1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Giới thiệu về chủ đầu tư Những căn cứ pháp lý - Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


PHẦN 1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN


1. Giới thiệu về chủ đầu tư


- Tên dự án: Dự án xây dựng trại ni chó lấy thịt. - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VINADOG Nhóm SV 04M
- Địa chỉ liên lạc: Hòa Nhơn – Hòa Vang – Đà Nẵng.

2. Những căn cứ pháp lý - Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005.


- Căn cứ luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số
031998QH10 ngày 20101998, Nghị định số 51199NĐ-CP ngày 872000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật khuyến khích đầu tư
trong nước sửa đổi số 03199QH10.
- Căn cứ Nghị định 1082006NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Căn cứ Nghị định số 882006NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về đăng ký kinh doanh.
- Căn cứ Nghị định số 612003NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994.
- Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 15 tháng 02 năm 1993. - Căn cứ Nghị định số 93CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y. - Căn cứ Chỉ thị số 403CT-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1995 của Thủ
tướng Chính phủ về chấn chỉnh cơng tác kiểm sốt giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật.
- Căn cứ Chỉ thị số 081999CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm. - Căn cứ Quyết định số 342001QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 3 năm
2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành
trồng trọt và chăn ni.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 1
- Căn cứ Quyết định số 389NN-TYQĐ ngày 15 tháng 4 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú
y.

3. Những căn cứ vào tình hình thị trường:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×