1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Bố trí nhân lực: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý lao động: Bảng dự tốn bố trí lao động: Dự trù nguồn ngân sách cho tình hình nhân sự của cơng ty trong vòng 1 năm: Tổ chức sử dụng Lao động:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


PHẦN 6 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG


Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và
hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của một tổ chức.

1. Bố trí nhân lực:


Bộ máy quản lý và nguồn lao động của công ty gồm: - Giám đốc
1 người - Nhân viên kinh doanh
3 người - Kế toán
2 người - Bảo vệ
2 người - Thú y
1 người - Lao động trực tiếp
16 người
Tổng cộng: 25 người

2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý lao động:


3. Bảng dự tốn bố trí lao động:


1.
2. Bộ phận quản lý
- Giám đốc Bộ phận hành chính
- Kinh doanh - Kế tốn
- Bảo vệ 01
03 02
02 Cao đẳng
Cao đẳng Trung cấp
Bộ đội xuất ngũ
SVTH: Nhóm SV 04M – “Cơng ty VINADOG” Trang 13
Giám đốc
Phòng kế tốn Phòng kinh doanh
Phòng bảo vệ
Nhân viên trực tiếp chăm sóc chó
3. - Thú y
Lao động trực tiếp 01
16 Trung cấp
Lao động phổ thông
STT Chức danh Lao động
người Trình độ

4. Dự trù nguồn ngân sách cho tình hình nhân sự của cơng ty trong vòng 1 năm:


- Lương giám đốc: 1 người x 4.000.000 x 12 tháng
= 48.000.000 đồng. - Nhân viên kinh doanh:
3 ngưòi x 1.700.000 x 12 tháng = 61.200.000 đồng.
- Nhân viên kế toán: 2 người x 1.200.000 x 12 tháng
=28.800.000 đồng. - Bảo vệ:
2 người x 1.500.000 x 12 tháng =36.000.000 đồng.
- Thú y: 1 người x 1.000.000 x 12 tháng
=12.000.000 đồng. - Lương công nhâncangày: 16 người x 750.000đ x 12tháng
=144.000.000 đồng.
Tiền lương công nhân viên là 330.000.000 đồng. BHXH,BHYT,KPCĐ = 19 x TL
= 19 x 330.000.000 = 62.700.000 đồng. Chi phí lương phát sinh khác: 12.000.000 đồng.
+Lương cơng nhân tăng ca +Tiền thưởng cho nhân viên
+Tiền thuê chuyên viên tư vấn Tổng cộng:
104.700.000đ

5. Tổ chức sử dụng Lao động:


-Giám đốc: giữ cương vị cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tình hình chung của Cơng ty và các vấn đề phát sinh của dự án, do đó phải là người có năng
lực quản lý tốt. -Bộ phận kinh doanh: Phải là người thơng thuộc địa hình tại thị trường Đà
Nẵng và phải có kỹ năng bán hàng. -Bộ phận kế tốn và thú y: Đây là những cơng việc có tính chất chun mơn
cao do đó phải bố trí những người có năng lực tương xứng.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 14
-Bảo vệ và công nhân trực tiếp: Tuyển chọn từ người địa phương và được đào tạo tại chỗ

PHẦN 7 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×