty.
NHTM thực hiện bảo lãnh phát hành CK trên thị trờng sơ cấp. Các công ty gặp khó khăn khi tự mình phát hành CK do hạn chế về kinh nghiệm, trình
độ và mạng lới giao dịch. Vì thế họ dựa vào dịch vụ bảo lãnh phát hành của NHTM - ngời vốn có đủ uy tín kinh nghiệm. Khi thực hiện vai trò này,
NHTM có thể giúp cho công ty lựa chọn loại CK phát hành, t vấn về các vấn đề khác. Trong những trờng hợp đậc biệt nh số phát hành khá lớn, các
NHTM có thể cùng nhau chia sẻ việc dự định số phát hành này nhằm giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, NHTM còn thực hiện chiết khấu các loại CK cho
khách hành. Nhờ đó nâng cao tính thanh khoản của hàng hoá CK, hấp dẫn các cá nhân và tổ chức sẵn sàng mua KC trên thị trờng sơ cấp và thị trờng thứ
cấp.
3.2. NHTM là ng ời môi giới có nhiều
u thế nhất trên TTCK Ngời môi giới là thành viên quan trọng của TTCK. Xuất phát từ chức
năng làm thủ quỹ cho các doanh nghiệp, các NHTM luôn là ngời am hiểu t- ờng tận, nắm đợc thông tin đầy đủ chính xác về các công ty phát hành CK.
Hơn nữa, NHTM có đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng có nghiệp vụ chuyên môn liên quan chặt chẽ với nghiệp vụ KC, có sẵn những phơng tiện
vật chất kỹ thuật cần thiết và phù hợp với ngời môi giới.
Với u thế đó NHTM giúp khách hàng lựa chọn đợc những cơ hội đâu t có lợi, tiết kiệm đợc chi phí giao dịch, xác định đợc thời điểm mua CK tốt nhất.
Nh thế nó mang lại lợi ích cho cả ngời mua và ngời bán CK, thúc đẩy TTCK hoạt động sôi động hơn, hiệu quả hơn.
3.3. NHTM cung cấp dịch vụ l
u trữ và quản lý chứng khoán Dịch vụ này đợc thực hiện theo hai cách : ngân hàng có thể giữ các CK đ-
ợc sử dụng nh vật thế chấp cho khoản vay của khách hàng. Hay những cá
- 10 -
nhân tổ chức có thể nhờ ngân hàng quản lý sinh lời tài sản của họ và giao các chứng khoán cho ngân hàng quản lý .
Ngân hàng có thể bảo quản những CK này dới nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, khách hàng cũng có thể yêu cầu NHTM thực hiện những
dịch vụ liên quan đến CK nh thu hồi vốn các CK đáo hạn, thu lãi cổ tức và ghi có vào tài khoản của họ ...
Vai trò này xuất phát từ chức năng trung gian tài chính của NHTM . Cũng nh vai trò của ngời môi giới, việc thực hiện vai trò này đem lại cho
NHTM nguồn thu đáng kể đồng thời giúp cho ngời mua bán CK giảm khoản chi phí, thời gian, tăng độ an toàn và đợc hởng những lợi nhuận cao hơn nhờ
vào kinh nghiệm và chuyên môn của NHTM
3.4. NHTM thùc viƯc thanh to¸n c¸c chøng kho¸n Đây là nhiệm vụ thanh toán tiếp nối dịch vụ quản lý CK của NHTM.
Ngân hàng có thể mở tài khoản cho khách hàng của mình để theo dõi việc mua bán, chuyển nhợng CK của khách hàng bao gồm cả việc thu lãi thu cổ
tức.
Nh vậy, NHTM đã góp phần làm cho hoạt động trên TTCK đợc dễ dàng thuận lợi hơn, Bởi các đối tợng tham gia TTCK ngời mua bán, môi giới sẽ
không phải quan tâm đến lu trữ và theo dõi mua bán một số lợng cổ phiếu, trái phiếu rất lớn hàng ngày. Các NHTM đã đảm đơng công việc này cho họ .
3.5. NHTM tham gia tích cực vào việc định giá hàng hoá trên TTCK.
ở thị trờng chính thức sở giao dịch chứng khoán và thị trờng bán tập trung thì mọi việc mua, bán CK đều đợc thực hiện qua ngời môi giới. Còn thị
trờng vô hình chỉ là bộ phận nhỏ. Do vậy có thể nói giá CK trên thị trờng là do nhà môi giới quyết định qua các cuộc đấu giá hay thơng lợng. Kết quả đấu
giá hay thợng lợng này tuỳ thuộc vào từng thời điểm, cung cầu các loại CK đó trên thị trờng và kinh nghiệm, thực lực của các nhà môi giới, mà NHTM là
ngời môi giới có uy tín nhất trên thị trờng. Do đó NHTM trực tiếp tham gia và có ảnh hởng tới việc định giá CK trên TTCK.
Trên đây ta ®· thÊy râ vai trß cđa NHTM ®èi víi sù hình thành và phát triển TTCK ở những nớc có nền kinh tế thị trờng. Đồng thời TTCK cũng tạo
điều kiện để NHTM phát triển các dịch vụ của mình , đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đa dạng cđa nỊn kinh tÕ. Sơ tham gia cđa NHTM vµo TTCK đã làm
mờ đi ranh giới giữa hệ thống ngân hàng chuyên doanh và hệ thống ngân hàng đa năng.
3.6.NHTM thực hiện nghiệp vụ đầu t
trên TTCK. NHTM đã huy động đợc vốn thì phải cho vay kiếm lời. Đây là hoạt động
mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, nhng cũng có rất nhiều rủi ro ngân hàng có thể bị mất vốn hoặc thu hồi vốn không đầy đủ, có khách
hàng không có ý thức trả nợ, hoặc không có khả năng trả nợ.... Chính vì vậy, với mục đích phân tán rủi ro ngân hàng có thể dùng vốn của mình để đầu t
CK ở những công ty có triển vọng thu lợi nhuận cao. Vì ngân hàng có đợc những thông tin chính xác về tình hình làm ăn của công ty, kết hợp với sự
- 11 -
phân tích và tài phán đoán về triển vọng của công ty trong tơng lai sẽ giúp cho ngân hàng có đợc sự lựa chọn đúng đắn mua CK cho chính mình.
II. NHTM với sự ra đời và hoạt động của TTCK việt nam

1. Tính tất yếu của việc hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×